De lessWatts Post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina 6 <vorige pagina > volgende pagina inhoudsopgave

  • Haro Kraak de Hero
  • Roxane van Iperen
  • groen beton
  • Het orakel Klaver
  • het doel van parijs

Haro Kraak de Hero .   Gisteren 31 juli verscheen een artikel in de Volkskrant van Haro Kraak waarin hij populisten en klimaatontkenners op volle sterkte in het kruis trapte.  Columnisten mogen dat.  Daarna wendde hij zich in het artikel naar de  toehoorders en maakte in zijn betoog duidelijk dat populisten en klimaatontkenners voor eens en altijd moeten begrijpen dat tegenspraak niet meer wordt geduld.  Het artikel kwam binnen met stip.  Populisten en klimaatontkenners – beide woorden bedoeld om de groep te demoniseren – vormen slechts een marginale groep in de samenleving zo wordt de Volkskrantlezer voortdurend voorgehouden om te verhullen dat die groep groeit als kool.

In een ander artikel laat de ingevlogen politicoloog Catherine Fieschi van een londonse denktank- wat je van ver haalt is beter –  haar licht schijnen over het ‘monster van het populisme’ dat over Europa waart – 30 tot 40 %. Net zoals onze Rob van Wijk leutert ze maar een end raak om daar te komen waarvoor ze is ingehuurd, namelijk populisten bestrijden en het klimaatverhaal verkopen.  Het klimaat – een crisis noemt ze het – kan juist als verbindende factor werken tussen de verschillende groeperingen, zegt ze .  “Gelukkig kan de klimaatcrisis als gemeenschappelijke vijand ons nog verbinden”, schrijft de krant op.  Net als Haro de hero marginaliseerd en demoniseert fieschi er vrolijk op los.  Als kers op de taart doet het orakel Frank Kalshoven een duit in het zakje door vast te laten weten dat dwang wat hem betreft niet moet worden uitgesloten als het volk niet luistert:  ”Liever saai en effectief dan sympathiek en niet doeltreffend ” . 


Roxane van Iperen en meewerken aan de eigen onderdrukking. Roxane van Iperen (1976) schrijver van de bestseller  ’t Hooge nest (275.000 exemplaren)  en juriste was te gast bij ‘Zomergasten ‘ van de VPRO. Haar ideale televisieavond ging over de strijd om macht, over goed en kwaad en over hoe je mensen medeplichtig kunt maken aan hun eigen onderdrukking. 

In de uitzending sprak van Iperen zich uit als klimaatalarmist, waarmee ze -wellicht onbewust – haar bijdrage leverde aan de grootste campagne ooit waarbij mensen medeplichtig worden gemaakt aan hun eigen onderdrukking.   

Een van de onderwerpen in de uitzending ging over de strijd van Michelle Obama tegen obesitas. Al snel bleek dat zelfs zij het moest afleggen tegen de machtige voedselindustrie. In het filmpje verklaarde een expert dat de voedselindustrie enkel en alleen uit is op winstmaximalisatie maar- om imagoverlies te voorkomen- ruimhartig meewerkte aan het project. Hier en daar hadden ze de receptuur en porties aangepast maar wezenlijk niets veranderd.   ”Ik word daar zo kwaad van!”, riep Roxane. 

Even later in de uitzending verklaarde ze tot de groep der klimaatalarmisten te behoren. Een interessante uitspraak in het licht van het thema over ‘goed en kwaad” en ‘hoe mensen medeplichtig gemaakt kunnen worden aan hun eigen onderdrukking.   Roxane ziet wel de machinaties van de voedsel- en tabaksindustrie, maar niet die van het eco-industrieel- complex. Dat komt omdat ze deel uitmaakt van de ‘Pakhuis de zwijger- groep’, waarvan de VPRO de huisomroep is, ze columniste is voor Vrij Nederland- dat de ideeën uitdraagt -en lid is van de machtige groep invloedrijke BN-ers. ( de media )    Zonder die (opgelegde) confirmation-bias had Roxane wellicht geconcludeerd dat de energietransitie is gebaseerd op het idee dat mensen meewerken aan de eigen onderdrukking.

Voor veel mensen is het moeilijk onderscheid te maken tussen wat goed en kwaad is, maar zelfs Roxane van Iperen en de beweging waar ze deel van uitmaakt, zal moeten toegeven dat verspilling en destructie -in het kader van de energietransitie – niet tot het domein van ‘goed’ behoren.


Groen beton. Met groen beton wordt niet beton met aangroei van zeewier oid , bedoeld, maar ‘duurzaam’ beton volgens de moderne definitie. 

Volgens de oude definitie was beton nog een waarachtig duurzame bouwstof, welke de mens zo maar in de schoot geworpen had gekregen van moeder natuur: een onuitputtelijke hoeveelheid kalksteen voor de productie van cement, het belangrijkste ingrediënt van beton. Volledig onschadelijk in de gehele keten.    

