de LessWatts Post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina 5 <vorige pagina >volgende pagina inhoudsopgave

  • de stroomkring
  • Het ronde vierkantje
  • Stientje van Veldhoven vertrekt
  • kleptocratie in Culemborg
  • de ontdekking van ecocide
  • waterstof: knollen voor citroenen verkopen.
  • de Rechter en het EVRM
  • Eneco uit de bocht

de stroomkring Eenieder weet wat een stroomkring is.  Een dynamo/generator die stroom opwekt en verbonden met een elektromotor, lamp of apparaat dat de elektrische energie van de dynamo weer omzet in licht of arbeid van de elektromotor.   Zó zag een stroomkring -netwerk- er in het pré-energietransitie-tijdperk uit: een centrale, een netwerk en de afnemers/ verbruikers. Nu: nog steeds centrale maar samen met zonnepanelen, windmolens, batterijen, elektrische auto’s, laadpalen, smartgrids, waterstoffabrieken en brandstofcellen.   

Stroom is een ongrijpbaar fenomeen.  Om het inzichtelijk te maken wordt het met een rivier vergeleken waarbij de hoeveelheid water die door de rivier stroomt een maat is voor het begrip Volt (V) en de snelheid waarmee het water naar beneden komt een maat voor het begrip Ampère. Als de rivier vrijwel horizontaal loopt door het landschap is er sprake van weinig stroming. stroomt het water in een steile rivier dan is de stroming sterk. Hoe meer water(V) en hoe steiler de rivier (A) hoe meer geweld. (vermogen -W)  

Vaak is er sprake van een hoofdrivier waar in het stroomgebied vele kleine riviertjes op uitkomen en iedereen weet dat als het dan gaat regenen of de sneeuw smelt dat de hoofdrivier dan in een kolkende massa kan veranderen -overstromen- die alles op zijn weg meesleurt.  Zo is het met elektrische stroom ook.   Om te voorkomen dat rivieren overstromen maakt men ze heel breed en legt men overstroomgebieden aan.  In het stroomcircuit doet men precies het omgekeerde. Daar bouwt men steeds meer kleine riviertjes: zonneparken en windmolens, zonder dat de toenemende hoeveelheid ergens heen kan bij een virtuele regenval of sneeuwsmelt.  In het geval van rivieren kan redelijk voorspeld worden wanneer de sluizen moeten worden opengezet omdat het relatief lang duurt voordat het water uit de Alpen hier is, maar dat geldt niet voor elektronen die zich ongeveer met de snelheid van het licht verplaatsen en dan ook nog op totaal onverwachte momenten. Om te zorgen dat het netwerk niet -virtueel – onderstroomt moeten de sluizen in een fractie van een seconde open en weer dicht kunnen en dan gigantische hoeveelheden doorlaten.  Anders ‘vliegen de stoppen uit de muur ‘ (stroomt de rivier over )  zoals dat heet in jargon. Windmolenparken en zonneparken-bouwers waren van meet af aan van dat probleem op de hoogte dus werd gezocht naar een ‘oplossing’ om de continuïteit van de windmolenbouw-sector te garanderen voor de toekomst. Dat werden batterijen en waterstof. Telkens weer werd een nieuwe schakel in de stroomkring, die in het pré energietransitie-tijdperk een optimum had bereikt (maximaal rendement en de laagste kosten per eenheid), bijgeschakeld en verkocht aan de burgers als een stap op weg naar het doel van ‘ Parijs’, het magische jaar 2050 waarvan men weet hoe dat eruit zal zien. Niemand die het niet gelooft.


het ronde vierkantje  Elke dag weer verschijnen er artikelen inzake de energietransitie die het uiterste vergen van de geest.  

