0 (nul) op de meter

Nul op de meter is meestal geen goed teken, maar voor een ‘ Nul (0) op de meter’-  woning  geldt dat niet. Tenminste, als we mogen geloven wat daar over geschreven wordt op verschillende platformen en de kranten.

‘Nul op de meter’  is de term die geldt voor een woning die energie – neutraal is en geen CO2 uitstoot meer heeft.  Op internet circuleren  verschillende  definities, maar afgaande op de term zou  het gaan om een woning, waarvan de meter  aan het eind van het jaar op 0 staat.  Dat klinkt aantrekkelijk, want dan zal  de rekening vast ook wel 0( nul) zijn.

Een ‘Nul op de meter’ woning is zwaar geïsoleerd en vrijwel volkomen luchtdicht gemaakt, zodat enerzijds warmteverliezen door ‘transmissie’ via muren, dak, vloer en ramen tot een minimum zijn beperkt en anderzijds geen warmte weglekt door kieren.

Volgend belangrijk kenmerk is de warmtepomp voor ruimteverwarming.  Die wordt aangedreven met stroom, die in de zomer wordt opgewekt met zonnepanelen. (PV )

Een warmtepomp is geen verwarmingstoestel zoals een CV – ketel waarin een brandstof – gas – wordt verbrand,  maar een apparaat dat warmte verplaatst ! ( middels een elektrisch aangedreven pomp/compressor ) .  Bij de beoordeling van de prestaties wordt niet gesproken over ‘rendement’, maar over Coëfficient of Performance ( COP ) Het getal, tussen 2 en 5, dat aangeeft, hoeveel keer groter de hoeveelheid thermische energie –warmte – is ten opzichte van de toegevoerde elektrische energie en hangt nauw samen met een goede inregeling van het gehele systeem.

Om de woning te verwarmen zijn, naast de warmtepomp, nodig :

 • een bron
 • vloeren en/of  wanden met daarin opgenomen een warmteafgifte systeem.

Verder zijn er de volgende installaties en voorzieningen nodig:

 • Een ventilatie systeem met bijbehorend buizenstelsel voor aan- en afvoer van respectievelijk verse en afgewerkte lucht in elke ruimte en de afzuigkap in de keuken.
 • Een warmte- terugwin-installatie  die de warmte van de uitblaaslucht terugwint en weer afgeeft aan de inblaaslucht. Vaak wordt een zogenaamde ‘ grondbuis’ toegepast om de temperatuur van de aanvoerlucht constant te houden.
 • In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn om een of meerdere airco’s te installeren om te kunnen koelen op warme dagen, als warmte in het huis accumuleert.  Immers, een Nul op de meter huis kan niet even zijn warme jas uitdoen.
 • Een installatie van zonnepanelen en omvormer(s) die opgewekte stroom teruglevert aan het net. (the grid )
 • Een – publiek – netwerk (the grid )  om de opgewekte stroom  te transporteren en later weer op te halen.
 • En tenslotte Gasgestookte elektriciteits- centrales  die in de  Grid zijn opgenomen.  Die gaan langzamer draaien als de zon schijnt ( in de zomer ) en harder als de zon niet of minder schijnt (‘s nachts en in de wintertijd ) Zo fungeren die als ‘buffer’ (= geen opslag ) De stelling is nu, dat wanneer zonnestroom de centrales langzamer doet draaien, er minder fossiele brandstoffen worden verbrand en daarom ook minder CO2 en vervuiling wordt geproduceerd.   Is dat zo?  (1)

wat betekent ‘nul op de meter’   De ‘slimme ‘ meter geeft het  verschil weer tussen de elektrische energie (stroom ) die werd opgewekt met de zonnepanelen en wat weer werd afgenomen van het net ( the grid ).  Als die precies gelijk zijn staat de meter op 0.  Soms  leest men over  gebouwen die zelfs méer elektrische energie aan het netwerk  (the grid) leveren, dan ze afnemen.  Dan betaalt de energieleverancier.

Sommigen beweren dat elektrische energie in de toekomst gratis zal zijn.

Of zal er misschien toch een addertje onder het gras zitten en toch echt de zon gratis opkomen.   Om te beginnen de tarieven voor de aansluiting wellicht.  Zie de tabelletjes onderaan deze post.

