de lessWatts post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina 10  <vorige pagina  volgende pagina > Inhoudsopgave

  • De broodjes aap verhalen over Tata Steel.
  • De kwaal en de remedie
  • Onafhankelijke journalistiek
  • PME
  • de petten van Shell

De broodjes aap verhalen over Tata Steel.  Onlangs werd in kranten en journaal het nieuws gebracht dat Tata steel binnen afzienbare tijd zou stoppen met het gebruik van cokes. Een broodje aap verhaal of zelfs twee broodjes-aap verhaal.  

Een broodjeaapverhaal, stadssage of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waargebeurd wordt doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent  (bron wikipedia )   

Het eerste broodje aap-verhaal betreft de bewering dat de uitstoot van CO2 zou worden verminderd door de toepassing van waterstof, maar dan zouden er juist méer kolen nodig zijn voor de bereiding van waterstofgas en in het geval er sprake zou zijn van ‘groene’ waterstof nog veel meer.  Namelijk voor de bouw van enorme hoeveelheden windturbines en infrastructuur zouden enorme hoeveelheden koper en staal nodig zijn. De consumptie van kolen zou zich, in een zichzelf versterkend mechanisme, razendsnel vermenigvuldigen en daarmee de CO2 nog sneller doen stijgen. Leveranciers van kolen zul je niet horen natuurlijk. ( zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ? )  

Het tweede broodje aap betreft de toepassing van waterstofgas bij de bereiding van staal. Daarvoor moeten we weten hoe staal wordt bereid. Dat gaat in drie stappen. In het kader van de toepassing van cokes is enkel de eerste stap van belang.  

1) Smelten van ijzererts in een hoogoven en aftappen als ‘ruwijzer’  

2) reduceren van het koolstofgehalte in het oxystaalproces waarna het ‘staal’ wordt genoemd 

3) walsen  

In een hoogoven wordt ijzererts gesmolten en vrijgemaakt uit de aarde bij een temperatuur van ca. 2000 graden Celcius door kolen -cokes- te verbranden. Daarnaast – en daarom onmisbaar- maken cokes de reactie mogelijk waarbij ijzer wordt gevormd uit het ijzeroxide.  Koolstof wordt gebonden met de zuurstof van het ijzeroxide.  Fe2O3+C > Fe + CO2 en CO.   

Hiernaast een afbeelding van een hoogoven.  Te zien is hoe die is gevuld met lagen ijzererts en cokes.  Met een karretje worden die aangevoerd omhoog, samen met toeslagstoffen die de aarde binden tot slakken waaruit weer hoogovencement wordt geproduceerd.  Aan de bovenkant worden de gassen opgevangen, waaronder waterstofgas waarmee elektriciteit wordt opgewekt ( de Velsen centrale )   

Deze broodjes aap-verhalen hebben tot doel de weg voor de waterstof -economie te plavijen .  Tata Steel maakt deel uit van de waterstof coalitie waarin ook  Shell/ Mitsubishi, de havens van Amsterdam en Rotterdam en de Gasunie! verenigd zijn.  Waterstof, CCS of combinaties daarvan zijn door de Europese commissie aangemerkt als duurzame technologieën en komen daarom in aanmerking voor miljarden subsidies. 

”Met nieuwe installaties wil de fabriek eerst overstappen op gas, later op waterstof.  

Minister Blok gaat met de Europese Commissie bespreken welke vergroeningssubsidies binnen de kaders van de staatssteunregels vallen. ”. Net zo goed kan ie ff met Shell om de hoek bellen want daar weten ze inmiddels alles van CCS en waterstofgas -subsidies en combinaties daarvan .   

Onlangs was in het programma van Ruben Terlou: ‘de wereld van de chinezen’ te zien hoe die in Slovenië een gesloten hoogoven weer openden en 5000 mensen weer werk hadden.  Daar waren ze erg blij met de nieuwe werkgelegenheid .  


De kwaal en de remedie  Als mensen tegenwoordig over longkanker spreken is dat meestal in relatie tot roken. Vrijwel iedereen is het erover eens dat roken de kans op het krijgen van longkanker vergroot.  

Als longkanker de ‘kwaal’ is dan is stoppen met roken de ‘remedie’. Dat snapt een kind. Duurder maken van rookwaar en het verantwoordelijk stellen van de industrie hoort ook bij de remedie om de ziekte terug te dringen. De bekende longarts Wanda Kanter ging de tabaksindustrie bestrijden. 

