Het Perpetuum mobile

Het perpetuum mobile verwijst naar een installatie die altijd in beweging blijft, hoewel dat volgens de derde wet van de thermodynamica onmogelijk is. Hoe weinig weerstand ook overwonnen moet worden, altijd zal weer nieuwe energie toegevoerd moeten worden.  Denk aan de schommel 

Iedereen weet van het bestaan van het perpetuum mobile, maar in kringen van hernieuwbare energie kennelijk niet als we hun verhalen over windmolens, zonnepanelen, batterijen en waterstof mogen geloven. Windmolens leveren gratis energie, nadat ze in een paar maanden de eigen energie hebben terugverdiend, zo vertellen de experts van Milieu Centraal ons.  

Om te beginnen vergeten ze dan te vertellen dat windmolens alleen stroom leveren als het waait vanaf windkracht 4 Bf ongeveer. Het kan zijn dat de wieken draaien, maar dat wil nog niet zeggen dat er stroom wordt opgewekt.  Pas bij een windsnelheid van ca 5 m/seconde – de cut-in speed- begint een windmolen stroom te leveren.  De opbrengst van een windmolen wordt dus bepaald door de windsnelheid tot de derde macht.(1) Het grafiekje laat zien hoe snel de opbrengst van een windmolen oploopt met de toename van de windsnelheid.  De wieken zijn zo afgesteld dat bij een bepaalde windsnelheid het maximale vermogen wordt benut. 

Uit de cijfers van het Gemini park zelf blijkt dat het 50% van het jaar stroom levert. De andere helft wordt geleverd door de backup-centrale met hetzelfde vermogen ( 600  MW ) op windstille dagen en uren.   

De vermelding op de site van Gemini dat 800.000 huishoudens of het equivalent daarvan van stroom kunnen worden voorzien, moet dan ook zijn: ‘800.0000 huishoudens, gedurende 50 % van de uren per jaar en dan op volledig willekeurige uren ”.    

Bij het maken van een energetische verlies- en winstrekening van een windpark ( of zonnepark ) moeten dan ook niet alleen de verliezen van de bouw worden genoteerd , maar alle energetische verliezen die -extra – in de keten worden gemaakt ten opzichte van de enkele centrale. Dus ook die welke worden gemaakt in de  mijnbouwfase, de bouw en -met name- de fase van verwerking ( recycling ) van de molens en wieken. Die cijfers moet men vergelijken met de cijfers van een centrale zonder windmolens (of zonnepanelen) in het circuit. Immers, de centrale kan ook zonder windmolens of zonnepanelen de stroom voor 800.000 huishoudens leveren.    

Wordt al die extra energie in de winning van delfstoffen, de bouw, exploitatie en verwerking ingeboekt in de energetische verlies en winstrekening, dan zal daaruit blijken dat windmolens en zonnepanelen en voorts : alles wat wordt aangeduid met de term ‘hernieuwbaar ‘ zich nooit energetisch terugverdienen zal.  Integendeel, de input van energie zal vele malen hoger zijn dan de windmolen ooit in het leven zal produceren.  Alleen al de sloop en de verwerking van de wieken en molens, zullen waarschijnlijk al meer energie vergen. 

Een bijzondere en aanzienlijke vorm van energetische verlies van een windpark is die van de inpassingsverliezen of ‘curtailment’.  Inpassingsverliezen zijn onvermijdelijk bij aanbod gestuurde opwekking van elektrische energie.  Bijvoorbeeld op een zonnige zondag in de zomer, waarbij windmolens en zonnepanelen maximaal stroom leveren maar de vraag minimaal is, kan de stroom niet afgenomen worden.  Volgens een uitspraak van een hoge ambtenaar van het Ministery van Economische zaken: ”werd in de periode 2015-2017 in NoordWest Europa 20 tot 40 % van de tijd windenergie niet effectief afgezet naar het net, maar werden de molens afgeschakeld.”  

Alleen al dit verlies doet een windpark energetisch zwaar in de rode cijfers belanden en dan begint het pas:  

  1. De energie mbt tot alle fases van de backup-centrale voor zover die toegerekend moeten worden aan de combinatie met het windpark2) energie voor het delven van extra grondstoffen en alles daaromheen3) energie voor compleet nieuwe fabrieken,voor de bouw en exploitatie van speciale schepen4) productie wieken, bouw van150 windturbines compleet5) compleet nieuw hoogspanningsnetwerk, transformatorhubs op zee 6) onderhoud van 150 windturbines op volle zee, 8.8 km uit de kust op een oppervlak van 64 vierkante kilometer en tenslotte 7) de energie, benodigd voor het afbreken en het verwerken van 450 wieken, opgebouwd uit  70 ton oliederivaten en koolstofvezels.  Dat alles ten opzichte van een klassieke centrale die een twee keer zo lange levensduur heeft bovendien.   

Johan D. beschreef het perpetuum mobile van windmolens met deze anekdote :   

‘Theoretisch gezien verdient een windmolen zich binnen een jaar terug. Alle energie die in de productie van een windmolen is gestopt heeft hij na 1 jaar reeds terug geleverd (zie Milieu Centraal). Een windmolen gaat minstens 25 jaar mee, dus tijdens zijn leven levert 1 windmolen de energie voor 24 nieuwe windmolens terug. Van één enkele windmolen kunnen we 24 nieuwe maken! 

Die 24 nieuwe windmolen kunnen op hun beurt gedurende hun leven weer 24 x 24 nieuwe windmolens maken, enzovoorts. Pak-m-beet over 50 jaar hebben we dan uit 1 windmolen 576 nieuwe gemaakt. Begin nu met wereldwijd 10.000 windmolens en dan hebben we over 50 jaar onwijs veel windmolens, die tegen die tijd de hele wereld van gratis energie kunnen voorzien.  ‘

Ad 1 Formule voor het berekenen van het vermogen van een windturbine : P=½·ρ·A·(ν)3 

in het web gesponnen

Hoe de burger in het financiële web werd gesponnen.  

Het pré- energietransitie- tijdperk werd gedreven door technologische vooruitgang waarbij het streven naar meer brandstofefficiëntie de drijvende kracht was.   

Het tijdperk van de energietransitie is gebaseerd op financiële hocus pocus uit de keuken van de financiële wereld; waar men de spelregels tijdens het spel kan veranderen naar wens om de winsten maximaal te houden. Overheden verzorgen daarvoor de benodigde wetgeving.

Het principe van de burger als onderdeel van het financiële systeem begon ongeveer aan het begin van de 70 er jaren toen de maakindustrie gaandeweg werd verdrongen door handel en financiële dienstverlening.  

Dat was weer het gevolg van de autonome werking van kapitaal en arbeid.(1) Enerzijds was arbeid steeds duurder geworden doordat werknemers steeds hogere lonen hadden afgedwongen en anderzijds door technologische vooruitgang.  Mechanisering maakte dat arbeid werd verdrongen door kapitaal, waardoor de maakindustrie verhuisde naar lage lonen landen of ‘derde -wereld’- landen, zoals we China toen nog noemden. De toegenomen mogelijkheden van transport -vliegen – en communicatie -ook weer gedreven door kapitaal, versterkten die ontwikkeling.      

Blauwe boorden werden gaandeweg wit en steeds meer mensen vonden werk bij verzekeringsmaatschappijen en banken in de financiële dienstverlening die ook steeds internationaler ging opereren. 

Tot de 70 er jaren bestond het grootste  gedeelte van de werkende bevolking uit arbeiders bij fabrieken die woonden in huurhuizen die de werkgever vaak had laten bouwen voor hen. ( tot die tijd was de aanwezigheid van een fabriek of werk de spil geweest in sociale gemeenschappen )  maar vanaf de 70 er jaren konden steeds meer burgers een eigen huis kopen.  Dat werd door de politiek mogelijk gemaakt met de introductie van de hypotheekrente aftrek, waarbij de rentelasten konden worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Dat was de eerste stap waarbij burgers , althans voor een groot gedeelte van hun inkomen, zouden worden vastgeklonken aan het financiële systeem.       

