over energie

ALLE ENERGIE KOMT VAN DE ZON

het functioneren van de wereldeconomie, na de uitvinding van de stoommachine( zie lijst met uitvindingen ) , is volledig gebaseerd op, en afhankelijk van de verbranding van fossiele brandstoffen. De laatste jaren echter, rijzen er steeds meer vragen  over de volhoudbaarheid van het gebruik ervan, zowel met betrekking tot ‘voorraden’ als ‘vervuiling’.primary energy consumption

Miljoenen jaren al draait de aarde haar baan rond onze Zon. In vroeger tijden wisten mensen dat niet en hadden daarom allerlei (bloedige) rituelen en gebruiken om hun ‘God van de Zon’ te behagen, want zij wisten wél, dat Alle energie die hun gewassen deed groeien van de ( hun) Zon kwam.  Dat hadden ze goed gezien, want alle fossiele energie is  opgeslagen zonne- energie.  De voorraden van kolen, olie en gas  werden 300 miljoen jaar geleden gevormd in het geologische tijdperk dat daarom ‘het ‘Carboon’ werd genoemd.   Naast deze vormen van indirecte zonne- energie , zijn er vormen van directe zonne-energie.   Deze vormen worden aangeduid met de term  ‘hernieuwbaar’:

  1. Energie in de vorm van directe stralingswarmte, passief of middels een zonneboilersysteem
  2. Elektrische energie. opgewekt met zonne- panelen. (photovoltaïs. PV)
  3. Wind energie , die ontstaat omdat de zon de aarde op de ene plek meer verwarmt dan de andere.
  4. Energie uit Biomassa, dat wordt gevormd middels het proces van fotosynthese ( zie zonne energie ), bijvoorbeeld hout

Voordat de stoommachine haar intrede deed, was alle energie afkomstig van natuurlijke bronnen.  Hout en turf dienden als brandstof en de wind liet vanaf eind 11de eeuw de windmolens draaien.  Die maalden het graan, hielden de polders droog , zaagden planken en nog veel meer.  

De stoommachine nu,  werkte door het verbranden van kolen en nam gaandeweg het zware werk van de mensen over.  Transport van voedsel over langere afstanden werd mogelijk.    De Industriële Revolutie was begonnen en daarna zouden alle economische activiteiten – zonder enige uitzondering –  ‘energie gedreven’  zijn.  Nu bevinden we ons in de periode van de zgn. ‘3de industriële revolutie’ die, nóg meer dan voorgaande perioden, volledig afhankelijk is van de beschikbaarheid van  goedkope  brandstoffen.

Zonder die beschikbaarheid is het moderne leven niet mogelijk.

In een interview met Newsweek van 2015, formuleert de beroemde wetenschapper James lovelock de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als volgt:

" He contends that the end of the world as we know it began in 1712, the year the Devonshire blacksmith Thomas Newcomen invented the coal-powered steam engine.  It was the first time that stored solar energy had been harnessed in any serious way, with effects that now "grip us and our world in a series of unstoppable events. We are like the sorcerer's apprentice, trapped in the consequences of our meddling".
James Lovelock.jpg.gallery
James Lovelock (101 jr) 

 In de ‘Energie Bibliotheek’ zijn onderwerpen verzameld over energie.  Bijvoorbeeld over de voedselvoorziening, die na de uitvinding van de (stoom)machine sterk verbeterde en in omvang toenam,  maar er tegelijkertijd voor zorgde dat meer en meer energie nodig was voor transport en de productie van kunstmest. De lijst van uitvindingen laat zien hoe de uitvinding van de stoommachine en de eerste succesvolle olieboring in 1859 – wat zonder stoommachine niet mogelijk was geweest –  daarna the Great Inventions triggerden, die elkaar in snel tempo opvolgden.

Waarom hernieuwbare energie niet kan bestaan:  

Energie- dat vertelden ze op school- blijft behouden! Die wordt niet gecreëerd en ook niet vernietigd ! En als die dan behouden blijft , waarom is er dan steeds weer nieuwe energie nodig ? Waarom gebruiken we niet steeds dezelfde energie ?  de waarheid is dat er energie in overvloed is en dat die niet wordt opgebruikt.  Het is niet de energie die de wereld voortstuwd, maar lage entropie.

Energie- mechanisch, elektrisch, chemisch of potentieeel- wordt altijd omgezet in thermische energie, oftewel warmte gaat over op koude(re) oppervlakken en is dan op geen enkele manier weer terug te halen en opnieuw te gebruiken om planten te laten groeien of een motor te laten draaien. Tijdens die processen blijft de energie gelijk, maar neemt de entropie toe en die toename is onomkeerbaar, zo leert het tweede principe van de thermodynamica. “

uit ; ‘het mysterie van de tijd ‘ van carlo rovelli (blz 115 )