Om met Laura van Geest te beginnen.  Laura van Geest is ”Chair of the Executive Board at Autoriteit Financiële Markten “. Laura vraagt zich af hoe CO2 te beprijzen, zodanig dat het maximaal geld oplevert voor de investeerders en nog binnen de grenzen van het AFM -de autoriteit financiële markten – die toch zeer ruim zijn.  Vervolgens het bericht:  ”Dutch dredging companies working together to enable zero-emission dredging”.   De hersenen beginnen al een beetje over te koken want hoe kan dat nou weer.  Baggeren is zó gruwelijk energie intensief dat je het niet wilt weten. Nederlandse baggeraars spoten de eilanden op in de vorm van een palmboom voor Dubai en de nieuwe vlieghaven van Hongkong. Twee projecten die goed zijn voor een significant deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. En dan was er een bericht van de ‘Director of Science Circular Economy and Environment van TNO ‘, jawel, die beweerde dat IKEA een circulair bedrijf is, gevolgd door een consultant die klaagde dat het maar niet lukte om lineaire productie gelijk te stellen aan circulaire productie in het computermodel.  Het schijnt dat ingenieurs tegenwoordig niet meer werken met de wetten van Isaac Newton, Rudolf Clausius en Sadi Carnot, maar met computermodellen. In dit geval om lineaire productie gelijk te stellen aan circulaire productie.


Stientje van Veldhoven vertrekt.Vandaag 10 juli 2021, werd bekend dat Stientje van Veldhoven,demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor D66, overstapt naar het WRI -het World Resource Institute- een globale Non profit-organisatie met een budget van 132 miljoen en een winst van 18 miljoen dollar. Op de site is te lezen dat Nederland, Denemarken en Zweden samen 10,8 miljoen doneerden. Het Parool meldt dat Sigrid Kaag, die de overboeking onlangs nog persoonlijk had gedaan, verrast was.   Die stap is geheel in de lijn met het doel wat de partij nastreeft, net als Volt. Dat van de globale wereld waarin NGO’s de macht zullen hebben overgenomen.  Als men verder het jaarverslag leest hoeft men zich ook geen illusies meer te maken dat dat niet zal gebeuren of dat de ontwikkelingen nog te stoppen zouden zijn.  Op de lijst prijken namen als Heineken en Rabo; de bekende namen als Bloomburg, Microsoft, Apple en uiteraard Jeff Bezos en zijn Amazon. Steeds meer geld stroomt naar die bedrijven en steeds meer gebruiken ze dat geld om de mensen nog meer te laten dansen naar hun pijpen ism de politiek ( verplichte winkenering)   Het geeft weer hoezeer de wereld steeds meer in handen komt van machtige NGO’ s en het gelieerde bedrijfsleven. Lees: de financiële sector met het klimaat en Milieu als formidabel verdienmodel ( zie op de site ook de grafiek over de inkomsten en uitgaven ) De meeste mensen zullen het bericht in de krant niet zijn opgevallen.


Kleptocratie in Culemborg  op 30 juni werd een documentaire uitgezonden over de machinaties van Groen Links en Eneco inzake de bouw van 6 stuks windturbines van 270 meter hoogte in het buitengebied van Culemborg . Met de titel ‘opstandelingen’ werd gesuggereerd dat het zou gaan om het breken van het verzet tegen windmolens en daar ging het ook over. Alleen nu werden ook de rol van de wethouder van Culemborg, de directeur van de op te richten coöperatie en de energieproducent – daar is ie weer – Eneco duidelijk belicht.   Duidelijk werd wederom hoe Groen Links deel uitmaakt van het eco-industrieel complex.  

In het eerste deel getuigen twee mensen van hun woede over het verloop van de inspraak, waarbij duidelijk werd dat ze in het pak waren genaaid. ( zoals altijd het geval is )  Eneco had al jaren geleden de grond in het gebied aangekocht en daarop het business plan gebouwd van 6 windmolens met een tiphoogte van 270 meter. Waarschijnlijk turbines met een vermogen van 6 megaWatt. Uit de woorden van veel mensen bleek dat ze niet weten dat er een relatie bestaat tussen de grootte van een windmolen ( de lengte van de wieken ) en de opbrengst.  