Gert Jaap van Ulzen, energie-expert, schreef er een artikel over met een niet mis te verstane titel : ” nul op de meter is nul op de rekening. De bankrekening, wel te verstaan “

nb_32.810x413
‘nul op de meter rijtjeshuis’

Ad 1 : In verschillende studies is aangetoond dat het terug regelen van centrales ten koste gaat van het rendement, waardoor het gebruik van gas juist stijgt en daarmee ook de CO2 uitstoot. ( Cees le Pair )

Met een blik (olie ) op reis

“Nederland,  de vetput van de wereld”, was de titel van een artikel dat onlangs verscheen in ‘follow he Money’ .  Dennis Mijnheer beschrijft daarin de handel in grondstoffen voor biodiesel,  met name die van ‘Used Cooking oil’, zeg maar frituurvet.  Deze behoren tot de zogenaamde ‘tweede generatie’ biobrandstoffen, hetgeen zoveel wil zeggen dat ze geen voedselgewassen zouden verdringen. (1) met name die eigenschap had ertoe geleid dat de Europese commissie daarvoor de zogenaamde ‘ dubbeltelling ‘ had ingevoerd nu ze  erachter was gekomen hoe desastreus haar beslissing om het bijmengen van ‘biodiesel ‘ inmiddels was uitgepakt voor tropische oerwouden én: dat  de beoogde vermindering van de CO2 uitstoot berustte op foute aannames, want biodiesel verbranden levert minimaal evenveel CO2 op als verbranden van gewone dieselolie.

"renewable energy targets may have increased greenhouse gas emissions because the dirtiest biofuels produce three times the emissions of diesel oil, according to the most complete EU analysis yet carried out."

Economiseren van een afvalproduct als frituurvet, is een beproefd recept gebleken om het tot een waardevol product te maken.  Daarvoor is een ‘argument’ nodig en dat was het  ‘milieu’. wat eerst  nog ‘afval was, werd nu een waardevolle bio-brandstof.  De eerste keer dat het economiseren van afval succesvol werd toegepast was in de 70 er jaren, toen het voeren van varkens met gft afval ( swill ) werd verboden vanwege vermeende gevaren voor de volksgezondheid en de laatste schillenboer met paard en wagen- in Arnhem- met pensioen werd gestuurd.   Daarmee werd de loper uitgerold voor exclusieve partijen die het inzamelen van afval vanaf nu verantwoord en vooral groots gingen aanpakken. Voor hen ‘bestond afval niet’ meer.

Zo was nu ook de  handel in UCO ( Used Cooking Oil ), dat tot voor kort nog werd weggegooid,  big business geworden.  Nederland was te klein om voldoende in te zamelen voor de snel stijgende vraag en daarom werd het nu uit China, India en andere verre (Afrikaanse) landen aangevoerd, waarbij de haven van Rotterdam inmiddels een belangrijke spilfunctie had verworven en de zaken liepen ‘gesmeerd’, zo begrepen we uit het artikel van Ftm.  Wij waren inmiddels erg benieuwd of en in hoeverre er ook werkelijk sprake was van  winst, in termen van de ‘vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen’ en de uitstoot van CO2.   Uiteindelijk was dát het argument geweest voor Brussel om bijmengen van biodiesel verplicht te stellen.

Hoeveel olie zou er, na aftrek van de olie, benodigd voor het doorlopen van alle processtappen in de keten van inzameling, tot en met aflevering bij de pomp,  nog in het blik zitten ?

We doen een poging  om daarachter te komen.

1)We stellen de energie inhoud van een liter- nog ongeraffineerde olie-  gelijk aan en liter dieselolie : 10 kWh/ liter.

2) De afgewerkte spijsolie wordt ingezameld in dorpen en steden en verzameld aan de rand van de stad waar het wordt verpakt in vaten (barrels ) van 159 liter, die vervolgens worden geladen in 20 foot containers, zogenoemde  Twenty Foot Equivalents (TUE’s )  Die gaan op  vrachtwagens naar de haven waar ze worden geladen op een van de grootste containerschepen van de wereld , de

De maersk Mc Kinney Moller dat in 2003 het grootste containerschip van de wereld dat omgerekend 1.404.000 barrel olie zou kunnen vervoeren

Maersk Mc Kinney Moller. Daarop kunnen 18.000 van die containers  worden geladen.  Vanuit Shanghai vaart het enorme schip naar Rotterdam, waar de containers worden gelost en naar de   fabrieken getransporteerd, waar het zal worden geraffineerd tot biodiesel.  Dat wordt – oplopend tot 10 %- bijgemengd met dieselolie en getransporteerd naar pompstations. Het is onmogelijk te achterhalen hoeveel stappen er nodig zijn in de gehele keten en hoeveel olie uit ons blik daarvoor nodig zou zijn. Zelf dachten we  dat er na de reis met  de Maersk Mc Kinney van Shanghai naar Rotterdam al niet veel meer in ons blik zou zitten , maar dat viel best mee.

