de LessWatts Post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina <vorige pagina > volgende pagina Inhoudsopgave

  • ethiek en energietransitie
  • Een nieuw IPCC-rapport

Ethiek en energietransitie   ”Alles van waarde is weerloos”schreef de dichter Lucebert en ‘Niets is wat het lijkt’ de Utrechtse dichter C.C.S Crone.  Om de energietransitie mogelijk te maken moesten eeuwenoude waarden en gebruiken worden vervangen door nieuwe. Die ging de elite (VN) uitdragen met niet aflatende inzet.     

Ethiek is de set van waarden die mensen in een zekere beschaving leert over het verschil tussen goed en kwaad.  De Christelijke ethiek werd gebaseerd op de tien geboden. Het feit, dat er daarvan nog slechts enkele worden geëerbiedigd, maakt duidelijk dat ethiek onderhevig is aan de tijd. Het is de tijdgeest die bepaalt in hoeverre ethiek nog een rol speelt.  

Ethiek(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.” (bron: wikipedia )

In de wereld van ‘hernieuwbare energie werden ‘vrijwel alle regels die betrekking hadden op goed koopmanschap geschrapt.  De moeder van alle leugens is het woord ‘hernieuwbare energie’, want dat kan niet bestaan. ( zie homepage Carlo Rovelli)  Oplichting is volgens het wetboek van strafrecht  een vorm van bedrog, een misdrijfwaarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het NederlandseWetboek van Strafrecht), maar kennelijk niet in de handel in ‘groene’ of ‘duurzame’ stroom.   

Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen.  Met name in brutale televisie reclames. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van pure leugens en bedrog maar deed dat niet. 

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt; enkel bestaat op papier.  Uit dit grafiekje kan men een indruk krijgen hoe veel uren het Gemini-windpark stroom levert. ( blauwe staven ) 

Van zonnepanelen weten we natuurlijk dat die alleen stroom leveren als de zon schijnt, voornamelijk in de zomer. Gerekend wordt met 1000 uur per jaar.(van de 8760) Wanneer een energie leverancier beweert 100 % groene energie te leveren is er niet alleen sprake van misleiding ,maar ook van oplichting in het geval die een overeenkomst op basis van dat gegeven aangaat met de consument. Van alle energiebedrijven spant het bedrijf   ”Van de bron’ wel de kroon in brutaliteit.  Op haar site schrijft Van de Bron :  

”Al onze energie is duurzaam geproduceerd en opgewekt in Nederland. Zo weet je bij Vandebron zeker dat je écht goeie energie afneemt ” 

In werkelijkheid zou de klant van van Van de bron in de meest gunstige omstandigheden circa – 3000 uur per jaar ‘groene ‘stroom kunnen afnemen omdat de zon niet meer schijnt en de windmolens niet langer draaien.  Een klant met een typisch jaarverbruik van 3600 kWu zou in werkelijkheid maximaal 1232 kWu ‘groené stroom afnemen.  Theoretisch dan, want in de praktijk waarschijnlijk veel minder omdat vraag en aanbod asynchroon zijn. 

Strikt genomen is er ook sprake van -gelegaliseerde- diefstal bij de handel in groene stroom en betalen consumenten de rekening twee keer.    Via de ODE- opslag duurzame energie- en belastingmaatregelen namelijk, betaalt de consument de Rolls Royce en het jacht van de eigenaren en aandeelhouders van windparken en zonneparken. Op de verlies-en winstrekening van hun bedrijven is de grootste post namelijk ‘subsidie’ en de leningen op de balans leveren voor de investeerders een gegarandeerd rendement over de looptijd.  Zonder subsidies waren er nooit windmolen-en zonneparken ontstaan. Geen enkele investeerder of bank zou geld hebben gestoken (hebben mogen steken) in wezenlijk verlieslatende bedrijfsmiddelen als windmolens en zonnepanelen.  De verliezen worden goedgemaakt met ‘Subsidies Duurzame Energie die de consument betaalt via de ODE.  Die krijgt zo een formidabele sigaar uit eigen doos, terwijl de directeuren en aandeelhouders letterlijk slapend rijk worden zonder ook maar een cent risico te lopen.  Dit heeft niets meer met ondernemen te maken in de zin dat een onderneming risico’s loopt, maar van een kleptocratie of gewoonweg diefstal van de burger. ( Kleptocratie komt van het Griekse klepto en kratein, en betekent dus “regering door dieven” , bron wikipedia )  Sinds 2013 verhoogde de overheid gaandeweg de opslag duurzame energie op de rekening met 3300 %.  De volgende leugen is dat ‘groene’ stroom mag worden verkocht als ‘groene’ stroom omdat met de opwekking de CO2 uitstoot zou dalen. Dat is niet zo. Integendeel: de CO2 uitstoot stijgt juist.  Voorts maakt het mechanisme van subsidies dat er steeds meer windparken en zonneparken-plassen worden aangelegd die steeds meer stroom gaan produceren die niet wordt afgenomen. De parken worden dan gewoon uitgeschakeld, terwijl de investeerders hun rendement gelijk blijft. Deze handelswijze, die lijdt tot zoveel verspilling en destructie -willens en wetens- zouden mensen in vroeger tijden als hoogst on-ethisch hebben gevonden en afgekeurd. In het kader van de energietransitie nu, wordt de handelswijze gepropageerd op basis van de nieuwe set waarden die werden ingevoerd: als een deugd.  Verspilling en destructie zijn goed werd het adagium van de elite !  Lang heerste in de Christelijke traditie ook het begrip ‘rentmeesterschap’ dat leerde over de mens die de aarde te leen had, hetgeen zoveel betekende dat die geen roofbouw zou plegen op natuurlijke bronnen en altijd zou streven naar het verminderen van de aanslag op natuurlijke bronnen. Ook dat idee werd ten grave gedragen. Sinds die in de 50er jaren stopte, was roofbouw op bossen en natuurlijke bronnen weer volop terug.    Warmtenetwerken die worden gevoed met warmte afkomstig van de verbranding van hout, een orgie van verspilling van natuurlijke bronnen werd ‘ duurzaam’ genoemd vanuit de nieuwe ethiek. Qua perversiteit zal het warmtenetwerk nog worden overtroffen door het opwekken van waterstofgas, op basis van de nieuwe moraal, uitgedragen door politici, bestuurders én natuurlijk de ‘ondernemers’ die de miljarden subsidies gaan incasseren. Verkocht als ‘redding van de planeet’; voor uw (klein)kinderen.       