Nu was het de taak van de groen linkse wethouder het plan aan de burgers te verkopen;  draagvlak te creëren zoals dat heet in jargon. Plan was het de burgers te laten delen in de opbrengst middels een op te richten coöperatie, maar daar bleken de meeste burgers niet van gediend. Er kon ook geen sprake zijn van zoiets als een coöperatie.  In de eerste plaats zouden deelnemers dan zelf eigenaar van de molens zijn en die ook met eigen geld hebben gefinancierd. Zelf-financiering namelijk is een van de belangrijkste kenmerken van een coöperatie. Voorts: dat elke deelnemer evenveel stemrecht heeft en dat iedere stem even zwaar weegt (onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal . Banken verstrekken geen leningen aan coöperaties omdat die geen winst nastreven. )  Daar was natuurlijk geen sprake van in een constructie juist waar banken (investeerders) en winstmaximalisatie (ten behoeve van de aandeelhouders) de drijvende krachten zijn.  De Wethouder dacht dat de burgers van Culemborg wel zo dom waren dat ze hem zouden geloven en ze met de windmolens de sigaar uit eigen doos zouden accepteren. Immers via de ODE – Opslag duurzame Energie ( geheel niet duurzaam )-  betalen ze de subsidies die Eneco ontvangt voor de bouw en exploitatie van de windmolens.  Als dan – zo blijkt uit het verloop van de uitzending ‘opstandelingen’ -uiteindelijk geen van de verleidingstrucs blijkt te werken en de coöperatie niet van de grond komt, wordt het middel van dreiging van stal gehaald.  Eerst door Eneco dat eist dat er aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan en daarna de Provincie die dreigt met aanwijzing . Dit patroon, waarbij de Groen linkse bestuurders handjeklap doen met het bedrijfsleven; waarbij inspraak een wassen neus blijkt te zijn omdat alles al is geregeld en het democratisch proces dus wordt omzeild, is symptomatisch voor de werkwijze .   

In de Veenkolonieën streden Loes Zondag en Jan Nieboer, respectievelijk lerares en boekhouder -respectabele burgers- jarenlang tegen de komst van windmolens. De windmolens kwamen er en Nieboer werd een proces aangedaan wegens vermeende betrokkenheid bij de sabotage van de bouw.


   28-06-2021 De ontdekking van ecocide vaak wordt tegenwoordig gesproken over de tweede, derde en vierde industriële revolutie . Er bestaat echter maar éen industriele revolutie . Die begon in 1769 met de eerste werkende stoommachine van James Watt en duurt tot vandaag de dag voort. Het kenmerk van de industriele revolutie is dat de economie wordt gedreven door het verbranden van (fossiele) brandstoffen. De digitale revolutie en de klimaatrevolutie meer dan ooit sinds het begin. ”De klimaatrevolutie werd mogelijk dankzij computers, meetapparatuur en satellieten en betekent een voorlopig hoogtepunt in de consumptie van fossiele brandstoffen per capita ( inwoner ) . Miljoenen mensen vliegen over de globe nu, waaronder wetenschappers in verband met het onderzoek naar de oorzaak van de opwarming van de atmosfeer die was gedetecteerd. In een documentaire op TV was te zien hoe wetenschappers als mieren krioelen op de top van de Mount Everest om experimenten uit te voeren, waarbij te zien was hoe de ooit maagdelijke berg was veranderend in een afvalberg. ‘ De Mount Everest is de hoogste afvalberg van de wereld’, leren kinderen later op school.     

Naast het wetenschappers-gilde wordt een belangrijke hap uit de klimaattaart ook opgeëist door het juristen-gilde.  Naarmate gaandeweg de natuurwetten werden verbannen en vervangen door mensenwetten, werd het ‘klimaat’ voor het aanzwellende leger juristen een smakelijke kluif. Bekend zijn de rechtszaken die Roger Cox voerde in de zaak Urgenda tegen de Staat, van Johan Vollenbroek en Milieu defensie. Nu was het de Nederlandse afdeling van de, van oorsprong Engelse organisatie ‘stop ecocide foundation ‘ ( met anbi status ) , die onthulde dat ze de ‘definitie van ecocide’ hadden ontdekt.  Doel is nu om ‘ecocide’ op de lijst te krijgen van het Rome statuut, waarin eerder genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid op kwamen te staan.  Het persbericht luidde als volgt : “Internationale topadvocaten onthullen de definitie van ‘ecocide’ : Het langverwachte moment is aangebroken! Vandaag onthulde het expertisepanel van 12 topjuristen, bijeengeroepen door de Stop Ecocide Foundation, de definitie van ‘ecocide’ als 5e misdaad onder het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. ” 