300px-Hellespont_Alhambra-223713_v2
De Hellespont Alhambra met een capaciteit van 3.166.353 barrel

Volgens opgave van de reder gebruikt het schip een slordige 15.360  liter dieselolie per uur ! Bij een reis van 45 dagen ( 1088 uur) komt het totale brandstofverbruik van het schip dan op 16,7 miljoen liter en dat is, ten opzichte van de 223 miljoen liter die het schip vervoert, maar 70 van de 1000 milliliter in het blik.  Hoe meer olie in een keer wordt vervoerd dus, hoe lager de energie (kosten ) per eenheid voor transport.

Maar!  Vergeleken met de Hellespont Alhambra is de Maersk Mc Kinney Moller ineens maar een klein bootje.  Deze Ultra large Crude Oil carrier (ULCC ) kan in een keer maar liefst 3 keer zoveel ruwe olie vervoeren, uiteraard tegen een nóg lager gebruik van brandstof/CO2 uitstoot per eenheid.

Productie Aan de hand van de Cijfers van het CBS over dieselgebruik in Nl alleen, moet ruwweg 700 miljoen liter biodiesel settlingworden geproduceerd. Het proces om van afgewerkte spijsoliën ‘bio ‘ diesel te maken wordt met een mooi woord ‘transesterificatie” genoemd: door verwarming van de olie tot 60 ºC en toevoeging van een katalysator ( KOH , NAOH )  en methanol, wordt de UCO  gescheiden in ca. 60 % bio-diesel en 40 % glycerine.   Methanol zelf is ook een bio-brandstof (voor Otto – benzine – motoren.)  Dus om de ene bio- brandstof te produceren, wordt een  andere bio-brandstof gebruikt, die veelal wordt verkregen uit gewassen waarvoor tropisch oerwoud werd gekapt. ( zie ook het artikel ” eerst het zoet, dan het zuur ” )

Gezien ook dit proces, waar veel energie voor nodig is, lijkt het zeer aannemelijk dat het blik olie al lang leeg zal zijn bij het bereiken van de fabriek.   Vervoer van ruwe olie met een ULCC, direct naar de raffinaderij en van daaruit naar de pomp, zou veel voordeliger zijn geweest en bovendien een lagere CO2 uitstoot hebben veroorzaakt ten opzichte van biodiesel. De Chinezen hadden het gewoon zelf kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een lokale warmtecentrale mee te stoken.

ad 1 ) Als de populariteit van bio brandstoffen zou stijgen en de aanvoer van afgewerkte oliën (UCO )  zou stagneren,  dan is het voor de hand liggend dat er gewassen  geteeld zullen gaan worden om  aan de vraag te voldoen .  ( zie ook de energiebibliotheek : ‘grondstoffen ‘.

 

Je suis ( aussi ) contre….

You’re either with or against us’, zijn de beroemde woorden van George W. Bush op de puinhopen van het World trade center . Die uitspraak geldt nu ook voor hen die nog niet waren bekeerd tot de groep van klimaatalarmisten, die inmiddels 97 % uitmaakt binnen het klimaatdebat, zo wordt gezegd. Vandaag schrijf ik nog dit artikel en maandag, als de klimaatconferentie in het aangeslagen Parijs zal beginnen, zal ik mij alsnog bekeren op straffe van excommunicatie en uitsluiting . Dan zeg ik : “Je suis ( aussi) contre klimaatopwarming “

Afgelopen week was ik getuige van een media- brede propaganda campagne van ongekende omvang, waarin ons ondubbelzinnig te verstaan werd gegeven dat een andere mening voortaan niet meer zou worden getolereerd, een en ander nog eens onderstreept door Volkskrant columnist Bert Wagendorp met de woorden:  “is dat niet wonderlijk ? De hele wereld ( ik ) denk(t)vindt dat de sluiting ( van kolencentrales )  de uitstoot drastisch zal verlagen, maar wij ( VVD en CDA ) bewijzen hier even het tegendeel “. Ik weet dat Bert wagendorp veel verstand heeft van sport, maar dat ie ook al weet hoe je een betrouwbare energie voorziening voor een land bouwt, wist ik niet.