Een andere bekende kwaal is overgewicht en ook van deze kwaal weet iedereen direct te vertellen wat de remedie is.   

De opwarming van de atmosfeer is ook een kwaal.  Die wordt veroorzaakt -volgens de officiële lezing- door de uitstoot van CO2- kooldioxide- die bij de verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomt, maar ook bij verbranding van niet-fossiele brandstoffen zoals hout.  

De remedie om die opwarming te doen verminderen of stoppen in respectievelijk 2030 of 2050, afhankelijk van welke alarmist men dat vraagt, is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen, maar hier ging er iets fout. Mensen werd het omgekeerde geleerd.   

In plaats daarvan leerden de mensen dat verspilling van brandstoffen de weg was en gingen ze geloven dat de Green deal zou leiden tot een lagere CO2 concentratie in de atmosfeer in 2050 en dat brandstoffen dan niet meer nodig zouden zijn. Als de vergelijking wordt gemaakt met longkanker, zouden Wanda Kanters en collega’s hebben geadviseerd dus méér te gaan roken en in het geval van obesitas méer en vaker hamburgers te eten, als remedie tegen de kwaal.    

De klimaatopwarming wordt bestreden door- zoveel mogelijk- fossiele brandstoffen te verbranden aan de bouw van apparaten, installaties, fabrieken en infrastructuur om ‘ hernieuwbare energie’ op te wekken die de fossiele energie overbodig zou maken. Wellicht merkt de lezer al dat in deze zin een paradox schuilt en dat is ook zo, want als hernieuwbare energie zou bestaan, dan zou het Perpetuum mobile bestaan en iedereen weet dat die niet bestaat. Niet alleen werd de kraan van fossiele brandstoffen wijd open gezet, maar ook die van niet- fossiele brandstoffen. Sinds hout als brandstof in de 18 de eeuw gaandeweg werd vervangen door turf en kolen en later gas, is het weer geheel terug in het kader van de energietransitie. Hoewel het verbranden van hout meer CO2 uitstoot oplevert dan kolen, hetgeen iedereen met scheikunde in het pakket zo kan uitrekenen, is het een goede remedie tegen de uitstoot van CO2 volgens de officiele leer. In het geval gehele keten wordt beschouwd een orgie dus.    

Ondertussen kwam het bericht in de media langs dat Wanda Kanters de tabaks-industrie -ook- nu ook wil dwingen via de Rechter, maar uit het artikel wordt duidelijk dat de kans van slagen laag wordt ingeschat.  Ze zal vast niet beschikken over de juiste connecties, zoals Urgenda die wel heeft.  


Onafhankelijke journalistiek ”Het wordt steeds duidelijker dat er geen toekomst zit in fossiele brandstoffen”, aldus Wouter van Noort, journalist van de NRC. 

NRC-gebouw

Als we de Nederlandse media mogen geloven, dan wordt het gebruik van kolen in de wereld steeds minder, maar niets is minder waar. Daarmee is bewezen dat de media onderdeel uitmaken van het apparaat, want, zeker voor de media is het een koud kunstje om de cijfers boven water te halen waaruit blijkt dat het gebruik van kolen wereldwijd juist toeneemt en zal blijven toenemen. Kolen vormen een overvloedig beschikbare, makkelijk winbare en daardoor goedkope brandstof.   

Het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld is BHP .  BHP is het mijnbouwbedrijf dat in 2001 ontstond door de fusie van het Australische Broken Hill Proprietary en het Britse Billiton.

BhP heeft verschillende locaties in Australie waar kolen in dagbouw worden gewonnen waaronder de Bown basin in central Queensland  

Queensland Coal comprises the BHP  mitsubishi Alliance (BMA) and BHP Mitsui Coal (BMC) assets in the Bowen Basin in Central Queensland, Australia.   (Mitsubishi is weer een van de grootste corporate bedrijven ter wereld met belangen in de energiesector en weer verbonden met Shell  ) 

BHP is genoteerd aan verschillende beurzen :de ASX, de NYSE en de LSE   

De top drie gebruikers van kolen zijn China, VS en India. (bron: Statistical review of World Energy)  