Voor de bereiding van cement en beton zijn fossiele brandstoffen nodig en bij het verbranden daarvan komt de CO2 weer vrij, zo luidt het bezwaar, maar dat is ook voor de bereiding van staal nodig . En soep in blik ! Mede doordat ook de productie van staal op gang kwam, ging beton een steeds belangrijker rol spelen bij de bouw van wegen bruggen woningen en kantoren. Het huidige jaarverbruik in NL bedraagt 14 miljoen m3 ( bron: het betonhuis)         

In de wereld van CO2-fetisjisten is een boom een ‘apparaat’ dat CO2 opneemt tijdens de groei dat je moet kappen voordat het ”doodgaat”’, opdat de CO2 gevangen blijft. Bestuurders van verschillende steden ( Arnhem, Amsterdam en Haarlem) geloofden dat en beslisten, in het kader van de ”City deal”, op basis van deze aanbevelingen van CO2-fetisjisten uit Almere, dat in 2025 beton vervangen moest zijn door hout. (de CO2-fetisjisten waren in werkelijkheid degenen die de huizing gingen bouwen )   

In de lezing, waarvan op deze site de transcriptie, vertelt Patrick Moore, oprichter van Greenpeace, over het wonder van kalk waarin 99,9 % van de CO2 zit opgeslagen.  Over hoe zeedieren(schaaldieren) de eigenschap hadden (en hebben natuurlijk) om CO2 te binden met Calcium tot CACO3: kalk, de grondstof van cement/beton.  Gedurende 100den miljoenen jaren werden zo de voorraden kalksteen gevormd die de belangrijkste bouwstof zou worden in de 20 ste eeuw. Eveneens in die periode werd CO2 vastgelegd in kolen, olie en gas: opgeslagen zonne-energie waarop ‘warmtemachines ‘ (stoommachine / motoren / turbines ) werken, dankzij welke de wereldbevolking zo had kunnen groeien en waardoor de beschikbaarheid van beton welhaast een voorwaarde werd voor het voortbestaan van de mens.  

Dit is het betreffende fragment uit de lezing van Patrick Moore, die, via de link in zijn geheel is terug te lezen: 

 ”But the truly stunning number is the amount of carbon that has been sequestered from the atmosphere and turned into carbonaceous rocks. 100,000,000 billion tons, that’s one quadrillion tons of carbon, have been turned into stone by marine species that learned to make armour-plating for themselves by combining calcium and carbon into calcium carbonate. Limestone, chalk, and marble are all of life origin and amount to 99.9% of all the carbon ever present in the global atmosphere. The white cliffs of Dover are made of the calcium carbonate skeletons of coccolithophores, tiny marine phytoplankton.”  

De on-duurzaamheid van beton komt tot uiting in menselijk handelen als gevolg van beslissingen die bestuurders nemen. ( zie ”city dealtje haarlem” op pag 1 )   Door jonge gebouwen te slopen en dat te doen door het beton te vergruizen.  

Het voormalig GAK-gebouw, tegenover station Hilversum, was zo’n jong gebouw toen het werd gesloopt met machines die het betonnen skelet verpulverden.    

Dat was en is dubbel onduurzaam :  

  • 1) duurzaam zijn gebouwen die lang meegaan 
  • 2) verpulveren van beton vergt immense hoeveelheden brandstof waarbij enorme hoeveelheden CO2 vrijkomt.    

Het orakel Klaver.  Op de markt vroeger dromden de mensen al samen rond de marktkoopman die als standwerker zijn waar aan de man bracht. Telkens weer in de lange geschiedenis van de mens wordt bevestigd dat mensen zich verzamelen rond populaire figuren. Als op Linked-in zo’n charismatisch figuur zijn steun uitspreekt voor de plannen van de Green deal van klimaatpaus Frans Timmermans -kennelijk ook een charismatische leider – levert dat 2975 likes op en 147 reacties waarvan voornamelijk adhesiebetuigingen. In het kader van de hevige regenval en overstromingen in België Duitsland en Limburg liet Jesse klaver de kans niet voorbijgaan de mensen nog eens te wijzen op het feit dat klimaatverandering daarvan de oorzaak is en daarom de maatregelen inzake the Green deal onverwijld uitgevoerd dienen te worden. Ook deze post werd gewaardeerd met veel likes en adhesiebetuigingen. Jesse Klaver heeft een Mbo-opleiding afgerond en een niet afgeronde opleiding bestuurskunde, maar vele mensen geloven eerder zijn woorden dan die van een gelouterde wetenschapper die een genuanceerd beeld geeft.  Wetenschappers die met statistieken aantonen dat er helemaal geen sprake is van meer regenval en rampen, worden niet zelden met hoon bespot en belachelijk gemaakt.   Het is onwaarschijnlijk hoe mensen zo verblind kunnen raken door de woorden van charismatische figuren dat ze niet inzien dat er juist sprake is van een orgie van verspilling en uitputting en de -vermeende- opwarming juist zou worden aangewakkerd door hun woorden. Charismatische figuren weten vooral hoe ze een groep rond zich heen kunnen verzamelen met populaire uitspraken. Uit de geschiedenis weten we ook dat telkens weer het volk erachter kwam dat ze door charismatische leiders waren voorgelogen en er dan een revolutie uitbrak.  Veelzeggend in dit geval is dat EU-commissaris Frans Timmermans de Green Deal bekendmaakte op 14 juli (quatorze Juillet): de dag dat in Frankrijk de bestorming van de Bastille (1789), waarmee de Franse revolutie begon, wordt herdacht.  Toen kwam er een einde aan een feodaal tijdperk. Nu was het de aankondiging van de terugkeer daar naartoe, want the green deal kan alleen slagen in een totalitaire setting. (direct of indirecte verplichte winkelnering )   