In ieder geval zal de site ‘De geologie van Nederland’, (het Naturalis Biodiversity Center ) voor wat betreft het hoofstuk over de geologische periode waarin wij nu leven, het Holoceen – van 11.800 jaar geleden tot heden – herschreven moeten worden. Daar wordt nog geschreven dat het klimaat wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke mate van stabiliteit, anders dan de perioden daarvoor. ( interglacialen )

“Wat het Holoceen als tussen ijstijd bijzonder maakt is dat het al vele duizenden jaren een redelijk stabiel klimaat kent. In eerdere tussen ijstijden waren forse klimaatschommelingen eerder regel dan uitzondering” .

Deze regel zal moeten worden vervangen door iets in de trant van: “duidelijk is dat de mens door zijn handelen een catastrofale opwarming van de aarde veroorzaakte “, waardoor de stijging van de zeespiegel die al aan het begin van het Holoceen was ingezet verder zou doorgaan. ‘ (In het begin van het Holoceen lag de zeespiegel dertig tot veertig meter lager ‘)

Ik weet uit ervaring, dat verzet tegen een idee dat zich nestelt in de hoofden van mensen- bijvoorbeeld over wat je wel en niet zou moeten eten- verspilde energie is, dus zal ik mij vanaf maandag aansluiten bij de algemeen geldende mening over dit onderwerp, ondanks bovenstaande tegen de klimaatverandering.

Alleen hou ik nog wat vragen over hoe men de de vermindering van de CO2 uitstoot, die noodzakelijk zou zijn om de opwarming te stoppen, denkt te gaan realiseren. Om te beginnen vliegen en autorijden, twee grote veroorzakers van CO2 uitstoot. Vliegverkeer groeit tegen de klippen op en de auto laten staan, lijkt me ook al een soort utopie te zijn. Dan resteren nog kantoren die verwarmd moeten worden en bedrijven die moeten draaien. Dáar moet het geld worden verdiend om bijvoorbeeld de zorg betaalbaar te houden.

Waar moeten die besparingen dan wel gerealiseerd worden en hoe ?

Het antwoord van de (klimaat)alarmisten ligt in elektrische energie, waarvoor 25 % van primaire energie nodig is en die wordt opgewekt door 75 kleinere en grotere centrales waaronder 5 hypermoderne kolencentrales. Sluiting van die kolencentrales is de oplossing zeggen ze en hun eis wordt inmiddels gesteund door een meerderheid in de Kamer en als oplossing aangedragen bij de klimaattop in Parijs 2015. We willen geen gas, geen kolen en ook geen nucleaire stroom meer:  we willen windmolens en zonnepanelen.

KOLEN ! Bij dat woord wordt het bij de alarmisten wit om de ogen. Maar kolen zijn niet meer dan opgeslagen zonne- energie waarmee, door ze te verbranden, onder andere stoom kan worden geproduceerd om daarmee, middels een stoomturbine, elektriciteit op te wekken in deze zogenaamde basislast centrales. ( niet regelbaar ) Als kolencentrales gesloten worden zal de productie van stroom door gasgestookte centrales moeten worden overgenomen die uiteindelijk net zoveel CO2 uitstoten, omdat die  een lager rendement hebben.

Die vraaggestuurde productie wordt dan overgenomen door aanbodgestuurde productie van windmolens. ( vraaggestuurd betekent dat de centrale harder gaat draaien als er meer vraag is; aanbodgestuurd  betekent : dat (ook) stroom wordt geproduceerd als er geen vraag naar is. bijvoorbeeld de spreekwoordelijke zonnige zondag in vakantietijd )

