Je suis ( aussi ) contre….

You’re either with or against us’, zijn de beroemde woorden van George W. Bush op de puinhopen van het World trade center . Die uitspraak geldt nu ook voor hen die nog niet waren bekeerd tot de groep van klimaatalarmisten, die inmiddels 97 % uitmaakt binnen het klimaatdebat, zo wordt gezegd. Vandaag schrijf ik nog dit artikel en maandag, als de klimaatconferentie in het aangeslagen Parijs zal beginnen, zal ik mij alsnog bekeren op straffe van excommunicatie en uitsluiting . Dan zeg ik : “Je suis ( aussi) contre klimaatopwarming “

Afgelopen week was ik getuige van een media- brede propaganda campagne van ongekende omvang, waarin ons ondubbelzinnig te verstaan werd gegeven dat een andere mening voortaan niet meer zou worden getolereerd, een en ander nog eens onderstreept door Volkskrant columnist Bert Wagendorp met de woorden:  “is dat niet wonderlijk ? De hele wereld ( ik ) denk(t)vindt dat de sluiting ( van kolencentrales )  de uitstoot drastisch zal verlagen, maar wij ( VVD en CDA ) bewijzen hier even het tegendeel “. Ik weet dat Bert wagendorp veel verstand heeft van sport, maar dat ie ook al weet hoe je een betrouwbare energie voorziening voor een land bouwt, wist ik niet.

In ieder geval zal de site ‘De geologie van Nederland’, (het Naturalis Biodiversity Center ) voor wat betreft het hoofstuk over de geologische periode waarin wij nu leven, het Holoceen – van 11.800 jaar geleden tot heden – herschreven moeten worden. Daar wordt nog geschreven dat het klimaat wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke mate van stabiliteit, anders dan de perioden daarvoor. ( interglacialen )

“Wat het Holoceen als tussen ijstijd bijzonder maakt is dat het al vele duizenden jaren een redelijk stabiel klimaat kent. In eerdere tussen ijstijden waren forse klimaatschommelingen eerder regel dan uitzondering” .

Deze regel zal moeten worden vervangen door iets in de trant van: “duidelijk is dat de mens door zijn handelen een catastrofale opwarming van de aarde veroorzaakte “, waardoor de stijging van de zeespiegel die al aan het begin van het Holoceen was ingezet verder zou doorgaan. ‘ (In het begin van het Holoceen lag de zeespiegel dertig tot veertig meter lager ‘)

Ik weet uit ervaring, dat verzet tegen een idee dat zich nestelt in de hoofden van mensen- bijvoorbeeld over wat je wel en niet zou moeten eten- verspilde energie is, dus zal ik mij vanaf maandag aansluiten bij de algemeen geledende mening over dit onderwerp, ondanks bovenstaande tegen de klimaatverandering.

Alleen hou ik nog wat vragen over hoe men de de vermindering van de CO2 uitstoot, die noodzakelijk zou zijn om de opwarming te stoppen, denkt te gaan realiseren. Om te beginnen vliegen en autorijden, twee grote veroorzakers van CO2 uitstoot. Vliegverkeer groeit tegen de klippen op en de auto laten staan, lijkt me ook al een soort utopie te zijn. Dan resteren nog kantoren die verwarmd moeten worden en bedrijven die moeten draaien. Dáar moet het geld worden verdiend om bijvoorbeeld de zorg betaalbaar te houden.

Waar moeten die besparingen dan wel gerealiseerd worden en hoe ?

Het antwoord van de (klimaat)alarmisten ligt in elektrische energie, waarvoor 25 % van primaire energie nodig is en die wordt opgewekt door 75 kleinere en grotere centrales waaronder 5 hypermoderne kolencentrales. Sluiting van die kolencentrales is de oplossing zeggen ze en hun eis wordt inmiddels gesteund door een meerderheid in de Kamer en als oplossing aangedragen bij de klimaattop in Parijs 2015. We willen geen gas, geen kolen en ook geen nucleaire stroom meer:  we willen windmolens en zonnepanelen.

KOLEN ! Bij dat woord wordt het bij de alarmisten wit om de ogen. Maar kolen zijn niet meer dan opgeslagen zonne- energie waarmee, door ze te verbranden, onder andere stoom kan worden geproduceerd om daarmee, middels een stoomturbine, elektriciteit op te wekken in deze zogenaamde basislast centrales. ( niet regelbaar ) Als kolencentrales gesloten worden zal de productie van stroom door gasgestookte centrales moeten worden overgenomen die uiteindelijk net zoveel CO2 uitstoten, omdat die  een lager rendement hebben.