In 1957 was de AOW ingevoerd. Een ongelofelijke stap vooruit in termen van welvaart nu mensen niet meer hoefden te werken tot ze er dood bij neervielen, maar het was geen vetpot. De nieuwe economie bood de mogelijkheid van een pensioenregeling, gebaseerd op beleggingen, maar pensioenfondsen zouden alleen succesvol kunnen zijn als werknemers verplicht werden daaraan deel te nemen en zo geschiedde. Werkgevers, overheid en vakbonden bepaalden dat deelname aan het pensioenfonds verplicht zou zijn, zodat pensioenfondsen bestaansrecht zouden hebben. Het pensioenfonds was een tweede belangrijke stap in het vastklinken van de burger aan het financiële systeem dat daarna ook op globale schaal als kool begon te groeien. 

In 2006  voerde Hans Hoogervorst (VVD)  de nieuwe zorgverzekering in. In plaats van het ‘ziekenfonds’ kwam de ziektekosten verzekering waarvoor elke burger verplicht werd een maandelijkse premie te betalen.    

Ook de auto en kinderopvang werden geïntegreerd in de financiën van een typisch huishouden waarin beide partners moeten werken. 

Een hele speciale vorm van burgers vastklinken aan het financiële systeem is het warmtenet. Op dit moment erg actueel. Hoewel een voorwaarde voor de geprivatiseerde markt was dat burgers een vrije keus van energieleverancier zouden hebben, was de leverancier van warmte een monopolist. Afnemers van warmte van een warmtenet zijn zo -indirect- vastgeklonken aan het financiële systeem. In het geval de prijzen stijgen – zoals nu het geval is – kunnen mensen die een aansluiting hebben niet naar een andere leverancier overstappen.   https://bureaulesswatts.nl/ultieme-verspilling/ 

Het mag duidelijk zijn dat de welvaart een enorme sprong maakte sinds de geldeconomie haar intrede deed en het welzijn van mensen in het algemeen verbeterde, maar dat de keerzijde ervan is dat de moderne mens vastgeklonken zit aan het financiële systeem als onderdeel van de globale geldmachine.     

De plannen voor een energietransitie /Greendeal zijn bedoeld om de macht van de financiële sector nog verder te versterken. De energievoorziening, die vanaf het begin als een ‘voorziening ten behoeve van het algemeen nut ‘ -NUTS- werd beschouwd, werd door Laurens jan Brinkhorst – die daarvoor in de geschiedenisboeken zal worden genoemd als aanstichter – geprivatiseerd, hetgeen betekende dat vanaf dat moment de energievoorziening niet meer werd beschouwd als basale voorwaarde voor het functioneren van de industriële economie, maar daarvan deel werd gemaakt.  Daarmee legde Brinkhorst de bijl aan de wortel van het principe van de economie ( concurrentievermogen )  Immers, nu werd energie niet meer geleverd tegen zo laag mogelijke kosten aan burgers en bedrijven opdat ze konden floreren(winst maken), maar tegen zo hoog mogelijke prijzen ten koste van  koopkracht en verdienvermogen van bedrijven ( MKB)  Een en ander volgens het vooropgezette plan van de leiders van de westerse wereld om de burgers nog verder vast te klinken aan het financiële systeem en waarvoor ze al 10 jaar eerder opdracht hadden gegeven voor de productie van 10tallen miljoenen slimme meters.   

De slimme meter maakt het mogelijk om tussen ingaande en uitgaande stroom onderscheid te maken en te meten.  Als burgers wettelijk verplicht zullen worden om stroom op te wekken met eigen zonnepanelen of windmolens, zullen ze in de fiscale val zijn gelopen van Vendrik (GL) en Samsom. Kon men met de salderingsregeling nog geld verdienen, ineens zal het betalen worden en men, vanwege de inmiddels wettelijke verankering van de regeling, vastgeklonken zitten aan het financiële systeem.  

Het voorlopige sluitstuk om burgers aan het financiële systeem te koppelen is een plan, zoals dat onlangs werd gepresenteerd door de CEO van de ‘koolstofbank van de RABO- bank’, mevrouw Baarsma . Om burgers een CO2 budget te geven. Hebben die dan een tekort aan CO2 rechten. Bijvoorbeeld omdat ze veel vliegen of in de nabije toekomst te veel vlees eten – dan kunnen ze bij haar koolstofbank CO2-rechten bijkopen.  

Zo is het de bedoeling dat middels ‘financial engineering’ burgers steeds verder in het web van het financiële systeem zullen worden gesponnen.  

  1.  Vanaf de start van de industriële revolutie werd arbeid verdrongen door kapitaal  https://www.bertpijnsevanderaa.nl/arbeid-en-kapitaal/ 

de Fuik

De LessWatts Post  

Juni 2022 

Hoe mensen steeds verder De Fuik van de energietransitie inzwommen.   

  • Het voorportaal  
  • fysiek energie besparen
  • ”Climate gate” : de introductie van het klimaatverhaal
  • de fuik
  • de slimme meter als sluitstuk

Het was medio 2010 dat ik me begon te verdiepen in energie, eerst nadat de plannen voor de Hilversumse Energiewinkel -later de Utrechtse Energiewinkel- op de klippen waren gelopen als gevolg van de introductie van het ‘boekhoudkundig’ energie besparen en de gemeente Utrecht een eigen energiewinkel opende, met subsidie loket.  ( Aanleiding voor de Hilversumse en Utrechtse energiewinkel was de hoge olieprijs geweest. Een vat olie was toen 140 dollar en de voorspelling was dat de prijzen nog verder zouden stijgen. Investeringen in- fysiek- energie besparen zouden rendabel zijn.)   

In de jaren ervoor had ik me verdiept in de aspecten van het fysiek isoleren van bestaande woningen en gebouwen, zoals damptransport en verschillende methoden , een rekenmodule gemaakt enzovoorts, maar tegen de gemeente als bedrijf en haar PR  kon ik – en met mij verschillende andere bureaus – natuurlijk niet op. Energie besparen werd het domein van ‘hoogopgeleiden ‘ en voortaan financieel gedreven. In het begin nog heel bescheiden. De flamboyante Wethoudster Mirjam de Rijk (GL) van Utrecht, sprak van ongekende mogelijkheden voor het bedrijfsleven – hun vrinden van de UVU waar het allemaal begonnen was – revolverende Fondsen en megalomane plannen.  Op het buurtfeestje keek ik, als aankomend energiebesparings- adviseur beteuterd toe, hoe mijn gearriveerde buurmannen pochten over de subsidies die ze hadden gescoord. 

De klimaatreus lag nog vredig te snurken.   

Nu ook deze poging om een business te starten was mislukt, besloot ik me te verder te gaan verdiepen in Energie. Op linked in was de censuur nog niet ingevoerd en er werden vele interessante discussies gevoerd waarbij ik veel leerde van mensen uit de praktijk.  We hadden zelfs een project dat we energie 2.0 hadden genoemd om te onderzoeken waarop energie bespaard zou kunnen worden in de toekomst.  Een PhD natuurkunde – werkzaam bij TNO – was de begeleider waar ik goed contact mee had.  Later bekeerde hij zich tot het klimaatgeloof.   

Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden, althans voor huishoudens beperkt zijn, gezien het simpele feit dat huishoudens slechts een klein gedeelte van de hoeveelheid primaire energie opsouperen en fysieke maatregelen bovendien vaak bouwkundig niet mogelijk bleken.  Enkel isolatiegas plaatsen was zinvol om de energieprestatie van een woning te verbeteren, temeer daarmee ook het wooncomfort sterk verbetert.   

