de Lesswatts Post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina 11  <vorige pagina >volgende pagina Inhoudsopgave

  • de gas-prijs
  • De Rectrix Magnifica
  • De Nieuwste economie
  • De wet van Kirchhoff
  • But nothing is as hilarious

De gas-prijs.  de afgelopen weken stonden de kranten en de media bol van berichten over de stijgende prijzen voor gas en autobrandstof . Ook over kolen , waarvan de prijs het snelst steeg, maar daar hadden we in Nederland al geen last meer van dankzij het zegenrijke werk van groen linkse politici . Allerlei theorieën passeerden de revue, maar overheersend was wel de rol van Poetin. “is gastsaar Poetin de schuld van de hoge energieprijzen ? Kopte de Volkskrant gretig .  Zelfs Bart Wagendorp snapte het. Hij schreef de wijze woorden: ‘een gascrisis raakt iets wezenlijks waar we niet zonder kunnen :warmte !’. Dat had ie goed gezien want ‘warmte’ is de meest elementaire vorm van energie en ontstaat door een brandstof te verbranden. De economie is dan ook gebaseerd op de overvloedige beschikbaarheid van goedkope brandstoffen. Is dat niet meer het geval dan zijn zowel de economie als het welzijn van de burgers in het geding.  Het is vandaar dat vroeger de energievoorziening een zogenaamde NUTS-voorziening was waarbij energie werd geleverd tegen de laagste kosten, opdat zowel de bedrijven en burgers zouden floreren.  Daar kwam een einde aan toen D66 minister Laurens Jan Brinckhorst het startsein gaf voor de privatisering van de energievoorziening, waarbij het duidelijk mag zijn dat de prijzen daarna zo ongeveer verdubbeld zouden worden . Immers handelaren in stroom wilden allemaal zo snel mogelijk multimiljonair worden. Daar kwamen later bovenop: de energiebelasting en de opslag duurzame energie(ODE) en daar overheen de btw berekend, zodat de prijs van een m3 gas , autobrandstof en een kWu elektrische energie voor het grootste gedeelte bestaat uit opslagen en heffingen.   

Dat de hoge energieprijs leidt tot energie-armoede en zelfs sluiting van bedrijven werd inmiddels duidelijk door de roep naar steunmaatregel. Maar dat maakt geen indruk op de aanhangers van de energietransitie . Die willen ook dat CO2 heffingen worden doorberekend. Volgens Frank Kalshoven, het economisch orakel van de Volkskrant, zijn hoge energieprijzen zelfs een zegen voor de burgers in de strijd tegen het levensgas dat tot gifgas werd verklaard.: kooldioxide ofwel CO2      

Het was hogepriesteres Marjan Minnesma herself die de carbon bubble doctrine proclameerde: ‘omdat wij niet willen dat de CO2 nog vrijkomt ‘ zo zei ze.     

De hoge energieprijzen, die mede door haar toedoen en, in haar kielzog, een hele reeks van organisaties en instituties ( zie het artikel ‘de Rectrix magnifica’ ) én de media werden veroorzaakt, geven een klein beetje inzicht in wat er gebeurt als fossiele brandstoffen schaars worden of de prijs daarvan stijgt.  Wellicht bij veel lezers ook inzicht in hoe de wereld eruit zou zien als fossiele brandstoffen niet meer overvloedig en goedkoop beschikbaar zouden zijn.  ( lees ook : ‘De mens in suícide-modus ? )     

Misschien zou het goed zijn als de prijzen nog veel verder doorstijgen en samen met een lange en koude winter het besef doen terugkeren: dat de economie en welzijn van mensen – dat de kachel het doet – voor 100% is gebaseerd op ‘de overvloedige beschikbaarheid van goedkope fossiele brandstoffen.’   