Die vraaggestuurde productie wordt dan overgenomen door aanbodgestuurde productie van windmolens. ( vraaggestuurd betekent dat de centrale harder gaat draaien als er meer vraag is; aanbodgestuurd  betekent : dat (ook) stroom wordt geproduceerd als er geen vraag naar is. bijvoorbeeld de spreekwoordelijke zonnige zondag in vakantietijd )

Op dit moment is het opgesteld vermogen van windmolens 2000 Megawatt, 10 % van de 20.000 Megawatt opgesteld vermogen in ‘conventionele centrales. Opgesteld vermogen zegt niet alles, want windmolens leveren alleen stroom bij windsnelheden die liggen tussen 5 m/sec en 25 m/sec. Daaronder werken ze niet en  daarboven vliegen ze uit elkaar.  De tijd dat een windmolen werkelijk stroom levert is wanneer aan die voorwaarden wordt voldaan en die is vastgesteld op ca. 20 % ofwel : op een dag leveren ze stroom voor de duur van 5 uur. (als de wind waait dus. ) Dát probleem gaat men oplossen met het bouwen van allerlei opslagmethoden , maar daarmee is per definitie het oplossen van het klimaatprobleem uit het zicht verdwenen. Opslag is de achilleshiel van het opwekken van elektrische energie. Daar is (nog) geen oplossing gevonden waarbij de CO2 uitstoot minder zou worden. Integendeel. De enige bruikbare manier is een bekken (stuwmeer )  met een zeer aanzienlijk hoogteverschil.   Noorwegen heeft er vele en Denemarken balanceert zijn windstroom door het daarnaartoe te transporteren via een kabel. ( maar nog scoren ze hoger met CO2 uitstoot per capita dan wij en zelfs Duitsland ) Een ander veelgehoord argument is dat de techniek niet stil staat en molens steeds beter worden, maar ook dat is niet waar. A) Het probleem wordt alleen maar groter in een aanbod gestuurd systeem. Men moet nog meer en nog sneller opslaan en B ) windmolens zijn sinds het jaar 1100, toen ze voor het eerst werden toegepast, niet meer verbeterd.  Gezien de lage energiedichtheid van lucht en de  Wet van Betz, kan dat niet. Deze, schijnbaar eenvoudige zaken proberen ingenieurs al jaren duidelijk te maken,  maar men wil het gewoon niet horen.   Ze kijken je aan met een minzame blik en zeggen:  “ gisteren nog op TV gezien’ ? !! …of , ‘ in de krant stond “ en dan ben je uitgepraat als techneut.  Zelfs Ingenieurs met een enorme staat van dienst worden recht in het gezicht uitgelachen en door de media worden ze categorisch buitengesloten.

cokes opslag Hoogovens aan de Wijk aan zee kant

Maar als de milieuorganisaties en inmiddels ook de Kamer dan zo graag willen dat het gebruik van kolen wordt uitgebannen, dan ligt het voor de hand dat zij eerdaags zullen oproepen tot het sluiten van de Hoogovens, want dat is pas echt een grootgebruiker van kolen.
Kolen ( cokes ) zijn, naast ijzererts,  het belangrijkste ingrediënt bij het produceren van ruwijzer, volgens het al meer dan 100 jaar (wereldwijd ) toegepaste oxy – staal procédé.  7 miljoen ton!  Ironisch dat voor het bouwen van windmolens zo veel staal  nodig is.  Niet alleen voor de molens zelf maar alles eromheen, van speciale schepen tot elektriciteits-masten en bedenk het zelf verder maar.

Als dan uiteindelijk de laatste maakindustrie uit het land zal zijn verdwenen met achterlating van 1000den werknemers, zal de CO2 uitstoot geen gram verminderd zijn, alleen verplaatst naar China of India.  Maar toch telt het dan niet meer mee.  Om die reden werd de productie van zonnepanelen al lang geleden uit Europa verplaatst naar China.  Dan hoefde de CO2 uitstoot van de productie en transport niet te worden meegeteld en werden ze super goedkoop .