 “ecocide” means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused ”  ”ecocide” betekent onwettige of moedwillige handelingen gepleegd met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans is dat ernstige en wijdverbreide of langdurige schade aan het milieu wordt veroorzaakt”


25-06-2021 waterstof: knollen voor citroenen verkopen. 25 juni : het journaal promoot waterstof in de industrie. Als de leermeester vertelt over het element H2 ( waterstof ) :  de wonderbaarlijke eigenschappen daarvan en hoe krankzinnig het omzetten van aardgas in stroom is om  waterstof te maken via elektrolyse, opslaan en dan weer omzetten in een brandstofcel, zowel energetisch als financieel; het bovendien een levensgevaarlijk (knal)gas is waarvan 40 gram het equivalent heeft van 1 kg TNT, dan zullen volgelingen van de groene beweging geduldig dit verhaal aanhoren en dan antwoorden: ” had je niet in de krant gelezen dat waterstof de toekomst is ? ‘   Einde oefening voor de expert.  Kennelijk volgen mensen geen natuur-en scheikundelessen meer op school en/of weten hun leraren het ook niet meer. Dat zou zomaar zou kunnen, want deze algehele krankzinnigheid die over het land waait de afgelopen jaren is het gevolg van het feit dat leraren niet meer de leraren zijn die ze waren. Meer zijn het activisten tegenwoordig in dienst van het systeem.  Ingenieurs houden vaak stijf de mond dicht omdat ze zelf betrokken zijn bij de uitrol van plannen.  ( ‘KIVI in bed met klimaatactivisten’  pag 3 )    Waterstofgas is noodzakelijk in veel chemische processen, maar kost enorme hoeveelheden fossiele energie om te produceren. Een van de bekendste daarvan is de productie van kunstmest.  Vandaar dat waterstofgas alleen voor echt noodzakelijke toepassingen geproduceerd zou moeten worden zo zal eenieder wellicht begrijpen. maar niet de volgelingen van Ad van Wijk, verbonden aan de TU Delft als buitengewoon hoogleraar Future Energy Systems, met de nadruk op ‘buitengewoon’ met betrekking tot hemzelf én deze Future systems ‘   professor Ad van Wijk ( phd fysica ) heeft een wat meer flexibele aanpak, als leerling van de Utrechtse school ( UvU ). Hij was de oprichter van het roemruchte Econcern, waaruit weer oa Energie -U voortkwam. In zijn hoedanigheid als directeur van Econcern was Ad van Wijk al’s  veroordeeld wegens fraude in de eerste grote windhandel zaak in de geschiedenis – de ‘Holland wind- zaak- maar dat was geen belemmering geweest voor het bestuur van de TU Delft hem weer met open armen te ontvangen.  Juist vanwege de hierboven genoemde eigenschappen, want Ad van Wijk behoort tot het type dat nog een ijskast op de noordpool verkoopt met snoer erbij en die eigenschap was belangrijk om het verhaal van waterstof zó te buigen dat het geloofwaardig werd. Mede dankzij zijn autoriteit bestaat er wereldwijd consensus over waterstofgas als mogelijkheid om de planeet te redden. het omgekeerde dus.  In Groningen werd hij als een God binnengehaald om de provincie tot energie hub te maken en inmiddels loopt het eerst pilot project van 100 miljoen.  lees: er is geen weg meer terug.  Over een aantal jaren zullen actiegroepen protesteren tegen de invoering van waterstofgas, maar weer te laat. Net zoals tegen bio warmtecentrales en warmtenetten nu. ( zie ECOCIDE ” pag 2). Op het moment dat je dit leest worden de miljarden deals afgesloten. Bijvoorbeeld door Shell.  Shell waarvan de groene gelovigen nog onlangs dachten dat het was verslagen door Milieu Defensie, speelt wereldwijd een belangrijke rol in de globale waterstof- coalitie met natuurlijk weer Mitsubishi daarin. Maar ook de russen doen mee. Waterstofgas is waar het grote geld naartoe zal gaan vloeien. Een energetisch horrorverhaal: een orgie van verspilling en uitputting, maar een feest voor de financiële sector. te betalen door de consument en uiteindelijk mede mogelijk gemaakt dankzij milieuorganisaties die waterstof als ‘groene’ ‘brandstof’ hielpen promoten bij het brede publiek dat kennelijk erg gevoelig is voor wat die vertellen. Nog steeds.  Dankzij wat aanpassen van de natuurwetten, werd waterstofgas nu -ook- CO2-neutraal en daarmee subsidiabel.  Voor Shell en andere fossiele bedrijven dubbele winst weer. In de eerste plaats omdat ze zelf veel waterstofgas gebruiken in hun processen en in de tweede plaats vanwege het feit dat zij de enorme hoeveelheden extra fossiele brandstoffen zullen gaan afzetten in de waterstof-economie.  Nodig om waterstofgas zélf te produceren, maar vooral om de keten te bouwen van windmolens tot netwerken tot elektrolysefabrieken en nog veel meer (bedenk het maar ), te exploiteren én onderhouden.  Wereldwijd. Triljarden aan investeringen zullen ermee gemoeid zijn. Logisch dat de ‘groene’ investeerders staan te trappelen en je juichende geluiden leest en hoort  over dat wondergas dat Ad van wijk wist te verkopen volgens het bekende recept van knollen voor citroenen verkopen.  aannemelijk is dat de koersen van Shell en deelnemende bedrijven zullen gaan stijgen en daar ging het allemaal om tenslotte weer.  Niet de CO2-uitstoot of het milieu.  Niet in de laatste plaats vanwege het werk van Mark van Baal van Follow this.   