Op dit moment is het opgesteld vermogen van windmolens 2000 Megawatt, 10 % van de 20.000 Megawatt opgesteld vermogen in ‘conventionele centrales. Opgesteld vermogen zegt niet alles, want windmolens leveren alleen stroom bij windsnelheden die liggen tussen 5 m/sec en 25 m/sec. Daaronder werken ze niet en  daarboven vliegen ze uit elkaar.  De tijd dat een windmolen werkelijk stroom levert is wanneer aan die voorwaarden wordt voldaan en die is vastgesteld op ca. 20 % ofwel : op een dag leveren ze stroom voor de duur van 5 uur. (als de wind waait dus. ) Dát probleem gaat men oplossen met het bouwen van allerlei opslagmethoden , maar daarmee is per definitie het oplossen van het klimaatprobleem uit het zicht verdwenen. Opslag is de achilleshiel van het opwekken van elektrische energie. Daar is (nog) geen oplossing gevonden waarbij de CO2 uitstoot minder zou worden. Integendeel. De enige bruikbare manier is een bekken (stuwmeer )  met een zeer aanzienlijk hoogteverschil.   Noorwegen heeft er vele en Denemarken balanceert zijn windstroom door het daarnaartoe te transporteren via een kabel. ( maar nog scoren ze hoger met CO2 uitstoot per capita dan wij en zelfs Duitsland ) Een ander veelgehoord argument is dat de techniek niet stil staat en molens steeds beter worden, maar ook dat is niet waar. A) Het probleem wordt alleen maar groter in een aanbod gestuurd systeem. Men moet nog meer en nog sneller opslaan en B ) windmolens zijn sinds het jaar 1100, toen ze voor het eerst werden toegepast, niet meer verbeterd.  Gezien de lage energiedichtheid van lucht en de  Wet van Betz, kan dat niet. Deze, schijnbaar eenvoudige zaken proberen ingenieurs al jaren duidelijk te maken,  maar men wil het gewoon niet horen.   Ze kijken je aan met een minzame blik en zeggen:  “ gisteren nog op TV gezien’ ? !! …of , ‘ in de krant stond “ en dan ben je uitgepraat als techneut.  Zelfs Ingenieurs met een enorme staat van dienst worden recht in het gezicht uitgelachen en door de media worden ze categorisch buitengesloten.

cokes opslag Hoogovens aan de Wijk aan zee kant

Maar als de milieuorganisaties en inmiddels ook de Kamer dan zo graag willen dat het gebruik van kolen wordt uitgebannen, dan ligt het voor de hand dat zij eerdaags zullen oproepen tot het sluiten van de Hoogovens, want dat is pas echt een grootgebruiker van kolen.
Kolen ( cokes ) zijn, naast ijzererts,  het belangrijkste ingrediënt bij het produceren van ruwijzer, volgens het al meer dan 100 jaar (wereldwijd ) toegepaste oxy – staal procédé.  7 miljoen ton!  Ironisch dat voor het bouwen van windmolens zo veel staal  nodig is.  Niet alleen voor de molens zelf maar alles eromheen, van speciale schepen tot elektriciteits-masten en bedenk het zelf verder maar.

Als dan uiteindelijk de laatste maakindustrie uit het land zal zijn verdwenen met achterlating van 1000den werknemers, zal de CO2 uitstoot geen gram verminderd zijn, alleen verplaatst naar China of India.  Maar toch telt het dan niet meer mee.  Om die reden werd de productie van zonnepanelen al lang geleden uit Europa verplaatst naar China.  Dan hoefde de CO2 uitstoot van de productie en transport niet te worden meegeteld en werden ze super goedkoop .

En In China kunnen ze nog wel wat CO2 per capita erbij hebben voordat ze op hetzelfde niveau zitten als wij hier. Voortdurend horen en lezen we ook in de media dat “ Nederland onderaan het lijstje hangt “ Welk lijstje weet ik nooit, maar in ieder geval maken we in Nederland een positieve uitzondering als het gaat over de CO2 uitstoot per capita. Die is 10,1 ton en nog steeds dalend. In Duitsland, het zo bejubelde land met zijn ‘energiewende’, zitten ze op 12,3 ton per capita en stijgend en ons grootste voorbeeld  Denemarken, eindigt  in dit rijtje op de laatste plaats met 12,8 ton per capita en stijgend.