In de media wereldwijd wordt bij de lezers en kijkers voortdurend de indruk gewekt dat er een eind zou komen aan het gebruik van kolen als brandstof, hetgeen bewijst dat de media bewust de juiste informatie achterhouden op last van hogerhand. Ofwel dat de media niet onafhankelijk zijn. Met een paar muisklikken had een ervaren journalist als Wouter van Noort van de NRC en alle ander journalisten op de wereld deze informatie boven water kunnen halen. In werkelijkheid neemt de vraag naar kolen juist toe dus, met name voor de productie van elektrische energie, waarvan de vraag exponentieel groeit als gevolg van de digitale ontwikkelingen, maar ook voor de bereiding van staal om windmolens van te bouwen en voor de energietransitie in het algemeen. Maar alle journalisten en alle media op de aarde, verbonden aan de MSM kregen de opdracht te schrijven over afnemende vraag naar fossiele brandstoffen en over de successen van de energietransitie.  

PME. Onlangs maakte PME, het pensioenfonds van de metaal en elektro-sector bekend te stoppen met beleggen in fossiele bedrijven.  

Op z’n zachts gezegd nogal een vreemde stap voor een sector die, meer dan welke sector dan ook energie-gedreven is, vooral dat deel wat zich bezighoudt met de bouw van windmolenparken. Voor de bereiding van staal voor de windmolens zijn fossiele kolen nodig; voor de wieken van een Vestas 4.3, 210 ton olie-derivaten. Voor de bouw en onderhoud van windmolenparken met bijbehorende hubs op zee worden zware ‘supplyers – schepen met wel 4000 pk’s- ingezet en vele speciale schepen, zoals kabelleggers.  Als er éen energie-intensieve industrie bestaat, dan is het wel de windmolenindustrie waarin de leden van het PME ( FME) actief zijn. Niet meer beleggen in Vestas en Orsted zou zelfmoord voor de industrie betekenen en de koersen doen instorten. Niet alleen deze groengewassen bedrijven, maar ook uit de hardcore fossiele bedrijven stappen, zou erg onverstandig zijn voor pensioenfondsen gezien de resultaten op de beurzen, die juist worden gehaald vanwege de grote vraag naar fossiele brandstoffen in de hernieuwbare energie sector. Een vaartochtje naar het Gemini park, 68 kilometer uit de kust op een oppervlak van 8 bij 8 kilometer vergt enorme hoeveelheden brandstof.  De bekendmaking moet dan ook gezien worden als pure PR, zoals CEO ’s van alle grote bedrijven die houden.   

Als PME dan toch in ‘ groene’ bedrijven wil beleggen, dan zou ze kunnen kiezen voor de DRAX groep, ook genoteerd aan de beurs, die de eerste en grootste centrale van de wereld bezit die op ‘biomassa draait. Niet zomaar een centraletje, maar 6 units van 600 MW ( 600.000 KW ) elk, die in 24 uur ruwweg het energie-equivalent van 3200 ton kolen opbrandt.  

Of in het Finse bedrijf NESTE OIL dat, met toevoeging van enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen in transport en processing, een klein gedeelte aan ‘ bio’ brandstoffen terugwint.   

Of gewoon in Shell, want die levert ook ‘bio’ brandstoffen en zelfs ‘bio’ kerosine ism KLM, Al Gore , Richard ( say cheese ) en natuurlijk de mannen en vrouwen van Goldman Sacks.  ( Kijk Planet of the Humans via pag 4 met bladwijzers.)     

De petten van Shell .  Shell is een van de 6 grootste bedrijven in de wereld en heeft een ‘fossiele’ pet en groene’ pet.      

Al weer geruime tijd geleden, nog ver voordat het bedrijf werd aangeklaagd wegens haar fossiele activiteiten door Milieu Defensie, kondigde Shell aan dat ze de grootste stroom leverancier van de wereld wilde worden.  ‘Powering progress’ luidt de titel van het programma waaronder Shell zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid door voor te sorteren op bijvoorbeeld het verbod op de verkoop van brandstofmotoren (ICE- internal combustion engines) en vooral de belangen van de aandeelhouders en beleggers blijvend te dienen.   