21-06-2021 de Rechter en het EVRM  Vroeger speelden mensen eigen rechter in een tribaal of feodaal systeem.  Daar kwam verandering in met de Trias Politica van de Fransman Charles de Montesquieu waarin werd bepaald dat er een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht, onafhankelijk van elkaar zouden functioneren. Met betrekking tot de wetgevende en rechterlijke macht is dat niet meer zo in Nederland, althans niet voor wat betreft de energietransitie zo moeten we constateren.  Hier zit de Rechter evident op de stoel van de wetgever en andersom. Voorts beschouwt de rechterlijke macht de AGW- hypothese kennelijk als bewezen en volgt ze de directieven van de VN op.  Tégen de rechten van de mensen en de planeet.

Via verschillende rechtszaken van activisten clubs heeft de rechter grote bedrijven veroordeeld om de CO2 uitstoot terug te brengen. Het zou een aansporing voor energie intensieve bedrijven moeten zijn om zogenoemde ‘innovatieve’ technologieën door te voeren om de CO2 uitstoot te verlagen. Hier valt de rechterlijke macht gelijk al jammerlijk door de mand, want juist technologische ontwikkelingen van de afgelopen 250 jaar waren de drijvende kracht geweest achter het besparen op energie bij met name energie-energie-intensieve bedrijven zoals vliegmaatschappijen, Tata steel en Yara (kunstmest)  Het is precies andersom: met de energietransitie die de activisten voorstaan kwam juist een einde aan de periode waarin besparen op energie de drijvende kracht was geweest. Door het schakelen nu van windmolens, zonneparken, batterijen en complete waterstoffabrieken in het stroomcircuit (dat daarvoor gigantisch moet worden verzwaard en uitgebreid.) neemt de brandstof-efficiency weer dramatisch af na 250 jaar engineering en neemt, derhalve, de CO2 uitstoot per geproduceerde kWu weer toe.!  Kennelijk weegt Vrouwe Justitia inzake de energietransitie enkel informatie van de activisten op haar -linker- weegschaal en laat ze die van fysici op de -rechter- schaal gewoon weg. De rechterlijke uitspraken waren contrair aan de wetten van de Thermodynamica en contrair aan het doel van Parijs, maar voldoen aan de eisen van activisten en daar ging het kennelijk om.  Sinds Galileo Galilei zijn ‘Dialogo’ uitbracht in 1632 en daarna huisarrest kreeg opgelegd tot aan zijn dood (10 jaar ) is de rechterlijke macht niet veranderd. 

