de economie van de energietransitie

’the highway to hell”

Dagelijks lezen we over de ‘energietransitie’ in de media . Over het verminderen van de consumptie van fossiele brandstoffen en het streven naar een ‘duurzame ‘economie. In werkelijkheid gaat het over de economie van de energietransitie. Daarin neemt de consumptie van fossiele brandstoffen juist toe ( zie de grafiek ) als gevolg van megalomane verspilling van reserves aan fossiele brandstoffen en uitputting van (natuurlijke) bronnen. Voorts, waarbij het milieu ernstig lijdt als gevolg van het kappen van complete bossen om fossiele brandstoffen te vervangen en voor de productie van ‘bio’plastics. Epische bergen afval zullen ontstaan, gevuld met irreversibele en giftige stoffen.

Ik noem die economie marxistisch kapitalistisch: een economie die teruggrijpt op de periode van het begin van de industriële revolutie. Een, waarin steeds meer geld vloeit naar steeds minder bedrijven en mensen. Ze kan bestaan omdat de overheid de burger dwingt, met wetgeving en verboden, diensten en producten af te nemen van ( monopolistische ) bedrijven in een gestuurde economie, waarbij de burger heffingen krijgt opgelegd. ( de energiebelasting op 1 kWu elektrische energie bedraagt 15 van de 38 cent. ) Marxistisch omdat de grondslagen voor deze economie afkomstig zijn van het marxistische gedachtengoed .

Bert Pijnse van der Aa   


De grafiek hieronder laat de verdeling in verschillende vormen van energie en de sterke toename daarvan zien.

Toelichting bij de grafiek  

1) Als eerste kunnen we zien dat na kolen, waarop de stoommachines vanaf 1765 gingen draaien, gaandeweg werden vervangen door olie, nadat Edwin Drake in 1860 voor het eerst succesvol olie had opgepompt . Vervolgens dat in de loop van de 50 er jaren gas zijn intrede deed als brandstof. Hout wordt ook nog als brandstof gebruikt in sommige delen van de wereld, aangegeven met traditionele biomass.   

2) De werkelijke versnelling begon na de tweede wereldoorlog toen de economie pas echt begon te groeien.  Vanaf de 60 er jaren werden de auto en vliegvakanties toegankelijk voor het grote publiek en begon de consumptie van fossiele brandstoffen snel te stijgen.  Gelukkig nam de brandstof efficiëntie enorm toe; de afgelopen 250 jaar van technologische vooruitgang werden gedreven door besparen op energie. De energietransitie luidde de periode in waarin het streven naar brandstofefficiëntie werd verlaten. ( zie de grafiek over rendement bij het artikel ‘duurzaam =verspilling‘)   

3) Aan de bovenkant van de grafiek is een heel klein stukje te zien met de aanduiding ‘renewable’, hernieuwbare energie. Om hernieuwbare energie te produceren – zo blijkt bij inzoomen – zal in de ketens veel meer energie nodig zijn dan in het pré – energietransitie tijdperk. Het energetisch optimum was bereikt met de laatste technologie van verbrandingsmotoren en centrales ( STEG ) Zonder renewables zou de consumptie van primaire brandstoffen een stuk lager zijn geweest.  (De lijn zou minder stijl zijn geweest ).  

4) in de afgelopen 20 -ruwweg – jaar verdubbelde de consumptie van primaire energie. Het is zeer aannemelijk dat de volgende verdubbeling zich weer sneller zal voordoen als gevolg van de economie van de energietransitie. In de  ‘most important video you ‘l ever see ‘, geeft  wijlen  Dr. Albert A. Bartlett’s een lecture on “Arithmetic, Population, and Energy.”   

The Most IMPORTANT Video You’ll Ever See (part 3 of 8) 

Dr. Albert A. Bartlett

Politici en CEO ’s spreken altijd van ‘consumption at present rate’,  zegt hij in de video, maar consumptie verloopt bij een groeiende economie altijd exponentieel. Niet alleen geldt dat voor primaire energie, maar vooral grondstoffen en afvalbergen.


