deelculaire ® economie

Het was in 1973 toen Premier Joop den Uyl in een toespraak op Tv het Nederlandse volk vertelde dat het nooit meer zou worden zoals het was geweest na de tweede wereldoorlog : als gevolg van de ‘olieboycot’ die Nederland had getroffen waren de prijzen van olie (grondstof) met wel 70 % gestegen en was de economie ernstig aangetast geraakt.

In datzelfde jaar kwam het boek “ grenzen aan de groei “ uit met daarin alarmerende berichten over de almaar uitdijende wereldbevolking in relatie tot schaarser wordende grondstoffen.

Weer 15 jaar later werd, naar aanleiding van de Bruntland conferentie het rapport ‘Our common future’  gepubliceerd met daarin de aanbeveling aan politici en beleidsmakers om te sturen op een economie die zodanig was ingericht dat voorraden niet zouden worden uitgeput en vooral : “ dat volgende generaties geen hinder zouden ondervinden van het handelen van de generatie die hen was voorgegaan ”.

Dat sprak veel mensen aan, maar hoe kon de economie groeien en tegelijkertijd de aanspraak op grondstoffen worden verminderd ?

Een van de eerste initiatieven om de doelstelling te realiseren was de cradle2 cradle beweging van William McDonough & Michael Braungart.  Braungart was chemicus en maakte zich zorgen om het verschijnen van steeds meer materialen –kunststoffen – die waren ontstaan na de synthese van verschillende grondstoffen die dan niet meer konden worden teruggewonnen en die meestal ook de eigenschap hadden niet meer te kunnen worden hergebruikt of gerecycled.  Dat had geleid tot de Cradle 2 Cradle ontwerp- filosofie. Afgezien van Herman Miller, een fabrikant van dure burostoelen, die het succesvol toepaste, werd er niet veel meer van gehoord, mede vanwege het probleem van de hierboven genoemde onomkeerbaarheid alsook de inzameling.

Een nieuw concept  Thomas Rau pakte de handschoen jaren later weer op met een nieuw concept : ‘ de  deelculaire economie’ : deel economie en circulaire economie in één. Op de site van de organisatie Turntoo®, die daarvoor werd opgericht, wordt een en ander als volgt verwoord:

“ economie is de georganiseerde relatie tussen mens en natuur. Deze relatie voorzien wij van een nieuwe systeemarchitectuur. “

Welk een hoogmoed spreekt hieruit . Depletie van grondstoffen zou versnellen en de afvalberg groter worden:

De producent,  blijft eigenaar van het product en neemt het weer terug als het afgeschreven is.  Een wasmachine die in de praktijk makkelijk 15 jaar meegaat, wordt in 5 jaar afgeschreven.  Dat is niet ‘ duurzaam ‘ maar wel circulair en uiteraard zeer profijtelijk voor de fabrikant en de bank die deze verkapte lease constructie graag van een financiering voorzag tegen een aantrekkelijk tariefje .  Het was nog maar een paar jaar na de grote hypotheekfraude.

De cyclus van grondstoffen tot product en weer terug  zou gesloten zijn en tegelijkertijd  zou het probleem van de inzameling integraal opgelost zijn . Een win win situatie .   Helaas ontbraken er wat schakeltjes in de ketting.  Bijvoorbeeld dat veel grondstoffen nooit meer terugkwamen in de keten omdat ze omgezet werden in irreversibele stoffen, verbrand waren of verdampt.  ( irreversible |ɪrɪˈvəːsɪb(ə)ladjective : not able to be undone or altered ) Dat soort materialen, waar Braungart zich zorgen over maakte, komen er steeds meer.  De energie die het had gekost om het product te maken was omgezet in warmte en had CO2 uitstoot opgeleverd. 

Circulair zou  het omgekeerde betekenen van deze aanpak namelijk : maak producten zodanig dat ze zo lang mogelijk meegaan en zodanig dat slijtdelen kunnen worden vervangen .  dat kon natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van het circulaire model .

Nog gekker wordt het met  de Universele Verklaring voor de rechten van het Materiaal .   Thomas Rau :

  “ Dat mensen rechten hebben vinden we inmiddels een vanzelfsprekendheid. Maar welke rechten zijn er eigenlijk voor de materialen die ons leven mogelijk maken? Daarover is niets vastgelegd. Daar gaan wij wat aan doen “.

Wat hierachter zit is dat turntoo dan de certificaat houder wordt waaraan iedereen moet betalen voor het gebruik , analoog aan de gouden , zilveren en koperen certificaten van  Braungard en Mc Donough.  Lyrisch was men erover.

Onlangs werd, na vele maanden de nieuwe Ministerraad voorgesteld en desgevraagd benadrukten de bewindslieden die duurzaamheid in hun portefeuille hadden gekregen, dat het hen vooral ging om het inpassen van duurzaamheid in de doelstelling voor groei van de economie.  Maar economische groei is in tegenspraak met duurzaamheid.  Immers duurzaam betekent ‘volhoudbaar’ volgens de definitie van het Brunland rapport.  Het bouwen van 1000den funderingen voor windmolens  met relatief schaars (scherp )zand echter, is niet volhoudbaar en ook niet de productie en recycling van miljarden accu ’s van zeldzame grondstoffen ( zie artikel ).  Ook niet omdat in veel gevallen de natuur en het milieu ernstige schade wordt toegebracht en last but not least er niet zelden kinderarbeid aan te pas komt en mensen worden uitgebuit.  Daarom werden definities van ‘ Our common future’ een beetje opgerekt en aangepast,  zodanig dat ze hanteerbaar werden bij het realiseren van de groene doelen van het bedrijfsleven en grootkapitaal .

Daardoor is het nu bijvoorbeeld mogelijk om hout uit Amerikaanse bossen, geheel duurzaam en ethisch verantwoord, te verbranden in elektriciteitscentrales en warmtecentrales.  Ook al kost dat meer energie en is de CO2 uitstoot hoger.

Misschien dat die Universele Verklaring voor de Rechten van Materialen nog niet zo’n gek idee was bij nader inzien.  Wellicht dat dan hout , als natuurlijke grondstof en materiaal,  eindelijk de rechten krijgt die het verdient en de sloop van bossen stopt .  Veel grondstoffen worden juist uitgeput voor de  bouw van windmolens,  installaties en niet te vergeten circulaire economie ‘

links :

over het kappen van bossen in Amerika “Pulp fiction”

http://reports.climatecentral.org/pulp-fiction/2/#section-1

Staatsbosbeheer : hout is handel .

https://www.biobasedpress.eu/2012/10/staatsbosbeheer-wood-is-competitive/

Schaarste aan gronstoffen

Es gibt zu wenig Rohstoffe: Traum vom Elektroauto könnte platzen