In een normaal functionerende markt zullen energie intensieve bedrijven er alles aan doen om juist het brandstofverbruik terug te dringen, anders overleeft het bedrijf gewoonweg niet.  Technologische vooruitgang was de drijvende kracht om te overleven in een concurrerende markt. Vandaar dat moderne auto’s en vliegtuigen, centrales en ‘ warmtemachines in het algemeen zo zuinig met brandstof omgaan, zoveel schoner werden en zoveel minder CO2 uitstoten per eenheid geproduceerde arbeid.   Was de technologie in de 60er jaren gestopt dan waren de voorraden allang uitgeput geweest en waren we allang gestikt in de uitlaatgassen en dampen. De groene beweging wil weer terug naar die tijd en dwingt dat af via de Rechter.

Kunstmest en staal zouden duurder worden hetgeen zou doorwerken in de prijs van voedsel, en energie en de koopkracht van mensen in het algemeen, hetgeen een zichzelf voedende spiraal omhoog zou veroorzaken. Kennelijk is dat de weg die men wil gaan en kennelijk is die uitkomst in overeenstemming met hetgeen staat geschreven in het EVRM – het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarop de eisers zich telkens baseren.  Duidelijk is het :dat het EVRM in het kader van de energietransitie door de rechters ook nu weer selectief wordt ingezet om de belangen van de groene beweging en het gelieerde bedrijfsleven – het eco industrieel complex – te dienen. Net als in de tijd van Galileo Galilei.  

Het is evident: dat met het wegjagen van energie intensieve industrieën uit het land de CO2 fetisjisten hun boekhoudkundig gelijk zullen halen met rechtszaken, maar dat ze daarmee tegelijkertijd de rechten van miljoenen burgers – de zwijgende meerderheid – schenden en last but not least; dat in werkelijkheid de CO2-uitstoot door het plafond gaat. Misschien dat de zwijgende meerderheid ook eens een rechtszaak zou moeten aanspannen. 


20-06-2012 Eneco uit de bocht Eneco , u kent het bedrijf wel als lieveling onder de leveranciers van groene stroom en in handen van de gemeenten, die het in 2019 verkochten aan Mitsubishi, nadat Jeroen de haas het bedrijf succesvol had vetgemest.  En nu is het weer terug als onderdeel van Mitsubishi een van de grootste industriële conglomeraten van de wereld, samen met Shell. 