Feiten /uitgangspunten

 • Duurzaam =gaat lang mee=volhoudbaar = het tegenovergestelde van de economie van de energietransitie die gebaseerd is op verspilling en uitputting.
 • Er is sprake van ‘de economie van de energietransitie , niet van een ‘energietransitie” .
 • Hernieuwbare energie bestaat niet: alle energie komt van de ZON
  • 1) fossiele brandstoffen ontstonden door: Straling van de Zon die gedurende ca.100 miljoen jaar middels fotosynthese werd omgezet in planten en zeedieren die uiteindelijk kolen olie & gas werden
  • 2) voedsel voor mensen en dieren: straling van de zon >fotosynthese> planten
  • 3) voedselketen in de zeeën : straling van de zon > fotosynthese >fytoplankton
 • De aanwas van natuurlijke bronnen is gelimiteerd door de hoeveelheid zonne-energie die jaarlijks middels fotosynthese wordt omgezet in biomassa. Meer kappen dan de aanwas-roofbouw- betekent afname van de hoeveelheid bos en meer vis vangen dan de aanwas -overbevissing- betekent achteruitgang van de visstand.
 • Met ‘de economie van de energietransitie’ kwam een eind aan het streven naar brandstofefficiëntie, dat 250 jaar de vooruitgang had gedreven en markeert daarom het einde daarvan .
 • De economie van de energietransitie is niets meer dan menselijke hoogmoed en hebzucht, verpakt in business- modellen. 
 • ‘Een elektriciteitscentrale kan wél zonder wind- of zonnepark/plas, maar een wind-zonnepark of plas nóóit zonder een centrale’. 
 • ‘Een ‘ nulopdemeter’ – woning met Tesla voor de deur is energetisch het tegenovergestelde van duurzaam‘ 
 • mensenwetten kunnen nooit de natuurwetten overrulen’.   
 • ‘ Removed from the debate is the only thing that MIGHT save us: getting a grip on our out-of-control human presence and consumption. Why is this not THE issue? Because that would be bad for profits, bad for business.’  ( Michael Moore, de maker van de Film Planet of the Humans. )  

Volgens de AGW hypothese – Anthropogenic Global Warming – warmt de aardse atmosfeer op omdat de mens fossiele brandstoffen ging verbranden. Zo luidt de officiële verklaring van regeringsleiders en bestuurders. Hoewel het nog steeds een hypothese betreft, werd ze wereldwijd als bewezen beschouwd ( 97 % consensus ) en tot fundament gemaakt voor de ‘energietransitie’.

Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie een orgie van verspilling van grondstoffen en voorraden te zijn en juist oorzaak van de stijging van de CO2 uitstoot. In het kader van de ‘energietransitie’ worden daarnaast fossiele brandstoffen op grote schaal vervangen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen (houtsnippers tbv ‘bio’massacentrales en biofuels/kerosine ) hetgeen de draagkracht van de planeet te boven (zal ) gaat(n) . De energietransitie is dan ook niet bedoeld om de CO2 uitstoot terug te dringen, zoals je voortdurend te horen krijgt, maar om wereldwijd een Nieuwe economische orde te installeren. Een en ander door Ursula Von der Leyen – en Frans Timmermans van de Europse Commissie zo uitgesproken in 2019 nav de COP van Madrid :

Een groene clusterbom van 50 vergaande voorstellen en strategieën : het nieuwe economische groeimodel voor Europa.  ‘Het zal onze manier van leven, werken, produceren en consumeren veranderen. ’ Alle sectoren en geledingen in de samenleving worden geraakt ”.  


VERZAMELDE BERICHTEN

29-04-2021 :  In een artikel schrijven Tom van der lee van Groen Links en zijn Duitse collega Katharina Dröge dat ze het Energy Charter Treaty (ECT ) , waarin onder andere leveringszekerheid en energie-efficiëntie zijn geregeld, eenzijdig willen opzeggen.  ”Wij worden als politici gekozen om dit soort beslissingen te nemen” , schrijft Tom van der Lee in het stuk.  Het ECT was opgesteld om te voorzien in een betrouwbare energievoorziening: de eerste en meest basale verantwoordelijkheid van elke overheid om de economie te laten floreren. Belangrijker nog zelfs dan het waarborgen van veiligheid. Want zonder een betrouwbare energievoorziening kan veiligheid niet worden gewaarborgd.  Tom van der lee en Katharina dus willen die basisvoorwaarde schrappen. De economie wordt in de kiem gesmoord door de prijs van energie kunstmatig te verhogen. In Duitsland steeg het tarief voor een kWu el inmiddels naar 31 cent; het hoogste ter wereld, terwijl hun kerncentrales werden gesloten en kolencentrales -weer- geopend om de levering te garanderen.