Ook de efficiëntie van brandstofmotoren -ICE’s en turbines – had, door technologische reuzensprongen in de afgelopen decennia, een voorlopig hoogtepunt bereikt, afgedwongen door de tweede wet van de thermodynamica en geresulteerd in enorme besparingen op brandstof. Tegenwoordig legt een gemiddelde auto 15 kilometer af op 1 liter benzine, tegen slecht 3 in de jaren 70. Optimalisering van het verbrandingsproces had eveneens geresulteerd in een enorme verbetering van de luchtkwaliteit in steden.  Brandstofbesparing in fabrieken dan, roepen politici en milieu organisaties, maar energie-intensieve bedrijven doen juist niets anders dan energie besparen op straffe van faillissement. ( de grootste kostenpost voor een airliner zijn brandstofkosten )  Besparen op energie in publieke gebouwen en scholen, ja, dat zou zeker zoden aan de dijk hebben gezet .  

Nu begrijp je dat het nooit ging om energie besparen, maar een nieuwe economische entiteit te bouwen. In plaats van dat ze op scholen en publieke gebouwen de thermostaat 1 graad lager instelden – hetgeen enorme besparingen kan opleveren- verschenen er 100den adviesbureaus die rapporten gingen schrijven. Of de school of het kantoor gebouw werd afgekeurd, waarna het niet zelden leeg kwam te staan of vervangen door een nieuw gebouw. Relatief jonge gebouwen werden gesloopt tegengesteld aan wat duurzaam is. ( duurzaam zijn gebouwen die lang meegaan )  Dat ging ook gelden voor apparatuur. Hoewel een koelkast 15 jaar mee kan, werd van overheidswege geadviseerd de koelkast na slechts enkele jaren dienst te vervangen om energie te besparen. Fijn voor de fabrikant die zijn omzet zag stijgen, maar slecht voor het milieu en tegengesteld aan besparen van energie.  Zelf deed ik een test met een koelkast van 15 jaar oud en een nieuwe koelkast, waarbij de oude koelkast het won van de nieuwe.    

Ondertussen begon de lobby van Kees Vendrik (GL) en Diederick Samsom (PvdA) op stoom te komen. Ik herinner me dat ik een site volgde van een  ‘early adopter’ met zonnepanelen op zijn dak, waarvan de prestaties werden getoond middels grafieken.  ( waaruit bleek dat zonnepanelen ongeschikt waren om te voorzien in de stroombehoefte )  In de rechterbovenhoek van de site prijkte prominent het anti kernenergie embleem. ( Samsom was toen nog activist en campagne leider bij Greenpeace )  Het zou niet lang meer duren voordat Kees Vendrik en Diederick Samsom de salderingsregeling door de Kamers wisten te jassen.  

Ook herinner ik me uit die tijd een uitgebreid onderzoek naar de werking van kleine windmolens. De conclusies waren eenduidig en duidelijk: ongeschikt.  De karakteristieken van windmolens, waarvan het vermogen en daarmee ook de opbrengst toenemen met de derde macht van de windsnelheid ( v3) , de wet van Betz en voorts het gegeven dat de opbrengst asynchroon verloopt met de vraag naar elektrische energie, maken dat de inzet van windmolens haaks staat op een efficiënte energievoorziening, zowel energetisch als financieel.( volgens de normale economische wetten )  Windmolens zouden van zelf uitsterven was de gedachte, maar dat liet de industrie niet zomaar gebeuren. Onlangs waren koolstofvezels uitgevonden waarmee – in combinatie met harsen – zgn composiet materialen konden worden vervaardigd. Die zijn waanzinnig sterk en tegelijkertijd super licht in gewicht.  Hét materiaal om wieken van windmolens van te vervaardigen en zo kwam het dat de anti-kernenergie en antikapitalistische -beweging; het Greenpeace van Samsom , de industrie en het grootkapitaal elkaar vonden in windmolens. ( en we daarom nooit een woord van milieu bewegingen hoorden over hoe schadelijk deze thermoharders en de productie daarvan wel niet zijn)   

Een van de eerste aanwijzingen voor het ware gezicht van de energietransitie was de bouw van een windmolen in Medemblik met de veelzeggende naam ‘de ambtenaar’ en waarmee Rijkman Groenink- de gewezen topman van de ABN AMRO bank en zijn vrinden – enorme winsten konden maken dankzij hun voorkennis.  Rijkman Groeninck kocht 15 % van de aandelen en mocht het aankoopbedrag van deze groene investering verrekenen met zijn aanslag over 2007, toen hij 26 miljoen had binnengesleept met de overname van de bank door het trio RBS, Fortis en Banco Santander. Deze handelswijze zou de opmaat worden voor de biljoenen -projecten die zouden gaan komen.   

Inmiddels was ook de klimaatreus wakker geworden en belandde ik op de site van Climategate die naar aanleiding van het Climate-gate-schandaal was opgericht. Climate-gate ging over de mail wisseling tussen ‘Peers ‘zeg maar – wetenschappers die onderzoeken deden in opdracht van het IPCC: het International Panel on Climate Change – waaruit bleek dat de uitkomsten van de onderzoeken niet zo dramatisch waren als de initiators van het IPCC – Maurice Strong – wilden dat ze waren, want dat zou de uitrol van de energietransitie ernstig in gevaar brengen.   Op de site van Climategate verschenen en verschijnen nog steeds artikelen van gerenommeerde (klimaat) wetenschappers die daar worden besproken. Over de werking van CO2 en of dat de oorzaak van de opwarming kan zijn; over de zogenaamde ‘consensus’ dat 97 % van alle wetenschappers op aarde het eens zouden zijn over de conclusie dat de opwarming van de atmosfeer was toe te schrijven aan het verbranden van fossiele brandstoffen en dat de mensheid daar schuld aan had /heeft (Ja, wie of wat anders) en dat die daarvoor zou moeten boeten door zich te bekeren tot het klimaatgeloof. Exact volgens hetzelfde principe zoals dat werkte in de Middeleeuwen, maar nu in de vorm van gedwongen winkelnering. Dus bijvoorbeeld door het aanschaffen van zonnepanelen kon de schuld worden afgekocht. In de Middeleeuwen werden de kerkelijke leiders er rijk van, nu de banken en de bedrijven.  Wetenschappelijke onderzoeken zijn onderhevig aan zogenaamde Peer reviews voordat ze worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.  Wist ik ook niet, maar Peer reviewed  betekent in de wetenschappelijke wereld – dus ook die van de klimaatwetenschap – een garantie voor onafhankelijk en objectief wetenschappelijk onderzoek. Als iemand verwees naar een wetenschappelijk onderzoek galmde het over de site: ‘is dat wel peer reviewed ‘ ?  Zo niet dan werd het artikel direct afgekeurd; ‘debunken’ zoals dat in academische kringen heet. Ook de datum van verschijning was van belang want met een nieuw rapport vervielen automatisch de conclusies van het oude rapport en zo kon het gebeuren dat de zogenaamde AGW – hypothese – tot op de dag van vandaag, 13 jaar na het Climategate schandaal nog steeds niet is opgehelderd en ook nooit zal worden opgehelderd. Niet dat dat nodig is want voor het verloop van de energietransitie zal het niet meer uitmaken omdat daarvan het point of no return allang werd gepasseerd.  Overigens vond ikzelf het verhaal over CO2 heel plausibel en vond ik het voor de hand liggend dat een verband werd gelegd tussen de toegenomen hoeveelheid CO2 en de vermeende ópwarming ‘Immers wat hadden ze anders moeten bedenken.  ‘verbranden’ is het omgekeerde proces van fotosynthese, waarbij de CO2 weer vrijkomt die tijdens de synthese – groei werd opgenomen, zoals aangetoond door de experimenten van Joseph Priestley en Antoine Lavoisier.  Daar was niets aan te veranderen dus wat was dan de bedoeling achter de paniekzaaierij geweest, gezien het feit dat de economie voor 100 % is gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen.  Het verhaal van de klimaatverandering is dan ook een HOAX: een verzonnen verhaal, bedoeld om de mindset van mensen te beïnvloeden teneinde daaraan gewin te ontlenen, zoals eerder gebeurde met het verhaal van de Pilt Down- man, dat maar liefst 41 jaar stand hield. 