In het journaal en een post op Linked-in, met bijbehorende brief werden door Ron Wit, directeur energie transitie Eneco, de plannen aangekondigd  ‘dat ze ‘van het gas zouden afgaan’.  Niet alleen zijzelf, maar ook hun klanten. Oh?  Zoiets als de slager die zegt dat zijn klanten ‘van het vlees af zullen gaan’.  De klant zal – nog meer- worden onderworpen aan verplichte winkelnering: afname van stroom en diensten die Eneco in dit geval van plan is te gaan leveren.  Vroeger was de energievoorziening een NUTS – voorziening: een voorziening in het algemeen belang en dat is het nog steeds. Nu in een private setting.   Energiebedrijven, meestal lokaal georganiseerd verzorgden, tegen kostende prijzen, de elektrische energievoorziening waarvoor burgers en bedrijven zo weinig mogelijk betaalden. Immers dan zouden ze kunnen floreren .    Toen werd de energievoorziening geprivatiseerd, waarna energie niet meer een basale voorwaarde was voor het functioneren van de economie( zie homepage) , maar een basale voorwaarde werd voor de aandeelhouders van energiebedrijven.  Vóór de komst van de energietransitie was een optimum in de energievoorziening bereikt. Centrales werkten bij maximaal haalbare efficiency en geschakeld in een net zo efficiënt netwerk.   Met het schakelen van zonnepanelen en windmolens in het stroomcircuit begon de overall efficiency weer af te nemen en de CO2 uitstoot per eenheid weer toe te nemen. Maar dat gaf niet want nu heette het ‘ duurzaam ‘ in het kader van de doelen van Parijs.  In het kader van dit omgekeerde streven naar efficiency worden binnenkort nog veel meer windmolens in het stroomcircuit geplaatst, uiteraard mét bijbehorende backup centrales, maar dat vertelt Ron Wit er nog even niet bij.  Eerst moet hij zorgen dat de stroom wordt verkocht die ze straks gaan afnemen van het Shell windpark . Waarvoor Mitsubishi de molens levert en zo nog wat vrienden in deze ‘ vruchtbare samenwerking ‘ profiteren.   De overheid past de wetten aan, zodanig dat Ron Wit zijn klanten nu gewoon kan dreigen met afsluiting van het gasnet als ze niet subiet warmtepompen laten installeren en het huis laten isoleren door hun! Isolatiebedrijf. Alle mensen vastklinken aan de financiële sector via verplichte winkelnering is het werkelijke doel van ‘Parijs’.     

Volgens de aankondiging gaat Eneco ook haar twee gasgestookte centrales in Utrecht van het gas halen, waarvan er éen als WKK centrale het warmtenetwerk van Utrecht voedt. samen met de naastgelegen biomassacentrale die in 2019 werd geopend.  Dan wordt het weer donker en koud in Utrecht. De stad van voormalig Wethouder Mirjam de Rijk van Groen Links en Energie- U en bevriende bedrijfjes die in haar periode een goede boterham verdienden aan het ‘boekhoudkundig energie besparen en ‘revolverende fondsen ‘, maar waar – tot op de dag van vandaag – de meeste ramen nog steeds van slechts enkel glas zijn voorzien.    Ondertussen beginnen ook in Utrecht de aanzwellende geluiden over het verbranden van houtsnippers door te dringen : in de biomassa centrale Lage Weide 650 ton per dag tijdens stookdagen.  Naar nu blijkt niet de sprokkelhoutjes uit de stad zoals het toen was verkocht aan de bevolking, maar gewoon hout aangevoerd uit Estland. ( waar in de afgelopen 20 jaar 285.000 ha werd gekapt.)   Aannemelijk is het dat steeds meer mensen hun contract met Eneco zullen gaan opzeggen. (Waarbij ze zich kunnen beroepen op een uitspraak van de Rechter uit 2019: dat het monopolie van warmteleveranciers strijdig is met het recht van vrije keuze. Dus dat ze niet gedwongen zijn tot verplichte winkelnering bij Eneco )  Vooralsnog lijkt het erop dat Ron Wit, directeur energietransitie blufpoker speelt, de truc waarmee eerder Jeroen de Haas Eneco groot maakte met het doel van de gemeenten het te verkopen aan de hoogste bieder. Dat werd Mitsubishi. Om die deal mogelijk te maken toen, verleende toenmalig minister Kamp Eneco ( en Delta ) uitstel met invoering van de splitsingswet. Nu was Eneco terug met Shell en Mitsubihi om de energietransitie uit te rollen . Allemaal zo bedacht jaren geleden. Inclusief de rechtszaak van Milieu Defensie.       

Ondertussen vraagt  Doekle Terpstra, voorzitter van ‘Techniek Nederland ‘ zich vertwijfeld af, waar ie de monteurs vandaan moet halen die de klanten van Eneco ‘van het gas af’ zullen gaan halen.  In Lombok, Hooggraven, Wittevrouwen en Overvecht.