De rectrix Magnifica. De energietransitie is alleen mogelijk in een globale economie . Universiteiten spelen een belangrijke rol daarbij en het is dus belangrijk de juiste mensen op de juiste plekken te hebben zitten. Onlangs werd Annelien Bredenoord  geselecteerd als rectrix magnifica van de Erasamus Universiteit van Rotterdam omdat ze daarvoor het juiste profiel had. Bij een rector magnifica of trix denkt men meestal aan een wat ouder persoon met veel levenservaring om een universiteit te besturen , maar Annelein is 42 jaar jong en ziet er met haar kindgezicht nóg jonger uit.  De eerste woorden bij aanstelling luidden: ”ik heb een hekel aan de termen hoger- en laag opgeleid ”. Als onderdeel van de woke beweging en lid van D66, de partij die globalisme in haar vaandel heeft staan, voldeed ze aan het profiel om de belangen te behartigen van studenten die straks in een globale wereldeconomie zullen gaan werken voor Corporate bedrijven als Shell, Unilever en Greenpeace.   

Aan de Erasmus universiteit is het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT)  verbonden, opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma, de founders van de groene beweging in NL. Minnesma is weer oprichter van de stichting Urgenda, die wordt gefinancierd door de Postcode Loterij die NOVA media, in het kader van haar ambities om als ‘sociale onderneming’ verder te gaan,oprichtte in 1989 . Dat werd een eclatant succes, maar had allesbehalve iets van doen met  ‘sociaal’.  het is een brutale vorm van kapitalisme op basis van een ‘verhaal ‘, ruime opvattingen van goede doelen, goedgekeurd door de overheid ( Urgenda is natuurlijk geen goed doel) en het oneigenlijk gebruik van de stichtingsvorm. ( ook toegestaan door de overheid of misschien wel aangemoedigd zelfs) Inmiddels heeft NOVA media ook loterijen in Zweden, Duitsland, Noorwegen en Schotland (Peoples Postcode Lottery ) én is eigenaar van de Vrienden loterij.  

Volgen we de naam van Minnesma verder dan zien we die overal terugkomen in organisaties in het circuit en gevoeglijk is haar enorme invloed bekend in de linkse politieke partijen en de media.  Op basis van de rechtszaak die Urgenda aanspande tegen de Staat, werd in de begroting van 2021, 7 miljard euro opgenomen, uiteraard te besteden in de groene economie. (ook groene economie = brandstoffen verbranden = CO2 uitstoot)    

Weer een niveau verder komen we aan bij organisaties als World Connectors met – de naam zegt het al – ontelbare vertakkingen naar organisaties, bedrijven en NGO’s die op een af andere manier hun bestaan ontlenen aan de groene economie en werken in het veld van ‘duurzaamheid’/ sustainability,  het woord waar het bestaansrecht aan werd ontleend, maar waarvan de betekenis werd veranderd (semantiek ), zoals bijvoorbeeld een organisatie als ‘ sustainable development and Human Rights ‘. Uiteindelijk convergeren alle lijnen bij de betrokken organisaties van de Verenigde Naties.   

En zo zijn we weer terug bij  ‘Annelien Bredenoord ‘ die als rectrix magnificus een belangrijke schakel vormt in dit globaal opererende netwerk van politiek, bedrijfsleven en NGO ‘s.  

De vraag is wel hoe de globale ambities zich verhouden tot ‘ sustainability’ in meerdere opzichten.  


Biomassacentrale de Purmer : verplichte aansluiting

De Nieuwste Economie. Zo luidt de titel van het boekje over de nieuwste economische regels.   De  Economie is onderhevig aan verandering: de regels worden aangepast aan het gewenste resultaat.  Vanaf het begin van de vorige eeuw werkten mensen  voornamelijk in fabrieken. Tot ergens in de 60 er jaren de ‘blauwe boorden’ gaandeweg wit werden en het aandeel van de agrarische sector en de (maak) industrie afnam ten gunste van de dienstensector waarin ‘geld maken met geld’ terrein won, culminerend in de huidige wereldeconomie waar alle lijnen samenkomen in de financiële sector als gevolg van het mechanisme van kapitaal en arbeid. Om de economie van de energietransitie mogelijk te maken was het nodig dat kapitaal niet meer risico dragend zou zijn en dat de regel van vraag en aanbod werd geschrapt ; de economie van de energietransitie is een gereguleerde economie waarin kunstmatig vraag en aanbod wordt gecreëerd en burgers worden gedwongen tot verplichte winkelnering.  