Twee andere: Bric- landen ,  Brazilië en India scoren respectievelijk 2,3 en 1,5 ton per capita en uiteraard snel stijgend.  Zij hebben economiën met groeicijfers waar wij jalours op zijn en dat laten ze zich natuurlijk niet afnemen door landen die hen de wet willen voorschrijven op de klimaattop. Welk recht zouden wij hebben hun bevolking zaken te ontzeggen die wij hier al decennialang als gewoon beschouwen en die de CO2 uitstoot per capita heeft veroorzaakt. Gaan jullie je CO2 uitstoot maar naar beneden brengen, zullen ze zeggen. ( data : carbon footprint of Nations)

Om die duizenden windmolens te bouwen ( en weer af te breken ) zullen onnoemelijke hoeveelheden fossiele brandstoffen , olie en helaas kolen nodig zijn om staal, koper en andere materialen (neodymium ) te produceren en voor transport. Allemaal bovenop het bestaande systeem dat altijd nog 80 % van de stroomvoorziening voor zijn rekening zal moeten blijven nemen omdat de wind nou eenmaal niet meer waait en bovendien asynchroon met de vraag veelal. (Zie boven )

We beginnen bij de fundering waar en enorme hoeveelheid beton nodig is om ervoor te zorgen dat het ding niet omwaait. Beton wordt gemaakt van inmiddels relatief schaarse grondstoffen: cement, grind en scherp zand. Het mengsel hardt uit met een weinig water tot een blok dat daar in eeuwigheid zal blijven.

wind-turbine-blade-schematicjpgDe wieken worden gemaakt van olie derivaten, alweer fossiele grondstoffen ! Enorme hoeveelheden kunstharsen worden in mallen samengebracht met enorm sterke koolstofvezels . De harsen zelf zijn chemische stoffen en bij het productieproces komen giftige dampen vrij . Iets wat bij de milieumensen meestal acuut leidt tot alarm , maar hier blijft het geheel stil.  Ook als je begint over het afvalprobleem dat ze zullen veroorzaken als ze over 15 jaar – en vaak al veel eerder – moeten worden vervangen.   Men moet weten dat de composietmaterialen, waarvan de wieken zijn vervaardigd niet kunnen worden gerecycled, hergebruikt en zelfs niet verbrand.  Ze belanden op de steeds groter wordende afvalberg.  Per windturbine 70 ton ! ( Vestas 150-4.2 MW )  Energie en grondstoffen zijn omgezet in een onderdeel met en korte levensduur:   puur lineaire economie en lijnrecht in tegen de ideeën van de Circulaire economie, waarin juist zuinig wordt omgegaan met grondstoffen en ernaar wordt  gestreefd,  dat producten en materialen zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt .

Koper . Ook een relatief schaars materiaal waar erg veel fossiele energie voor nodig is om te delven, smelten en produceren. Enorme hoeveelheden zullen nodig zijn om de duizenden generatoren te bouwen en alles aan elkaar te knopen. En dan te bedenken dat die generatoren maar 20 % van de tijd worden gebruikt.

Transport plaatsen images-4Een enorme vloot schepen, auto’s en zwaar materieel is nodig om de molens , installaties en netwerken te bouwen en onderhouden. Allemaal aangedreven met fossiele brandstoffen.

Onlangs was ik in Delfzijl na een bezoekje aan Eemshaven waar ik de centrales en Google datacenter ( 12 MW continu ) had gezien.  In het café kwam ik twee zeer tevreden schippers tegen die goede zaken deden met personeel van en naar de bouwlocaties op zee te vervoeren.  Zolang de molens er zijn zullen ze verzekerd kunnen zijn van een constante stroom van mensen die zij met hun krachtige schip binnen de kortste keren brengt naar een van de 100  molens.  Met name dat soort schepen zijn voorzien van zware motoren die wel en slokje dieselolie lusten.

 

maar toch daalt de CO2 uitstoot zeggen ze .

 

Hout(chips ) als energiebron

Eneco heeft eind juli bewoners rond Lage Weide geïnformeerd over de biomassa warmte installatie (bwi) die het wil gaan bouwen aan de Atoomweg. In die brief laat het bedrijf onder andere weten dat de bevoorrading van de centrale met vrachtwagens gaat gebeuren.  ( bron : artikel in DUIC augustus 2015 )

Eneco nam begin dit jaar Nuon over aan de Atoomweg en schrapte de plannen voor een grootschalige biomassa energiecentrale. In plaats daarvan komt nu een half zo grote bwi. De nieuwe installatie zal geen elektriciteit produceren, maar alleen warmte leveren aan het stadsverwarmingsnet in Utrecht, zo valt te lezen in een brief (.doc) die het bedrijf naar omwonenden heeft gestuurd. De bwi in Lage Weide gaat 650 ton biomassa per dag verwerken.