Dankzij de jarenlange inwerking van de media echter was de mens zodanig geconditioneerd geraakt dat die nog weigerde te geloven in een hoax. 

Inmiddels was de saldering regeling van Kees Vendrik en Samsom – in combinatie met het klimaatverhaal – behoorlijk succesvol en werd het tijd om de energietransitie op te gaan schalen. Op de achtergrond werd daar hard aan gewerkt want er lagen enorme kansen voor compleet nieuwe industrieën in het verschiet als het zou lukken het volk zo gek te krijgen dat ze gingen geloven dat windmolens werkelijk centrales konden vervangen, vooral die welke werden gestookt met kolen. Daartoe werd in de media een campagne gevoerd, zodanig, dat mensen zouden walgen bij het woord kolen alleen al, en dat lukte. Steeds duidelijker werd ook dat de media mensen echt alles kunnen doen laten geloven en dat dat de media dus marketing vehikels zijn van het eco-industrieel complex, zoals we dat inmiddels waren gaan noemen, bestaande uit verschillende echelons van overheden: vanaf de VN, NGO’s zoals Greenpeace, WNF en het WRI, de financiële sector en het bedrijfsleven. In het Wereld Economic Forum, waarover nu zoveel te doen is waren de bedrijven al jaren verenigd.  De bedoeling was het dus een geheel nieuwe economische entiteit te bouwen – bovenop de bestaande- op basis van het verhaal van de opwarming van de aarde. Van bedrijven in de grondstofwinning, ketens van industrieën betrokken bij de bouw van windmolenparken, zonneparken en alles daaromheen, tot en met ketens van industrieën, betrokken bij de verwerking van de restanten tot formidabele afvalbergen waarover voorlopig nog niets werd verteld. Deze nieuwe ketens van industrieën zouden biljoenen aan investeringen uitlokken wereldwijd en de wereldeconomie een boost geven. 

Dat alles werd openlijk zo gebracht door de leiders, maar niemand die opmerkte dat ook de economie van de energietransitie -net als alle andere vormen van economie – gedreven wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen en dat de CO2 uitstoot dus zou toenemen in plaats van afnemen.      

Probleem was dat zonnepanelen veel te duur waren en slechts het speeltje van gearriveerde pensionado’s die toch ergens hun geld aan moesten uitgeven. Binnen enkele jaren was dan ook de opkomende zonnepanelen -industrie de nek omgedraaid en verhuisd naar China, die ze vele malen goedkoper kon leveren vanwege de goedkope arbeid en vooral het ontbreken van milieuregels want er komen nogal wat giftige stoffen vrij bij de productie van zonnepanelen. Die giftige stoffen verwerken volgens Europese -westerse – milieu normen zou ze onbetaalbaar hebben gemaakt, maar in China worden giftige hulpstoffen gewoon geloosd op de Gele rivier. ( die daardoor gifgroen werd)   Zelfs een forse importheffing van de EU op Chinese zonnepanelen kon de Europese industrie niet meer helpen. 

Nu zonnepanelen en windmolens steeds meer in het economische verkeer integreerden, werden daar weer nieuwe business modellen op gefundeerd. Het all elektric-model, het ‘nul op de meter’ huis en het gasloze huis werden geïntroduceerd , gebaseerd op gedwongen winkelnering.  Wetten die daarvoor nodig waren, werden ingevoerd. 

Steeds verder werd het dagelijkse gesprek doordesemd met het woord ‘groen en duurzaam’ en geen bedrijf kon achterblijven.  Groene vliegvakanties, groene verzekeringen, kortom alles werd als groen aangeprezen en de burgers volgden braaf. ‘  ik doe genoeg aan het klimaat’ hoorde ik iemand zeggen die het dak vol had laten leggen met zonnepanelen als aflaat om vier keer per jaar een groene vliegreis te maken.  

Gaandeweg werd het debat over de -klimaatopwarming en de maatregelen inzake de energie transitie steeds complexer en werd de verwarring met de dag groter. Zelfs bedrijven als Shell gingen een ‘net zero ‘ strategie volgen en pensioenfondsen verklaarden voortaan niet meer in fossiele bedrijven te investeren. Zelfs het PME, waarvan alle aangesloten bedrijven in de fossiele sector werkzaam zijn, verklaarde niet meer te beleggen in fossiele bedrijven.    

Persbericht PME 03 september 2021: Pensioenfonds PME heeft afscheid genomen van alle beleggingen in de fossiele olie- en gasindustrie. Het metaalfonds wil zich meer richten op ‘sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag’, zegt PME-bestuurder Eric Uijen ” 

Nog groter werd de verwarring toen Milieu Defensie Shell voor de rechter daagde, terwijl het bedrijf voldeed aan alle eisen in het kader van het akkoord van Parijs. 

Larry Fink – CEO van Black Rock dat de pensioenfondsen ABP en PME als klanten heeft, schreef in zijn 2022 brief aan de klanten:  

”We richten ons op duurzaamheid, niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten zijn en het vertrouwen van onze klanten niet beschamen willen “.  

De Babylonische spreekverwarring was compleet, maar de vissen bleven blijmoedig doorzwemmen richting het einde van de fuik.  Volgens het principe van verdeel en heers was het de media – in opdracht van het eco industrieel complex – gelukt om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Elke discussie die men begint lokt inmiddels 100 nieuwe discussies uit.  Het proces verliep op dezelfde manier als een bundeltje spaghetti dat gekookt wordt; eerst overzichtelijk en geordend, daarna als het spreekwoordelijk voorbeeld van chaos. Trekt er iemand aan het draadje warmtepomp, wordt hij of zij getrakteerd op een tirade over apocalyptische opwarming of andersom.  Niet alleen bestrijden alarmisten en sceptici elkaar, maar ook sceptici vechten elkaar de tent uit, waarop alarmisten weer handig inspelen.         

Een van de belangrijkste pijlers van de economie van de energietransitie is ‘bio’ massa. Biomassa omvat al het leven op de aarde en komt -direct of indirect – voort uit het proces van fotosynthese. In dit geval wordt met biomassa houtachtige biomassa bedoeld en nog preciezer: hout.  Hout was brandstof, vóórdat turf , kolen en later gas in de loop van enkele eeuwen, hout als brandstof verdrongen.  Dat was maar goed ook want, als gevolg van de exponentieel groeiende wereldbevolking, verdwenen bossen sneller dan ze konden bijgroeien. Niet in de laatste plaats vanwege de enorm snel stijgende vraag in het begin van de 20ste eeuw naar cellulose voor de productie van krantenpapier, kunstzijde ( Rayon ) en een heel gamma aan grondstoffen.   

In het kader van de energietransitie werd de klok echter weer teruggedraaid naar het begin van de 18de eeuw.  Hout wordt nu als vervanger van fossiele brandstoffen ingezet. Dat was het gevolg van de beslissing van Europese TECHNOCRATEN om de verbranding van houtachtige biomassa – hout – CO2 neutraal te verklaren.  ( De definitie van ‘ verbranden ‘ zoals door Antoine Lavoisier was aangetoond is: een proces waarbij zuurstof nodig is en waarbij de opgeslagen CO2 weer vrijkomt.)   Dat was nodig, want zonder dat verhaal zou er geen energietransitie bestaan en geen grondslag voor de uitrol van de biomassa icm warmtenetwerk-industrie, noch die van biobrandstoffen. Wetenschappers verwezen naar de korte – ‘CO2 kringloop die geldt voor eenjarige gewassen, maar niet voor bomen van 100 jaar oud natuurlijk.   In de aankondiging van de bouwaanvraag schreef Eneco dat de 650 ton hout, die in de biomassacentrale van Utrecht op koude dagen verstookt zou gaan worden om het warmtenetwerk mee te voeden, afkomstig zou zijn van in de omgeving van Utrecht afkomstig sprokkelhout. Niemand die wat zei, niemand die bezwaar maakte en de centrale werd een paar jaar later met veel bombarie geopend als een voorbeeld van duurzaamheid. Uiteindelijk bleek dat de 650 ton sprokkel houtjes werden aangevoerd met 30 vrachtwagens. In een sommetje rekende ik uit dat in het meest gunstige scenario de CO2 uitstoot van de biomassacentrale 2 miljoen kilogram meer CO2 zou uitstoten ten opzichte van separate CV ketels, afgezien van de energie in de keten van biomassacentrales icm warmtenetwerken.  