Garanties op investeringen, verplichte winkelnering/afname, certificering, valideren van biomassa door het CO2 neutraal te noemen, zijn de principes waar de economie van de energietransitie op is gefundeerd. Niet meer op risicodragend kapitaal en productiefactor.     

beschouwen we bijvoorbeeld een zonnepark vanuit de oude principes, dan zal geen enkele investeerder of bank daarin investeren omdat het al failliet zou zijn bij de oplevering, maar in de nieuwste economie graag !   Ondernemers in de hernieuwbare energiesector kunnen ongelimiteerd geld ophalen dankzij garanties die de overheid verstrekt . Het geld daarvoor wordt via de belasting en opslagen duurzame energie (ODE) bij de burger opgehaald. Hoewel een zonnepark in de gehele keten energetisch zeer slecht presteert en de CO2 uitstoot juist hoger is, wordt het verkocht als ‘duurzaam’. Hierna te noemen ‘fout duurzaam ‘.  

De overtreffende trap van fout ‘duurzaam’ is het warmtenetwerk in combinatie met een biomassacentrale*. Warmte van een warmtenetwerk wordt verkocht als ‘duurzaam ‘, maar de energiebalans is bloedrood en de CO2 uitstoot vele malen hoger dan wanneer separate CV ketels worden geïnstalleerd voor verwarming en warmwaterbereiding. Energetisch dus een gedrocht en een aanslag op de natuur, maar financieel een feest voor de investeerders dankzij de nieuwe financiële regelingen.  

Wanneer men eenmaal op het warmtenetwerk is aangesloten zal er geen weg meer terug zijn.  Ook al besluit men geen warmte af te nemen dan toch betaalt men de vaste lasten die voor de leverancier een vaste bron van inkomsten vormen en van daaruit een gegarandeerde geldstroom.  

De tarieven voor warmte van een warmtenet zijn gekoppeld aan de gasprijs.  Warmtenetten werden aangelegd in een periode van lage gasprijzen. Nu ze klaar zijn worden de gasprijzen verhoogd zodat de investeringen dubbel en dwars terugverdiend kunnen worden.  Dat is hoe de nieuwste economie werkt, verkocht als ‘duurzaam’, maar in werkelijkheid een orgie van verspilling en een aanslag op de natuur.  

* Een Warmtenetwerk in combinatie met een gasgestookte of kolengestookte elektriciteitscentrale is energetisch het hoogst haalbare. Namelijk, de restwarmte, die anders geloosd zou worden op het oppervlaktewater wordt dan nog nuttig gebruikt .    


De wet van kirchhoff.  