Snoeihout  Volgens de woordvoerder van het bedrijf, van Dun, zal de biomassa bestaan uit snoeihout dat lokaal zal worden geoogst en met 50 vrachtwagen naar de centrale  vervoerd. “Doordat de duurzame energie van snoeihout moet komen is het vervoer per vrachtwagen goedkoper, praktischer en duurzamer”, aldus  Van Dun.


Op 15 januari van dit jaar presenteerde de Koninkklijke Nederlandse Academie van Wetenschappers KNAW haar visiedocument : ‘ Biobrandstof en hout  als energiebronnen’.

Hieronder enkele aanbevelingen die werden gedaan in dat rapport,  opgesteld door professor dr.Martijn Katan – professor .dr. Louise Vet en professor .dr. ir Rudy Rabbinge :

1. Bouw de verplichtingen voor biobrandstof af. Stel intussen hogere duurzaamheidseisen aan de herkomst van biomassa en eis transparantie daarover.

2. Bouw de bij- en meestooksubsidie voor hout in elektriciteitscentrales af.

4. Bevorder dat biomassa wordt gebruikt als grondstof voor hoogwaardige materialen (cascadering, biorefinery) i.p.v. voor energie.23 Verbrand alleen restanten die nergens anders bruikbaar voor zijn.

5. Bevorder energie-efficiëntie en brandstofbesparing. Daar is veel winst te behalen

 

afval bestaat niet meer

Op 17 juni 2015 werd , met 56 tegen 5 stemmen een resolutie aangenomen in het Europese Parlement .  Mochten de voorstellen werkelijk leiden tot wetgeving,  dan zou dat enorme gevolgen hebben voor de  productie – keten,  afval inzameling en verwerking .

CIRCULAR ECONOMY ” SYSTEMIC CHANGE” NEEDED TO ADDRESS RESOURCE SCARCITY.

“It is a vital step for the EU to use resources more efficiently and to reduce our resource dependency and also to bring savings in material costs. Smart ecodesign of products also bears in mind repairing, reusing and recycling products,” said the lead MEP, Sirpa Pietikäinen, after her resolution was adopted by the environment committee by 56 votes to 5, with 5 abstentions.

Hieronder de punten uit de resolutie :

 1. voorkomen van afval
 2. bindende maatregelen mbt reductie van gemeentelijk , commercieel en industrieel afval
 3. invoeren van het ‘betaal als je stort principe “
 4. doelstellingen formuleren om te komen tot recycling en 70 % hergebruik van restafval en 80 % verpakkingen
 5. verbod (strictly limited ) op verbranden van niet recycleerbaar en afbreekbaar afval
 6. bindende maatregelen om storten van afval tegen te gaan.

link naar pagina over ”grondstoffen’ in  de energiebibliotheek

alfa’s kun je alles wijsmaken

CO2 uitstoot NL absoluut

“alfa’s kun je alles wijs maken”  is een uitspraak van Minister Plasterk  ( VK 27 juni 2015 )

Afgelopen week zagen we in ‘Nieuwsuur’ een optreden van mevrouw  Minnesma, directeur van de actiegroep Urgenda.  Die ochtend hadden zij de ‘klimaatzaak’ tegen de staat gewonnen, éen en ander tot verbazing van iedereen die iets weet over de werking van een ‘rechts’staat.  De rechter had in de uitspraak onze regering bevolen zich te houden aan internationale afspraken die zouden inhouden dat de CO2 uitstoot in Nederland in het jaar 2020- over 4,5 jaar dus- niet met 17 %, zoals we nog dachten,  maar met 25 %  zou zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990, toen premier Lubbers het onderwerp op de agenda had gezet.

Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat daar aanvankelijk al helemaal niets van terechtkwam, maar dat we de laatste jaren, ironisch genoeg, gered door de crises,  in 2013 toch nog eindigden op de stand van ca. 239 miljoen Ton CO2 in dat jaar, nog steeds 9 % boven het ijkjaar 1990.  Om in 2020 alsnog de 25 % reductie te halen, nog 34 % te gaan dus.