In het begin was iedereen euforisch over zoveel innovatie en groen linkse partijen die dit alles hadden mogelijk gemaakt sloegen zich op de borst, totdat de twijfel begon toe te slaan toen de onnozele geesten begrepen dat je natuurlijk niet elke dag zomaar ff 650 ton sprokkelhoutjes verzameld of afgedankte pellets, maar gewoon van bomen die overal op de aarde werden gekapt, bijvoorbeeld zuidoost Amerika, Estland en Oekraïne.  En uiteraard niet hadden geluisterd naar mensen die ze verafschuwden: mensen die wel eerst rekenen.  

En toen kozen de milieu organisaties en linkse Politiek voor de bekende aanval naar voren en het handen wassen in onschuld, gelijk Pontius Pilatus en verklaarden in hun PR voortaan dat zij niets te maken hadden gehad met de komst van biomassacentrales; dat ze het verbranden van hout sterk afkeuren. Nu begonnen ze zich te verenigen in actiegroepen en internationale organisaties zoals forest defenders , waar – nota bene – Greenpeace internationaal op de lijst prijkt als veroorzaker van dit wereldwijde inferno van bosverbranding, zoals te zien is in de film Planet of the Humans. De brutaliteit van deze organisatie kent geen grenzen. Dat ‘biomassa ‘ nog uit het palet van ‘ hernieuwbare energie zou verdwijnen is natuurlijk een lang gepasseerd station. Alle bedrijven in de keten van de bouw en exploitatie van biomassacentrales en belanghebbenden, zouden biljoenen claims indienen, warmtenetwerken zouden weer uit de grond gegraven moeten worden en gasleidingen er weer ingegraven, maar vooral zou Frans Timmermans van de EU moeten toegeven dat zijn Greendeal op de klippen was gelopen, want biomassa vormt veruit het grootste aandeel ‘hernieuwbare’ energie.  

Het einde van de fuik komt in zicht       

Op 17 mei 2022 maakt de overheid bekend bij monde van de Ministers Rob Jetten en Hugo de Jonge dat: “‘ inzake de ‘bestrijding van het klimaatprobleem’ medio 2026 enkel nog zogenoemde hybride warmtepomp- systemen zullen zijn toegestaan om woningen te verwarmen. 

2 dagen later volgt de aankondiging dat medio 2025 zonnepanelen op grote daken verplicht worden en op 30 mei volgt de aankondiging dat vanaf 2030 huurwoningen moeten voldoen aan de eisen inzake het energielabel A t/m D. 

Als klap op de vuurpijl – net voor het publiceren van dit artikel – wordt op 09 mei 2022 bekend gemaakt dat het Europese Parlement heeft ingestemd met het verbod op auto’s met brandstofmotoren in 2035.     

Kees Vendrik – inmiddels directeur van de Triodos bank die speciaal werd opgericht om groene geldstromen te accommoderen en Diederick Samsom, inmiddels  opgeklommen tot kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid, kunnen tevreden zijn over het feit dat zij aan de poort stonden van de fuik , vele jaren geleden om het volk – de vis- naar het kapitaal te leiden via gedwongen winkelnering met als lokaas de salderingsregeling.  

warmtepompen, elektrische auto’s; het land en de zee bezaaid met windparken en zonneparken, ‘biomassacentrales, batterijen flats en waterstof fabrieken, alles bijeen gehouden door steeds meer draden pijpen en buizen.  Dat is het Arcadie waar we naar op weg zijn.  

Op het programma staan nog de ‘Farm to Fork’ en het ‘fit for 55’projecten, maar het einde van de fuik komt in zicht waarop geoogst kan gaan worden.  

De slimme meter als sluitstuk : betalen in plaats van ontvangen.  

Ondertussen worden overal de draaistroommeters vervangen door de slimme meter waarvoor enkele 10 tallen jaren geleden de orders waren geplaatst.   Nu het zover is dat veel mensen en bedrijven zonnepanelen op hun dak hebben geschroefd en of lid geworden van een coöperatie; warmtepompen hebben aangeschaft en/of een elektrische auto, wordt het tijd voor het sluitstuk van de plannen zoals ze ooit waren bedacht: de slimme meter. Met de slimme meter wordt het mogelijk zowel de uitgaande als inkomende stroom te meten en daaraan het momentane tarief te koppelen, hetgeen in veel gevallen zal betekenen dat moet worden betaald. Onlangs ontving ik bericht Van Stedin dat ze een Slimme meter kwamen plaatsen onder het motto ‘we gaan vooruit ‘ . Onder de kop ‘wat zijn de voordelen van de slimme meter “. staat het letterlijk geschreven :  

geschikt voor variabele tarieven –Energieleveranciers zullen in de nabije toekomst variabele tarieven bieden. Dan is energie bijvoorbeeld goedkoper als de zon volop schijnt. Met de slimme meter kan uw energieleverancier dan uw verbruik  én levering ( dat staat er niet bij ) verrekenen tegen momentane tarieven ”  ( negatieve tarieven)  

inmiddels werd de aankondiging van STEDIN door een hoog geplaatste medewerker van ENECO bevestigd op 24-08-2022 met de woorden : ” ENECO beroept zich op de werkelijke energieprijs als argument om de terugleververgoeding te verlagen. ”

Gedwongen winkelnering via wetgeving.  

Zo worden alle burgers van Europa vastgeklonken aan de financiële sector via wetgeving waarvan het principe veel wegheeft van dat van gedwongen winkelnering, zoals de industrie baronnen aan het begin van de 19de eeuw oplegden aan hun werknemers en veel lijkt op het rauwe kapitalisme van toen.  In de film kapitalism in the 21 ste Century legt Thomas Piketty, de schrijver van het gelijknamige boek, de werking helder uit.   

Bert Pijnse van der Aa 

De LessWatts Post  

kleptocratie

VERPLICHTE WINKELNERING EN OPLICHTING zijn pijlers van de economie van de energietransitie

verplichte winkelnering , waarbij burgers via wetgeving worden verplicht of gedwongen diensten of producten af te nemen.

Kleptocratie. Een regering van dieven die geld bij de burgers ophaalt en geeft aan een geselecteerde groep bedrijven/ personen. Een soort van Robin Hood, maar dan andersom.

De ACM – de Autoriteit Consumenten Markt– had erop moeten toezien dat de consument beschermd werd tegen pure misleiding en onversneden oplichterspraktijken, maar deed dat niet. Integendeel .

Beschrijving van de inhoud van het boek ‘kleptocratie francaise’ (2017) Eloïse Benhammou onthult het boekhoudsysteem waarmee Franse en buitenlandse banken elke dag miljarden van Frankrijk en de Fransen kunnen stelen. De auteur laat zien dat het sociale en fiscale systeem het ultieme kapitalisme dienen. Frankrijk- de wereld- is volledig onderworpen aan de wil van de grote bankiers die, als gevolg daarvan, en ondanks dat, niet worden vervolgd omdat de financiële sector en Staat samenvallen. Belangrijke katalysatoren voor die ontwikkelingen waren machtige NGO’s als Oxfam Novib en Greenpeace ) In de recensie verder: ” Een onverzoenlijk boek voor bankiers en politici ‘.