Bard de Weijer is schrijver van artikelen in de categorie ‘de wens is de vader van de gedachte’ met een hoog ‘KIJK” gehalte. (KIJK is een populair wetenschappelijk tijdschrift met veel mooie plaatjes van de gebroeders DAS, makers van prachtige futuristische tekeningen.)  Of zoals in James bond films, zoals ‘The golden Gun ‘ waar fantasie en werkelijkheid samensmelten; de film gaat over de uitvinding van een zonnecel met een rendement van 95 %, waarmee de energiecrisis zal worden opgelost.  Het laatste artikel van Bard gaat over de opening van een laboratorium bij de TU Delft, waar men de wet van Kirchhoff gaat bevestigen, of beter: ontkennen.  Die wet zegt:” dat de som van alle stromen altijd 0 moet zijn.’ (zie het artikel ‘stroomkring ‘met het watervoorbeeld)  hetgeen zoveel betekent dat de kans op transformatoren die ontploffen, er brand uitbreekt, kortsluiting optreedt en black-outs zich zullen voordoen toeneemt, naarmate er meer windmolenparken en zonneparken en plassen worden gebouwd.  ( bij een blackout valt voor kortere of langere tijd de stroomvoorziening uit) Dat was dus bekend , vooral bij netwerkbedrijven sinds Kirchhoff die wet maakte, maar was geen reden geweest te stoppen met de bouw. Integendeel, die gaat steeds sneller, waarbij inmiddels het taboe op verdringing van voedsel geheel werd opgeheven. Want met zonnepanelen en windmolens op het land kan de boer letterlijk schat-hemelrijk worden. In het nieuwe laboratorium gaan ze nu bewijzen dat een vierkantje wel door een rondje kan. Dus dat het in de toekomst mogelijk zal zijn wél een medicijnflesje te vullen door in een keer een emmer om te keren.  Zónder te morsen.   Het project wordt gefinancierd door Tennet, het staatsbedrijf dat is belast met de bouw van hoogspanningsleidingen en het garanderen van de wettelijk vastgelegde, levering-zekerheid.  De knappe koppen van Delft gaan het onmogelijke mogelijk maken.

In een eerder artikel -8 september 2021 – schrijft Bard: ”de Duitse auto-industrie is bezig met een transitie.  De overschakeling naar elektrische mobiliteit is sinds het dieselschandaal en recente klimaatbewustwording in een stroomversnelling geraakt.” Nou nou, wat een stroomversnelling. Volgens de cijfers van ‘Nederland elektrisch’ waren er op 31 -07 -2021 320.214 elektrische auto’s geregistreerd, tegen 108.990 in 2015.  Nog een kleine 1.5 miljoen te gaan naar de 1.8 miljoen zoals Bard opschreef in een artikel op 20 juni 2008 !!. 13 jaar geleden. Zo lang al probeert Bard de Wijer de elektrische auto aan te prijzen via een krant. (nieuwsmedium)   

In dat artikel wordt Tinus Pulles opgevoerd die 21 jaar als onderzoeker werkte bij TNO research en toen nog niet gepensioneerd was.  ‘ Dr Tinus Pulles received his PhD in physics at the University of Leyden, the Netherlands (1978). ( bron Linkedin profiel )  
 

Bard schrijft:  Dr.Tinus Pulles, met een PhD in Physics, twijfelt nog wel of batterijen snel geladen kunnen worden of dat de wet van Kirchoff dat wellicht niet toestaat. Maar zonder dat laatste natuurlijk anders koopt niemand een EV.     

Pulles zegt ook nog:  ‘Onderweg even snel de accu’s bijtanken zal simpelweg niet mogelijk zijn’.   

Allemaal zaken die voor Bard en zijn krant geen reden zijn om te stoppen met schrijven dat de overschakeling naar elektrische mobiliteit in een stroomversnelling is geraakt.   Tot slot: een elektrische auto is niet zuiniger en schoner dan een dieselauto (ICE) Zeker niet schoner dan de modernste versie. (zie het artikel hiervoor: ‘ït’s hilarious “.  


But nothing is as hilarious … Never the twain shall meet’ is een bekend spreekwoord.  Het betekent zoveel dat mensen elkaar nooit zullen vinden op bepaalde thema’s. Een uitspraak die zeker opgaat voor de thema ’s klimaat en energietransitie. Zegt de een ja, dan zegt de ander nee; zegt de een  ‘waar’, zegt de ander ‘onwaar’. Er zijn mensen die rationeel zijn en alles correct weergeven volgens de wetten van de biologie , scheikunde en natuurkunde, maar die hadden niet gerekend met machtige kruidenvrouwtjes en politici.  Er zijn zowel volkomen onnozele als nietsontziende en gewetenloze opportunistische volgelingen, die spreken over de toekomst van uw ! kinderen en er zijn tenslotte media die tot taak hebben verwarring te zaaien en in stand te houden. Waren mensen niet gedreven geweest door macht, geld en hebzucht, maar door duurzaamheid in de waarachtige betekenis van ‘volhoudbaarheid’, dan was er nooit zoiets als een energietransitie uitgeroepen door uw leiders.   