Het doel van de wereldwijde campagne rond het uitbrengen van het laatste IPCC rapport van de VN was: om de nieuwe economische orde te kunnen baseren op ‘de leugen’, ‘de misleiding’, ‘de oplichting’ en de ‘gelegaliseerde diefstal’ en voorts waarin alles van waarde weerloos zou zijn. ( de natuur )  Net zoals toen met Mozes, dansen de mensen weer rond het Gouden kalf.   


5-08-2021 Een nieuw IPCC-rapport  Vooruitlopend op het verschijnen van het nieuwe IPCC- rapport verschijnen in de media reeds de meest krankzinnige artikelen.Een IPCC-rapport is de resultante van wetenschappelijk onderzoeken, uitgevoerd door vele (klimaat-) wetenschappers van over de gehele wereld, die ‘peer-reviewed zijn. Dat wil zeggen: beoordeeld door bevriende wetenschappers, een en ander volgens de gangbare wetenschappelijke methode.  Dit rapport werd voorafgegaan door vele eerdere rapporten waarin de catastrofale opwarming van de aarde wordt voorspeld in verschillende gradaties. Het officiële rapport beslaat 1000 den pagina’s met wetenschappelijke artikelen die alleen voor ingewijden te begrijpen zijn, daarom is er voor politici en beleidsmakers de Summary for Policimakers. de SPM.  

Het IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change is dus een organisatie die valt onder de VN. Het werd opgericht in 1988. Niet geheel toevallig had de oprichting natuurlijk alles te maken met de digitale revolutie; de komst van steeds sneller en krachtiger wordende computers, satellieten, het internet en een wereldomvattend netwerk van meetapparatuur.   Het tijdperk van data en de data gedreven economie was aangebroken met ongekende mogelijkheden in het verschiet.  (Weer-)Satellieten die achter elkaar de ruimte in werden geschoten dankzij verbeterde (digitale) rakettechnologie, gingen enorme hoeveelheden data naar de aarde sturen die nu met supercomputers verwerkt kon worden en zo gaandeweg de klimaatrevolutie triggerde. Sinds de 60 er jaren waren er geluiden gekomen over de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer die verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de atmosfeer en dankzij de opkomst van de digitale revolutie werd het nu mogelijk onderzoek te doen naar de werking van het klimaat en de rol van CO2 in de atmosfeer.  De nieuwe klimaatwetenschap, gebaseerd op data en computermodellen bracht werkgelegenheid voor miljoenen mensen, instituten en bedrijven van over de gehele wereld.  Dánkzij de oprichting van het IPCC.  Niet in de laatste plaats de luchtvaartbedrijven waarmee klimaatwetenschappers over de aarde begonnen te hoppen om hun nobele taak ter redding van de planeet te kunnen uitvoeren. (kwaad dat ze worden als je dat zegt )   Ze zouden de stelling: dat de opwarming van de atmosfeer het gevolg zou zijn van het verbranden van fossiele brandstoffen en dus het gevolg van menselijk handelen, gaan bewijzen. Werd de stelling bewezen dan zou de mensheid logischerwijs moeten stoppen met het verbranden van brandstoffen.  De economie, die sinds de stoommachine van James Watt (1769) gaandeweg volledig werd gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen, zou ver terugvallen in de tijd. Iets wat veel alarmisten graag schijnen te willen.  Het was een heel plausibele stelling want sinds de 20 er jaren van de 20 ste eeuw (1ste wereldoorlog )  was de consumptie van brandstoffen inderdaad sterk gestegen.  