  • Powering Progress generates value for our shareholders. It provides the financial strength to transform our company as the world makes the transition to cleaner energy.  Genereert waarde voor aandeelhouders en beleggers (pensioenfondsen )  Het enige doel van de energietransitie is een nieuwe economische orde.  
  • It focuses on working with our customers and across sectors to accelerate the transition to net-zero emissions, in step with society. A net-zero world is where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere.  Als moeder van alle economische sectoren is Shell als een van de leveranciers van de brandstoffen daarvoor, eveneens de moeder van de energietransitie.  De ‘net zero’ wereld zal dus bereikt worden als de fossiele reserves zijn uitgeput.   
  • Powering Progress means powering lives and livelihoods through our products and activities, and by supporting an inclusive society.  Als bedrijf dat voorziet in de meest basale voorwaarde voor de economie ( gebaseerd op het verbranden  van fossiele brandstoffen ) maakt ze de inclusieve maatschappij mogelijk.  Maar wel een gebaseerd op destructie.  
  • It also means respecting nature by protecting the environment, reducing waste and making a positive contribution to biodiversity.  Hoe kan de natuur worden gerespecteerd als in het kader van de energietransitie bossen worden gekapt om fossiele brandstoffen te vervangen en hoe kunnen afvalbergen worden verminderd  als daar miljarden zonnepanelen op zullen belanden en 10 duizenden wieken van windmolens.   
  • Powering Progress is underpinned by our core values of honesty, integrity and respect for people, and our focus on safety.  Als het gaat om de ethiek die hoort bij verspilling en destructie en afnemende brandstofefficiëntie, dan passen daar bovenstaande woorden allerminst bij. Eerder de woorden gelegaliseerde oplichting en diefstal, zoals beschreven in het artikel ‘ethiek en energietransitie’. Milieu Defensie had Shell niet voor de rechter moeten dagen wegens vermeende vervuiling, maar vanwege haar medewerking aan de energietransitie: die orgie van verspilling     

Om voor te sorteren op de ontwikkelingen en als aanjager daarvan dus juist, kondigde het bedrijf medio augustus aan een vergunning te hebben aangevraagd bij de ACM, autoriteit consumentenmarkt, om groene stroom te verkopen via hun netwerk van pompstations. Net als andere energieleveranciers 100 % groen en van eigen bodem, hetgeen onmogelijk is.  In een artikel van een paar dagen later schrijft de krant dat een klacht bij het ACM werd ingediend vanwege die misleidende reclame, maar net zoals alle energiebedrijven al jarenlang de klanten mogen misleiden, mag Shell dat dan ook.  Voor bedrijven als Shell is het belangrijk zich in de frontlinies te bevinden in de strijd rond de nieuwe economie van de Greendeal. Of de ontwikkelingen zullen uitvallen in het voordeel van elektrisch rijden of rijden op waterstof, maakt niet uit. Voorkomen moet worden dat andere bedrijven een voorsprong opbouwen.  Hoe dan ook winnen Shell en de andere leveranciers van fossiele brandstoffen altijd als ‘moeder van de economie’. De fossiele en groene pet zijn in feite dezelfde pet dus. In het verhaal van waterstof zet Shell haar mooiste groene pet op en bij de productie haar mooiste fossiele pet. In alle schakels van de keten wordt toegevoegde waarde gecreëerd. Vandaar de onverminderd grote belangstelling op de beurs en bij pensioenfondsen, waarvan de leden dachten dat die gingen beleggen in fossiel-vrije bedrijven .    

Met een perfecte demonstratie van ‘verdeel en heers – politiek’ vragen de mensen zich nu af: ‘ is Shell nu een groen of een fossiel bedrijf’ en zullen ze elkaar de tent uitvechten over de vraag wie gelijk heeft volgens het recept : ‘ twee vechten om een been, de derde loopt ermee heen.’ Haar laatste wapenfeit in de opbouw naar een groen imago is het plaatsen van 50.000 laadpalen in Engeland, uitgevoerd door het  Duitse laadpalenbedrijf Ubitricity dat Shell onlangs had gekocht.  Een en ander tot grote vreugde van Boris Johnson die wel wat positieve geluiden kon gebruiken tegen Brexit-sceptici. Als beloning beloofde hij maar liefst driekwart van de kosten te betalen. Onlangs al had hij een Nissan-fabriek geopend waar elektrische auto’s zullen worden geproduceerd. Niet geheel onwaarschijnlijk dat de groene stroom zal worden geleverd door Drax company, opgewekt met houtsnippers van Enviva, waarmee de energetische verspilling in alle schakels van de keten maximaal is, maar de economie floreert . En daar ging het zowel Shell als de Britse regering in dit geval, om.   (voor info over Drax company, raadpleeg de pagina van Wikipedia)