Uit de geschiedenis van de mens weten we helaas dat het nooit anders is geweest en ook nooit anders zal worden,  zoals te leren uit de BBC documentaire ‘How art made the world’. Zeker weten we wél dat we een keer dood gaan. Tot die tijd zullen we elke dag voedsel verbranden in ons metabolisme en omzetten in arbeid en de instandhouding van lichaamsfuncties.  

8 miljard mensen moeten elke dag eten om in leven te blijven en 8 miljard mensen consumeren elke dag enkele liters fossiele brandstoffen, afhankelijk van waar ze wonen op de planeet.  In Nederland en landen met vergelijkbaar inkomen per capita, ligt de consumptie van fossiele brandstoffen op ca 15 liter benzine equivalenten per dag.   

Op de snelheid waarmee de voorraden zullen afnemen heeft de mens invloed. Door er zuinig mee om te gaan of ze te verspillen.  Onze leiders hebben ervoor gekozen de snelheid op te voeren.  Misschien dat ze wel geen keus hadden.  

Mensen zullen het nooit met elkaar eens worden over het klimaat en de energietransitie , maar dat laat onverlet dat wetten van de thermodynamica , zoals beschreven door de mensen op de afbeelding , onveranderd zullen blijven bestaan. Daar kan al het gekrakeel op aarde niets aan veranderen. Noch zullen mensenwetten van Klavers en Jettens dat kunnen, noch zal de hoogste Rechter op aarde die kunnen ontkrachten. ( Zij allen spelen het spel van de hoogmoed doordat dus wél te doen. )

Hieronder twee keer de wetten van de Thermodynamica beschreven uit verzamelde teksten:  

A) 1. Warmte en arbeid zijn uitwisselbaar. 

2. bij de uitwisseling tussen warmte en arbeid treden  verliezen op.  (Hoe hoger de temperatuur van de bron en hoe lager de ‘sink ‘ -waar de warmte naartoe stroomt- hoe kleiner dit verlies)  

Dat “verlies” is waar klimaatveranderingsgekken geen rekening mee willen houden. Het is voor miljarden het verschil tussen leven en dood. 

Je kunt niet iets voor niets krijgen. Alle hernieuwbare energiebronnen zullen een hoog verlies hebben, d.w.z. hoge kosten. ( in de keten die de ‘hernieuwbare energie ‘gelovigen altijd vergeten)  Behalve fossiele brandstoffen en kernenergie omdat die zo geconcentreerd zijn in warmte-inhoud dat het verlies minimaal is. Al het andere dat men doet, zoals zonnestralen concentreren, of windenergie, of biobrandstoffen geeft hogere verliezen. ( met name houtverbranden icm een warmtenetwerk ; de verliezen daarvan overstijgen in ruime mate de opbrengst )      

Er is geen wetenschap op aarde, nu of nooit, die de wetten van de thermodynamica kan schenden.Dus nu begrijpen we waaraan we vooruitgang te danken hebben. ( ‘Hádden’ dus als de energietransitie niet stopt )  Aan arbeid, verkregen met lage verliezen.  

B)    ” But nothing is as hilarious as the fake science of “climate”. It seeks to overturn the Second Law of Thermodynamics itself, by convincing people that a low-calorific value “fuel” or “solar cell” or “wind” will somehow be more efficient than a high grade thermal source. Or that electric cars, using energy first from fossil fuels converted to electricity, then stored in batteries, will be “cleaner” ( cleaner means, no visual smoke, I suppose). Than the same fuel poured into the car.”