13-04-2021 : Bijeenkomst van kleptocraten  

Presentatie rapport: ‘ Groene Industriepolitiek, bouwen aan een groene eeuw ‘, door het Wetenschappelijk bureau van Groen Links, geschreven door Evert Nieuwenhuis (GL, UVA, drs psychologie ). Aanwezigen : Tom van der Lee ( Oxfam Novib, GL, UVA political science ), Diederik Samsom ( kabinetschef van EU Commissaris Frans Timmermans, belast met de invoering van Green deal /energietransitie ) , Marjolein Demmers ( Natuur en Milieu – De Postcode Loterij, Nyenrode ), Heleen de Coninck ( ‘klimaatwetenschapper’ ), Bas Eickhout ( EU Parlement GL, msc chemistry ), Joris Thijssen ( Greenpeace, TU Delft ), Noortje Thijssen ( directeur wetenschappelijk bureau GL, UVA, social science ). Tom van der Lee is voorzitter van de Parlementaire enquete-commissie ‘aardgaswinning ‘ die hij zelf organiseerde middels een motie op 5 maart 2019.

parasieten

boktorren, houtwormen en parasieten, hebben als overeenkomst ondermijnend te zijn    

Boktorren leggen hun eitjes in het spint achter de boomschors en de larven eten zich door het hout heen in de loop der jaren.  Bijvoorbeeld in een dakconstructie die dan zomaar- op een geheel onverwacht moment – met donderend geraas instort. Parasieten zijn organismen die leven ten koste van een ander organisme. Als we het over parasieten hebben in het dagelijkse taalgebruik dan bedoelen we daarmee vaak mensen die op kosten van iemand anders leven.  Dat beschouwen we normaal gesproken als asociaal en immoreel gedrag.   

In de wereld van hernieuwbare energie echter is het precies omgekeerd ( zoals daar alles is omgekeerd ) parasiteren op de buurman wordt juist aangeprezen als gewenst gedrag. Terecht kan worden gesteld dat bezitters van zonnepanelen parasiteren op de niet-bezitters. De niet-bezitters betalen de rekening die de bezitters indienen. Sinds een aantal jaren wordt de salderingsregeling als een ‘recht’ beschouwd van hen die zonnepanelen bezitten, want wettelijk vastgelegd. ( een wet waarin feitelijk ongelijkheid is vastgelegd ) Niet zelden ontsteken de bezitters van zonnepanelen, windparken ( coöperaties ) en inmiddels ook een gesubsidieerde elektrische auto in woede als je voorzichtig wijst op het feit dat jij zijn zonnepanelen en auto betaalt .Het werd zo ‘normaal’ dat mensen zonder gene dit soort teksten gingen plaatsen:    

”Toen ik elf jaar geleden een eerste installatie zonnepanelen op mijn dak liet leggen verklaarde men mij voor gek. De EDF ging mij nooit 58 cent per KWH betalen en mijn contract was niks waard want dat gingen ze vast en zeker niet betalen en dat zouden ze open breken etc. etc. Maar zie – ze betalen het wel degelijk en er is niks niet na gekomen en/of open gebroken. En nu beginnen de besparingen van de 2 e installatie hun rendement af te werpen en komen de opbrengsten van de leveringen aan EDF en de subsidies binnen. Nu laat ik er nog effe een hybride warmtepomp bij zetten. Al met al verdien ik dik aan dat hele klimaat gedoe.”   ( oscar in Frankrijk )  

Of deze :  

‘Bij mij liggen genoeg panelen om die halve accu bak te laden en nooit aan een betaalt paaltje hoeven te hangen… Heb dat Boodschappen hok niet voor het milieu maar wel voor de portemonnee. Reeds half jaar in bezit slechts één keer getankt 40 liter ofzo. Voor de lange afstand gewoon V6 diesel ”.  

of deze :

 ” Gelukkig net vorig jaar van het gas af gegaan, door naar een EPC0 woning te verhuizen. Geen energielasten, sterker nog we krijgen geld toe”.   

Je moet weten dat deze regelingen, die alleen gelden voor de welgestelden dus, werden bedacht door Kees Vendrik van Groen Links – nu directeur van de Triodos bank – en Diederick Samsom van de PvdA , kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermans.  Beide lid van politieke partijen die het gelijkheidsbeginsel als een van de belangrijkste punten hebben staan in hun programma’s en zeggen zich te keren tegen het ongebreidelde kapitalisme .  

Het mag duidelijk zijn dat een economie, gefundeerd op parasitisme en verplichte winkelnering, uiteindelijk van binnen uit zal worden uitgehold door boktorren en houtwormen en met een donderend geraas ineenstorten. Net als het dak .       

de AGW-hypothese hoeft niet bewezen te worden

18-05-2021:  De AGW hoeft niet bewezen te worden.Onlangs had ik een pittige discussie met Helga van Leur op Linked In. Helga van Leur is weervrouw en ambassadeur van ‘weer en klimaat, duurzaamheid & gedrag’ en verbonden aan de Wageningen Universiteit.  Voor weermensen werd de energietransitie een nieuwe markt. Op basis van hun expertise en autoriteit kunnen bedrijven zich onderscheiden met hun producten of diensten of bepalen verzekeraars de hoogte van de premie. ( en die moet altijd omhoog natuurlijk in verband met de voorspelde overstromingen en andere rampen agv de ‘ opwarming’)  

Mijn gepeperde reactie op haar statement ontlokte de bekende  retoriek, zoals die gebruikelijk is bij bestuurders en verkopers van de energietransitie, voorzien van de term ‘we’, waarmee ze suggereren dat hetgeen ze vertellen algemeen wordt gedeeld en kritiek niet wordt geaccepteerd.  

Een voorbeeld van hoe zoiets er in praktijk eruitziet is het antwoord dat de Gemeente Nieuwegein schreef aan Dr.C. le Pair (85 ), fysicus: in het bezit van de KNAW medaille voor verdiensten voor de wetenschap, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en voormalig lid van de Algemene Energie Raad. Naar aanleiding van zijn brief, waarin hij de gemeente had laten weten dat hun voornemen om in 2050 ‘energieneutraal’ te zijn was gestoeld op wensdenken en natuurkundig onmogelijk, kreeg de gelauwerde Dr. le pair dit antwoord van de gemeente:

” Investeren in een energieneutrale stad is een zaak van iedereen. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisorganisaties en gemeente moeten voor deze stevige ambitie de handen ineenslaan en doen dat gelukkig ook. En de kennis van en ervaring in gebruik van nieuwe technieken neemt gelukkig in hoog tempo toe “.

Over het algemeen wordt de kennis en ervaring van gepensioneerde  professoren en ingenieurs door de huidige generatie ‘wetenschappers’ als ‘achterhaald’ beschouwd en niet meer van deze tijd. In de media worden ze ronduit beledigd, belachelijk gemaakt en neergezet als saboteurs.  In de NRC noemde columniste Rosanne Herzberger (36 )  ze ‘ grafzerken’.  Op deze pagina kunt u de volledige brief en het antwoord lezen. Op de site met verder veel belangrijk informatie. http://www.clepair.net/parijs-nieuwegein.html .

ecocide

afbeelding : RWE-centrale

In het kader van de ‘energietransitie’ worden fossiele brandstoffen op grote schaal vervangen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen (houtsnippers tbv ‘bio’massacentrales en biofuels/kerosine ) hetgeen de draagkracht van de planeet te boven (zal ) gaat(n) .