De atmosfeer van de aarde bestaat uit 78 % stikstof en 21 % zuurstof, 093 % argon en 0.04 % CO2  en verder een aantal ‘sporengassen. 

Het machtige klimaat wordt bepaald door 100den variabelen die op elkaar inwerken op volledig willekeurige momenten; het is een non-lineair, chaotisch en onvoorspelbaar proces waar de mens geen invloed op heeft.    

Maar wetenschappers gingen een computer model bouwen waarin ze het hele klimaat gooiden en lieten het uitrekenen dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer nodig zouden hebben.  CO2, het gas wat aan de basis staat van al het leven op Aarde,maar wat ze een gifgas hadden genoemd, zouden ze definitief hebben uitgeroeid.  Een moderne Toren van Babel gingen ze bouwen.  De resultaten schreven ze op en dat werd het rapport waarmee Klavers en Jettens het volk om de oren zouden gaan slaan, zodat het zou luisteren. Ze hoefden niets te vrezen want ze hadden alle wetenschappers van de wereld en de media achter zich staan.  Het werkte. Zo goed zelfs dat mensen niet eens meer zagen dat de uitkomsten van het model voor geen meter overeenkwamen met de werkelijke metingen.  Op deze beroemde grafiek is dat te zien. De rode lijn geeft de gemiddelde waarde weer van 102 runs. De groene rondjes en blauwe vierkantjes rechtsonder geven de metingen weer van respectievelijk weerbalonnen en satellieten. 

Elk normaal denkend mens zou wetenschappers, die beweerden dat 450 deeltjes de gehele atmosfeer zouden kunnen opwarmen, recht in het gezicht hebben uitgelachen maar dat gebeurde niet. Het woord wetenschapper heeft een magische uitwerking op mensen en wetenschappers kregen een haast goddelijke status toebedeeld in het door de media gecontroleerde klimaatcircus. Iedereen weet dat het KNMI het weer slechts voor enkele dagen vooruit kan voorspellen met behulp van supercomputers, maar klimaatwetenschappers voorspellen zomaar hoe de wereld eruit ziet in 2030 of 2050 en als je zegt dat je ze niet gelooft worden ze pisnijdig.  “wat denk je wel niet tegen wie je het hebt “.  Science was settled.   450 deeltjes CO2 warmen volgens 97 % van alle  ‘wetenschappers’ ter wereld de atmosfeer op.  Wetenschap bij handopsteken is verre van wetenschappelijk (stel je voor dat wetenschap bij handopsteken zou worden bedreven )   Einstein had in 1911 zijn relativiteitstheorie het licht doen zien en er waren 100 wetenschappers geweest die zijn theorie aanvielen. Einstein zei toen: ‘waarom 100 ?  één (1) is toch voldoende?  In 1919 werd zijn theorie bewezen door het experiment van Eddington op het eiland Principe en het geluid van de 97 % van de wetenschappers verstomde. In de huidige tijd hoeven wetenschapper geen stellingen meer te bewijzen. Niet eens als die zulke catastrofale gevolgen zou hebben, zoals de mens voorgespiegeld krijgt in de media. Op de site van de bekende klimaatwetenschapper Bart Verheggen, schrijft Tinus Pulles – oa ”member of the IPCC Expert group on Good Practice and Management of Uncertainties in Greenhouse Gas emission inventories and co-author of several chapters of the resulting report thereof – In het artikel: ”is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen ? ” (21-02-2020) halverwege :   

 “: Deze verwarring tussen evidence en proof maakt het ook lastig te begrijpen wat er precies met wetenschappelijke consensus wordt bedoeld. Die consensus kan dus niet gaan over de vraag of er bewijs (proof) is geleverd dat AGW juist is. Het leveren van zo’n bewijs is immers onmogelijk. 

Even verderop in het artikel komt Tinus Pulles  met het antwoord: 

‘Met andere woorden, naar mate je meer verstand hebt van de klimaat­wetenschap, ben je er meer van overtuigd dat het beschikbare bewijs (evidence) voldoende is om er vertrouwen in te hebben dat fossiel CO2, geëmitteerd als gevolg van het stoken van fossiele brandstoffen, inderdaad de belangrijkste “boosdoener” is in het klimaatprobleem ”   ( Bij het betreffend artikel ook een ondersteunende tweet van Robbert Dijkgraaf. ) 

Wat nu als de CO2-uitstoot toch stijgt?  En wat nu als wordt  bewezen dat die stijging het directe gevolg is van de Green Deal?