En In China kunnen ze nog wel wat CO2 per capita erbij hebben voordat ze op hetzelfde niveau zitten als wij hier. Voortdurend horen en lezen we ook in de media dat “ Nederland onderaan het lijstje hangt “ Welk lijstje weet ik nooit, maar in ieder geval maken we in Nederland een positieve uitzondering als het gaat over de CO2 uitstoot per capita. Die is 10,1 ton en nog steeds dalend. In Duitsland, het zo bejubelde land met zijn ‘energiewende’, zitten ze op 12,3 ton per capita en stijgend en ons grootste voorbeeld  Denemarken, eindigt  in dit rijtje op de laatste plaats met 12,8 ton per capita en stijgend.

Twee andere: Bric- landen ,  Brazilië en India scoren respectievelijk 2,3 en 1,5 ton per capita en uiteraard snel stijgend.  Zij hebben economiën met groeicijfers waar wij jalours op zijn en dat laten ze zich natuurlijk niet afnemen door landen die hen de wet willen voorschrijven op de klimaattop. Welk recht zouden wij hebben hun bevolking zaken te ontzeggen die wij hier al decennialang als gewoon beschouwen en die de CO2 uitstoot per capita heeft veroorzaakt. Gaan jullie je CO2 uitstoot maar naar beneden brengen, zullen ze zeggen. ( data : carbon footprint of Nations)

Om die duizenden windmolens te bouwen ( en weer af te breken ) zullen onnoemelijke hoeveelheden fossiele brandstoffen , olie en helaas kolen nodig zijn om staal, koper en andere materialen (neodymium ) te produceren en voor transport. Allemaal bovenop het bestaande systeem dat altijd nog 80 % van de stroomvoorziening voor zijn rekening zal moeten blijven nemen omdat de wind nou eenmaal niet meer waait en bovendien asynchroon met de vraag veelal. (Zie boven )

We beginnen bij de fundering waar en enorme hoeveelheid beton nodig is om ervoor te zorgen dat het ding niet omwaait. Beton wordt gemaakt van inmiddels relatief schaarse grondstoffen: cement, grind en scherp zand. Het mengsel hardt uit met een weinig water tot een blok dat daar in eeuwigheid zal blijven.

wind-turbine-blade-schematicjpgDe wieken worden gemaakt van olie derivaten, alweer fossiele grondstoffen ! Enorme hoeveelheden kunstharsen worden in mallen samengebracht met enorm sterke koolstofvezels . De harsen zelf zijn chemische stoffen en bij het productieproces komen giftige dampen vrij . Iets wat bij de milieumensen meestal acuut leidt tot alarm , maar hier blijft het geheel stil.  Ook als je begint over het afvalprobleem dat ze zullen veroorzaken als ze over 15 jaar – en vaak al veel eerder – moeten worden vervangen.   Men moet weten dat de composietmaterialen, waarvan de wieken zijn vervaardigd niet kunnen worden gerecycled, hergebruikt en zelfs niet verbrand.  Ze belanden op de steeds groter wordende afvalberg.  Per windturbine 70 ton ! ( Vestas 150-4.2 MW )  Energie en grondstoffen zijn omgezet in een onderdeel met en korte levensduur:   puur lineaire economie en lijnrecht in tegen de ideeën van de Circulaire economie, waarin juist zuinig wordt omgegaan met grondstoffen en ernaar wordt  gestreefd,  dat producten en materialen zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt .

Koper . Ook een relatief schaars materiaal waar erg veel fossiele energie voor nodig is om te delven, smelten en produceren. Enorme hoeveelheden zullen nodig zijn om de duizenden generatoren te bouwen en alles aan elkaar te knopen. En dan te bedenken dat die generatoren maar 20 % van de tijd worden gebruikt.

Transport plaatsen images-4Een enorme vloot schepen, auto’s en zwaar materieel is nodig om de molens , installaties en netwerken te bouwen en onderhouden. Allemaal aangedreven met fossiele brandstoffen.

Onlangs was ik in Delfzijl na een bezoekje aan Eemshaven waar ik de centrales en Google datacenter ( 12 MW continu ) had gezien.  In het café kwam ik twee zeer tevreden schippers tegen die goede zaken deden met personeel van en naar de bouwlocaties op zee te vervoeren.  Zolang de molens er zijn zullen ze verzekerd kunnen zijn van een constante stroom van mensen die zij met hun krachtige schip binnen de kortste keren brengt naar een van de 100  molens.  Met name dat soort schepen zijn voorzien van zware motoren die wel en slokje dieselolie lusten.

Maar ondanks dit alles zal de uitstoot van CO2 uitstoot tóch verminderen, vinden de voorstanders van windmolens en het  (“ons “)  klimaat behoeden  voor een catastrofale opwarming.

‘You’re either with or against us’