‘Bio’ brandstoffen werden CO2 neutraal verklaard maar leveren juist veel meer CO2 op in de keten van oogsten tot verbranden. Het is moeilijk te achterhalen wanneer het allemaal precies begon, maar het is zeker dat Greenpeace voor het eerst lobbyde voor de invoering van de verplichte bijmenging van ‘bio’-brandstoffen.  ‘Bio’ brandstoffen worden geproduceerd uit natuurlijke bronnen; allerlei plantaardige en dierlijke oliën, maar ook suikerriet en hout.  Toen de EU verplichte bijmenging van ‘bio’ brandstoffen eenmaal wettelijk mogelijk had gemaakt, was dat de aftrap voor multinationals om grootschalig biobrandstoffen te gaan oogsten . De berichten over het kappen van tropische oerwouden gingen niet veel later de wereld over , maar het was geen reden om te stoppen met biobrandstoffen. Integendeel , het programma werd verder uitgebreid met houtige biomassa. In het kader van het halen van de klimaatdoelen hadden lucide ambtenaren de korte CO2-kringloop bedacht voor het verbranden van houtachtige biomassa ( houtsnippers ) , waardoor CO2, die vrijkomt bij het verbranden, niet hoefde te worden meegeteld in de boekhouding. Het was de Drax company in Engeland die voor het eerst aankondigt haar elektriciteits-centrales geheel CO2-neutraal te laten draaien. Ze betrekken hun ‘biomassa’ bij Enviva, dat van een kleine leverancier van brandhout, uitgroeit tot de grootste biomassa leverancier van de wereld. Daarna verloopt ook de invoering van ‘biomassa’ snel in de nieuwe industrie van ‘ bio’ warmte – centrales en warmtenetten. Gemeenten namen die af als warme broodjes af omdat ze daarmee snel voldeden aan het doel van Parijs en waarmee de financiële miljarden-truc rond was. Burgers werd verteld dat het hout kwam van ‘resthout’ en sprokkelhout, maar in werkelijkheid werd het aangevoerd uit oa Estland. Volgens de gegevens verdween daar sinds 2001 285.000 ha bos.

Deze directeur van RWE : eigenaar van de grootste centrale in de Eemshaven en grote afnemer van gemalen bomen uit Estland laat in een artikel van de Volkskrant van 28-08-2021 het volk weten:

‘Als je niet voor biomassa kiest, maak je je leven heel moeilijk’  

De volgende stap in de tenuitvoerlegging van ecocide in het kader van de energietransitie is de invoering van biokerosine. In de film Planet of the Humans ( te zien via ‘videos’ in het menu) is te zien hoe het werkt en hoe de KLM en Shell daarbij betrokken zijn.

de top van Glasgow

Top in Glasgow ‘The end of history and man’. In 1992 verscheen het boek van Francis Fukuyama  ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens”. (The End of History and the Last Man , 1992 ) 

Begin november 2021 staat die gebeurtenis daadwerkelijk op de agenda van de klimaatconferentie in Glasgow.  Niet toevallig in Glasgow, want daar begón ! ook de geschiedenis van de mens.  Althans die aan welke zij haar rijkdom en welzijn  te danken heeft.   

Namelijk, James Watt, de bouwer van de eerste werkende stoommachine; de machine die de succesvolste periode in de geschiedenis van de mens veroorzaakte, werd geboren in Greenock, een plaatsje ten westen van Glasgow en gelegen aan de rivier de Clyde. Bij mooi weer kon hij vast aan de overkant Belfast zien liggen waar, dankzij zijn stoommachine, de Titanic gebouwd zou worden.   

Tijdens de summit gaan de regeringsleiders bespreken hoe de mensheid weer kan terugkeren naar de periode van vóor de stoommachine, toen enkel hout en turf dienden als brandstof.   Dat was de tijd van de Malthusiaanse economie, die werd gekenmerkt door het feit dat het bevolkingsaantal werd gereguleerd door de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, waardoor het maar heel langzaam groeide.  Door de komst van de stoommachine viel dat terugkoppelmechanisme weg en begon de bevolking steeds sneller te groeien. Van 978 miljoen in 1800 tot de huidige ca 7 miljard.       

In 1765, toen James Watt de eerste werkende stoommachine bouwde, brak de industriele revolutie uit die zich verspreidde als een olievlek over de aarde. In Glasgow werden scheepswerven opgericht, mede door de aanwezigheid van steenkool en ijzererts in de nabije omgeving, dat nu met behulp van stoommachines gewonnen kon worden. De voortuitgang ging met reuzenstappen tegelijk , temeer in de periode daarvoor de wetenschap de voorwaarden daarvoor had geschapen. 

Glasgow is ook bekend van Charles Rennie Mackintosh, een lid van de Art nouveau beweging, waarvan ook Henry van de Velde (be)  Victor Horta (be) en de Spaanse Antonio  Gaudi en Hector Guimard ( metro Parijs ) , lid waren.  Met lede ogen moesten zij toezien hoe door de komst van de stoommachine hun ambachten in verdrukking kwamen toen de industrialisering van de productie op gang kwam eind 19de eeuw.  De Arts en crafts- movement van Morris en Ruskin probeerden nog de ontwikklingen te stoppen, maar er was geen houden meer aan. 

De industriële revolutie was ook het begin van het kapitalisme volgens het principe dat investeringen van kapitaal rendement opleveren. Het autonome mechanisme van arbeid en kapitaal dat ontstond, leidde ertoe dat het kapitaal steeds meer de overhand kreeg in het productieproces en dat de financiële sector steeds sneller en harder groeide.    

Dat principe werkt tot op de dag van vandaag en daarover nu gaan onze leiders spreken tijdens de klimaattop. Het zal gaan over hoe met investeringen in ‘hernieuwbare energie’ winst kan worden gemaakt door Corporate bedrijven en hoe investeerders rendementen kunnen behalen met investeringen in windparken, elektrisch vervoer en de waterstofeconomie. Investeringen die in de ‘oude economie’ niet mogelijk waren.  Verder is het nodig dat de leiders in hun landen wetgeving maken die het mogelijk moet maken dat burgers verplicht worden tot afname van bepaalde producten en diensten. Kenmerk van die nieuwe economie is dat het primaat van de ingenieur – dat z’n start had met de stoommachine van James Watt, 250 jaar geleden in Glasgow- wordt ingeruild voor het primaat van de bankier en onversneden kapitalisme.     

Daarmee komt een einde aan de ‘vooruitgang’ die altijd was gebaseerd geweest op het verhogen van brandstofefficiëntie en markeert het begin van de achteruitgang, gekenmerkt door het verlagen van brandstofefficiëntie middels het schakelen van een heel circus aan toeters en bellen in, het voorheen, optimaal werkende stroomcircuit en de uitbreiding daarvan.  

De Amerikaanse President Biden en Boris Johnson van de VK, geven voor de laatste keer door aan de machinekamer van de virtuele Titanic, kolen op het vuur te gooien en de ketels op te stoken. Iceberg ahead !!!     

autoloze zondag

Autoloze Zondag In 1973, bijna 50 jaar geleden gingen veel mensen op zondag naar de Kerk om hun geloof te belijden, maar toen al begon de afkeer van het dogma van de Kerk.   Het leek erop dat de ratio de emotie had overwonnen, maar dat was een misvatting.  Er kwam namelijk een nieuw geloof voor in de plaats, wederom op basis van een dogma.  Dit keer was het niet de kerkelijke leer, maar een wetenschappelijke leer; die van de zondige mens die de atmosfeer van de aarde had opgewarmd, kortom de leer van de ‘klimaatopwarming ‘. 

In 1973 sprak Premier Den Uyl in een beladen televisietoespraak het volk ‘ernstig’ toe en gebruikte de woorden: ‘het zal nooit meer zo worden als het was’.  Wat was er gebeurd?  De Den Uyl-regering had zich aangesloten bij landen die Israel hadden gesteund bij de Jom Kipoeroorlog  waarop olieproducerende- arabische landen – een olieboycot hadden ingesteld.  Voor het eerst werd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen duidelijk en de macht van olieproducerende landen. 

Om zuinig te zijn met de voorraden kondigde Den Uyl de autoloze zondag af en dat vonden veel mensen helemaal niet zo erg.  Nu gingen ze niet meer een autoritje maken op zondag en picknicken langs de snelweg zoals toen gebruikelijk , maar Op de snelweg.  