Het nieuws was inmiddels de hele wereld overgegaan, vertelde  Minnesma trots. ja, logisch ! in welk land nog meer zou een rechter een dergelijke uitspraak doen.  Veel meer dan storm in een glaswater bleek de uitspraak niet te veroorzaken overigens. Een paar dagen later was er in de media al niets meer over te vinden en op de Linked In-groep, met 2200 volgers, was één berichtje geplaatst, dat  2 likes kreeg en geen commentaar, op de facebook pagina met 6500 volgers, kwam het aantal likes niet boven de 60 uit.

Afgezien van het feit dat de voorgestelde aanpassing van enkele miljoenen woningen om die ‘energie neutraal te maken ‘  technisch en organisatorisch gezien een onmogelijke opgave zou zijn, zeker binnen het nog beschikbare tijdsbestek, zou ook de gewenste reductie niet kunnen worden gehaald, simpelweg omdat woningen nu eenmaal niet zoveel energie gebruiken.

Van de 3245 PJ bedraagt het energieverbruik van particuliere huishoudens  404 PJ, ofwel 12,5 %.  De overige 87,5 % is nodig om auto’s te laten rijden, (wegen) (bouw) machines te laten werken, vrachtwagens te laten rijden, vliegtuigen te laten vliegen, schepen te laten varen; fabrieken,kantoren, ziekenhuizen en verpleegtehuizen te verwarmen en koelen (datacenters), zwembaden, riolering etc. aan te leggen  en vul zelf maar in.

In onderstaand grafiekje is het energieverbruik van een huishouden uitgedrukt in liters benzine-equivalenten. Op éen liter benzine rijdt een gemiddelde auto 15 km.

De blauwe staaf geeft het gemiddeld verbruik weer van een huishouden: 38,8 liter…. per dag! De rode staaf geeft het verbruik weer voor verwarming en elektriciteit: 3,5 liter benzine equivalent.  De overige 35,3 liter die elk huishouden, direct en indirect, verbruikt, is nodig voor  de hierboven genoemde activiteiten.

image001

Dus, nadat de plannen van Urgenda zullen zijn uitgevoerd in 2020  zal de doelstelling van 25 % bij lange na nog niet gehaald blijken te zijn.  Vooral ook omdat voor de transitie zelf enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen nodig waren. denk aan het winnen van al die extra grondstoffen het vervoer ervan en de verwerking ervan door miljoenen mensen die miljoenen kilometers zullen gaan afleggen om een en ander te realiseren. Denk aan de schepen die de windmolens gaan bouwen en onderhouden, denk aan de elektriciteitsnetten die moeten worden gebouwd om de steeds verder toenemende hoeveelheid stroom in twee richtingen te transporteren ( het hele land komt vol te staan met masten ) enzovoort.  Dat al die activiteiten veel -nieuwe- werkgelegenheid zouden opleveren, is natuurlijk duidelijk.

Naar aanleiding van de commotie rond de uitspraak van de rechter had Jeroen Trommelen, redacteur energie, duurzaamheid en milieu van de Volkskrant, de knuppel in het Urgenda -hoenderhok gegooid met de stelling dat vliegen weer elitair zou moeten worden.  Vliegen immers veroorzaakt niet alleen veel CO2 uitstoot, maar ook veel schadelijke NOX- gassen.  Voldoen aan de eisen van Urgenda, zou betekenen dat vliegen zeker 3 keer duurder zou moeten worden , zo hebben experts berekend. De gevolgen voor de luchthaven Schiphol en de toeristische sector zouden desastreus zijn en het is niet aannemelijk dat het publiek onverdeeld gelukkig zou zijn met een dergelijk plan, want het zou hen beroven van de mogelijkheid goedkoop vakantie te vieren in een zonnig land .

Het kwartje van kok ligt al weer ver achter ons, maar nog steeds trekken mensen wit weg als erover wordt gesproken.  En dat was maar een kwartje .   Onlangs nog, toen de vliegmaatschappijen van de overheid de opdracht hadden gekregen een ‘groentaks’ in te voeren van slechts enkele tientjes, was het land te klein geweest en vertrokken mensen massaal naar luchthavens in Duitsland. De maatregel werd ijlings ingetrokken.

Als het aan Urgenda ligt wordt vliegen weer elitair.

strandvliegtuig