27-04-2021:  Europa moet weer zelf zonnepanelen gaan produceren staat in de krant. Dat zal nooit gebeuren. Afgezien van het feit dat zonnepanelen alleen bestaansrecht hebben vanwege de subsidie -de salderingsregeling- , zou productie volgens de Europese milieu-normen onmogelijk zijn. Daarom worden ze in China geproduceerd. Zonnepanelen hebben vanaf het begin ook nooit iets te maken gehad met energie-besparen ( dat kan volgens de Wet van Behoud van Energie niet )  maar met geld verdienen. De salderingsregeling werd bedacht door Kees Vendrik van Groen Links  ( nu directeur Triodos bank ) en Diederick Samsom.  In het begin bestond er nog een PV-industrie in Nederland ( Holland Solar ) en Duitsland, maar die werd al heel snel om zeep geholpen doordat handelaren zonnepanelen in China gingen laten produceren. De prijs daarvan kon zo laag zijn omdat in China de giftige hulpstoffen gewoon in de Gele rivier werden geloosd (die daarna gifgroen kleurde) en chinezen voor heel weinig geld werken. ”Zonne-energie steeds goedkoper”, was en IS de ronkende reclame-slogan ( ook gebruikt door de overheid en instituties ) Zelfs een stevige importheffing veranderde niets aan de situatie.     

26-04-2021: EU adviseert investeerders om in ‘bio’ massa te gaan investeren omdat: ‘gas en kernenergie niet duurzaam zijn ‘. Zo staat te lezen in een publicatie van het WNF, dat zelf aan de wieg stond van ‘bio’ massa. ”EU- klimaat-taxonomie brengt natuur in gevaar- WNF verzet zich tegen slotakte ”: https://www.wwf.eu/?uNewsID=3106966

20-04-2021: Synthetische brandstoffen In het kader van de energietransitie gaat Shell in samenwerking met Amsterdam synthetische brandstoffen-kerosine – produceren en vervoeren per pijplijn naar Schiphol.  Synthetische kerosine- wordt gemaakt van en met: fossiele brandstoffen.

09-04-2021: City deal (tje ) -Haarlem In Haarlem wordt een motie ingediend om vanaf 2025 , 25 % van de woningen van hout te bouwen. Hout, zo staat in de motie die -uiteraard -door Groen Links, D66 en de PvdA werd ingediend, komt van bomen. Die kunnen beter worden gekapt voordat ze omvallen en dan tijdens het rotten de CO2 weer laten lopen. gatver. Dit volgens de laatste inzichten van post moderne houtkenners uit Almere. Zogenoemde CO2 fetisjisten die hout hebben teruggebracht tot een materiaal dat CO2 vast kan houden. De motie werd ingediend in het kader van ‘city deals’ die worden afgesproken tussen de steden in ‘Agenda Stad ‘. In dit geval met betrekking tot het onderdeel ‘de circulaire stad ‘.

09-04-2012: Circulair slopen Het bericht van de Provincie Gelderland die wel bekend staat als de grootste geldsmijter van alle Provincies als het over de energietransitie gaat. Het ging over de ‘ circulaire sloop ‘ van het nog niet zo oude Provincie huis. ( das niet zo duurzaam ) Dat waren de ambtenaren een beetje zat en daarom moest het gesloopt worden ‘omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed ‘. Slopen heet tegenwoordig ‘urban mining ‘ waarbij het gebouw ‘circulair wordt hergebruikt. In de praktijk betekent het, dat slopen nu niet meer een kostenpost is, maar een verdienmodel van jewelste . Dat kan, doordat eerst waarde werd toegekend aan oude ramen en vermalen beton dat dan later weer in de wegen verwerkt kan worden alszijnde ‘grondstof’. ( kwestie van opnemen in de eisen ) Kost een paar miljoen liter brandstof met bijbehorende CO2 uitstoot én geld natuurlijk, maar dat heb je wel een ‘ cirreculaire ‘ economie .

09-04-2012 : slavenarbeid Bij de productie van zonnepanelen in China is sprake van slavenarbeid en ernstige vervuiling, zo berichtte het Journaal. De Groene rekenkamer publiceerde al 10 jaar geleden een uitgebreid rapport over vervuiling van de Gele Rivier. Desgevraagd liet de importeur weten dat ie van niets wist .