In het decennium vanaf de 60er jaren was het autobezit weliswaar met een factor 4.6 toegenomen- van 522.000 naar 2.4 miljoen- maar het gebruik was nog steeds hoofdzakelijk recreatief.  De meeste mensen werkten toen nog op loop- fiets of brommer-afstand van zijn werk.  Nadrukkelijk ‘Zijn’ werk, omdat vrouwen nog niet in die mate aan het arbeidsproces deelnamen, iets wat in de decennia daarna snel zou veranderen, juist door de opkomst van de auto als exponent van de razendsnel toenemende welvaart. (automobiliteit als economische motor)   Gelukkig maar dat de olieboycot werd opgeheven, anders was het nooit zo gelopen en was de welvaart blijven steken in de 60er jaren. Hoezo ‘gelukkig’ roepen de gelovigen.  Auto’s vervuilen onze lucht en stoten CO2 uit.  Veel mensen die dat roepen waren toen nog niet geboren en weten dus niet dat auto’s toen pas echt heel erg vervuilend waren. En kennelijk ook niet dat enorme stappen in brandstoftechnologie, ervoor zorgden dat de lucht weer schoon werd en de CO2 uitstoot per gereden kilometer drastisch daalde.  Anders gezegd: dat door technologische vooruitgang brandstof werd bespaard en de uitstoot van giftige gassen en roet afnam en ook CO2-uitstoot. (In die tijd werd ook nog lood aan brandstoffen toegevoegd )  Die enorme vooruitgang betrof niet alleen het nog relatief bescheiden autopark van toen, maar vooral de (petro)chemische industrie in Rotterdam en de Hoogovens in IJmuiden.       

Het is en blijft mindblowing hoe de groene gelovigen denken over de oplossing van hun probleem: hoe ze nu -als CO2 zondaar- boete doen aan hun toornig geworden klimaat-God.  Men zou denken: dat wanneer ze geconfronteerd zouden worden met de bijna verticale lijn van deze grafiek ; die ook de grafiek van het gebruik van fossiele brandstoffen laat zien, ze de conclusie zouden trekken dat het aantal auto’s fors verminderd zou moeten worden; dat mobiliteit en ‘wonen en werken’ anders georganiseerd zouden moeten worden teneinde het gebruik van fossiele brandstoffen structureel te verminderen.  In plaats daarvan echter houden ze zichzelf voor de gek door te stellen: dat met het vervangen van superzuinige brandstofauto’s door elektrische exemplaren, én de daarbij behorende infrastructuur, waaronder 10 tallen extra centrales, de oplossing voor hun probleem is.  In werkelijkheid dus een orgie van verspilling, uitputting en milieuvervuiling.  Wat nóg meer mindblowing is tenslotte: dat de meeste mensen het geloven. 

ethiek en de economie van de energietransitie

 

Ethiek(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.” (bron: wikipedia )

Als we spreken over de economie van de energietransitie, hebben we het over moraal; over wat we als gemeenschap toelaatbaar vinden in het economische verkeer.

Oplichting . Volgens het wetboek van strafrecht is oplichting een vorm van bedrog, een ‘misdrijf’, waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het NederlandseWetboek van Strafrecht), maar zonder oplichting zou er geen handel in groene stroom kunnen bestaan.

Verplichte of gedwongen winkelnering. De situatie waarin de consument verplicht wordt, goederen of diensten af te nemen bij een bepaalde leverancier. Verplichte winkelnering was vooral aan het begin van de industriële revolutie een fenomeen waarbij werknemers volledig afhankelijk waren van hun bazen en leidde tot de komst van coöperaties. ( de coöp ) Verplichte winkelnering werd verboden bij wet, maar lijkt in de economie van de energietransitie weer te zijn ingevoerd.

bescherming van de Consument om de belangen van de consument te beschermen werd de Autoriteit Consumentenmarkt opgericht, maar in het kader van de economie van de energietransitie behartigt de ACM evident de belangen van het bedrijfsleven. Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen van -onder meer – Vattenfall, Eneco en Van de Bron. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van misleiding en bedrog.

vrije mark vs gereguleerde markt de ‘hernieuwbare energie’ – markt is een gereguleerde markt , gebaseerd op subsidies en overheidsgaranties.  

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene stroom ”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt; enkel bestaat op papier.  Uit dit grafiekje kan je een indruk krijgen hoeveel uren het Gemini-windpark stroom levert. ( blauwe staven ) 

Van zonnepanelen weten we natuurlijk dat die alleen stroom leveren als de zon schijnt, voornamelijk in de zomer. Gerekend wordt met 1000 uur per jaar.(van de 8760) Wanneer een energie leverancier beweert 100 % groene energie te leveren is er niet alleen sprake van misleiding ,maar ook van oplichting in het geval die een overeenkomst op basis van dat gegeven aangaat met de consument. Van alle energiebedrijven spant het bedrijf   ”Van de bron’ wel de kroon in brutaliteit.  Op haar site schrijft Van de Bron :  

”Al onze energie is duurzaam geproduceerd en opgewekt in Nederland. Zo weet je bij Vandebron zeker dat je écht goeie energie afneemt ” 

In werkelijkheid zou de klant van van Van de bron in de meest gunstige omstandigheden circa – 3000 uur per jaar ‘groene ‘stroom kunnen afnemen omdat de zon niet meer schijnt en de windmolens niet langer draaien.  Een klant met een typisch jaarverbruik van 3600 kWu zou aldus in werkelijkheid maximaal 1232 kWu ‘groené stroom afnemen.  Theoretisch, want in veel gevallen zal de stroom worden opgewekt als er geen vraag is .

Verder inzoomend blijkt er ook sprake te zijn van diefstal bij de handel in groene stroom en betalen consumenten de rekening twee keer: via de ODE- opslag duurzame energie- en belastingen. Op de verlies-en winstrekening van energiebedrijven is de grootste post ‘subsidie’ en de leningen op de balans leveren voor de investeerders een gegarandeerd rendement over de looptijd.  Zonder subsidies waren er nooit windmolen-en zonneparken ontstaan. Geen enkele investeerder of bank zou geld hebben gestoken (hebben mogen steken) in wezenlijk verlieslatende bedrijfsmiddelen als windmolens en zonnepanelen.  De garanties van de overheid worden betaald door de consument , die zo een formidabele sigaar uit eigen doos krijgt, terwijl de directeuren en aandeelhouders van de energiebedrijven letterlijk slapend rijk worden zonder ook maar een cent risico te lopen.  Dit heeft niets meer met ondernemen te maken in de zin dat een onderneming risico’s loopt; het is gewoon gelegaliseerde diefstal. ( Kleptocratie komt van het Griekse klepto en kratein, en betekent dus “regering door dieven” , bron wikipedia )  

De volgende leugen is dat ‘groene’ stroom mag worden verkocht als ‘groene’ stroom omdat met de opwekking de CO2 uitstoot zou dalen. Dat is niet zo. Integendeel: de CO2 uitstoot stijgt juist.  ( duurzaam=verspilling ) Voorts maakt het mechanisme van subsidies dat er steeds meer windparken en zonneparken-plassen worden aangelegd die steeds meer stroom gaan produceren die niet wordt afgenomen. ( lees ook ‘het perpetuum mobile ‘)De parken worden dan gewoon uitgeschakeld, terwijl de investeerders hun geld blijven krijgen. Deze handelswijze, die leidt tot zoveel verspilling en destructie -willens en wetens- zouden we in vroeger tijden hoogst on-ethisch hebben gevonden en streng afgekeurd.

Lang heerste in de Christelijke traditie ook het begrip ‘rentmeesterschap’ , hetgeen zoveel betekende dat de mensen geen roofbouw zouden plegen op natuurlijke bronnen en altijd zouden streven naar het verminderen van de aanslag op natuurlijke bronnen. Ook dat idee werd ten grave gedragen. Roofbouw op bossen en natuurlijke bronnen weer volop terug. Te zien is in de film Planet if the Humans ( ‘via videos ) hoe Al Gore, Richard Branson ism met oa Shell en KLM dat doen.