 Het ‘doel van parijs’  Het doel van Parijs, zo weten -vrijwel- alle mensen ,behelst een economie in 2050 die niet meer gebaseerd zal zijn op het verbranden van fossiele brandstoffen.  Het gebruik daarvan wordt afgebouwd, zodat de CO2-uitstoot (de concentratie in de atmosfeer) lager wordt en daarmee de catastrofale opwarming van de aarde tot staan komt.  Het is ongelooflijk dat mensen dat verhaal klakkeloos aannemen, nog steeds, en het tot Communis opinio werd gemaakt.  Het bewijst dat leiders hun onderdanen werkelijk alles kunnen laten geloven wat ze willen. Zelfs dat in 2050 er een net zero situatie zal bestaan, terwijl precies het omgekeerde het geval zal zijn wanneer de Green Deal-plannen ten uitvoer worden gebracht.  In dit geval waren het niet ongeletterde onderdanen die ze dat wijsmaakten, maar hoog opgeleiden.  Nooit werd de vraag gesteld hoe de paradox van een, op fossiele brandstoffen gebaseerde economie en een ‘ fossiele-vrije’-economie kon worden opgelost. Zonder morren slikten de mensen het verhaal dat een groeiende economie tegelijkertijd een krimpende economie kan zijn; dat 0 en1 toch tegelijkertijd kunnen bestaan. In het geval ”Parijs” serieus tot doel had gehad de CO2 uitstoot terug te dringen, dan had Frans Timmermans zich tot u gericht in een beladen toespraak op de Europese televisie – voordat de stroomvoorziening zou stilvallen – met de aankondiging dat met onmiddellijke ingang de economie aan een sterke krimp onderhevig zou zijn en inderdaad met onmiddellijke ingang de toevoer van brandstoffen zou worden stilgelegd.  Totale paniek, anarchie, honger, armoede en oorlog zouden het gevolg zijn.  (lees ook: de AGW hypothese hoeft niet bewezen te worden)      

Maar het was de Green deal en het was dan ook niet verwonderlijk dat de teneur van de artikelen in de MSM hoofdzakelijk positief was toen klimaatpaus Timmermans de maatregelen bekendmaakte op 14 juli 2021.  Hier en daar wat kritiekpuntjes die onderwerp zouden worden van de  ”ónderhandelingen”  tussen de 27 lidstaten’. Om de CO2-uitstoot te verminderen, zo wordt voorzien in de plannen, worden alle auto’s in Europa omgesmolten en vervangen voor elektrische voertuigen, inclusief een dekkend netwerk van laadpalen door heel Europa mét bijbehorende stroomvoorziening. 2) voorziet het plan in het elektrificeren van alle woningen en gebouwen in Europa, eveneens met groene energievoorziening.  Dat alles binnen de kaders van mensenwetten die Brussel daartoe uitvaardigt, maar helaas in strijd met de natuurwetten, want volgens die wetten zou het gaan om het Perpetuum mobile.  De vraag wordt überhaupt nergens gesteld hoe het ijzererts dan wordt gesmolten tot staal, waar de elektrische energie vandaan zal komen om al die elektrische auto’s op te laten rijden en warmtepompen te laten draaien. Waar al die EXTRA grondstoffen te delven enzovoorts.  De Green Deal van Timmermans is de economie van ezeltje strekje, tafeltje dekje ‘ waarover onze ouders vertelden als wij weer ’s vroegen om het onmogelijke.  ‘Het geld groeit ons niet op de rug hoor ‘, was ook een bekend antwoord dan of:  het geld komt niet uit de lucht vallen hoor’. Nou, volgens de Green deal toevallig wel. Daarom IS het ook geen Green deal, maar een nieuwe economische orde die op basis van een verhaal – een narratief – wordt ingevoerd in de gehele wereld en is gebaseerd op een orgie van verspilling, destructie(van natuurlijke bronnen ), uitputting en vervuiling (afval ).   

Elke ingenieur en iedereen die bekend is met de wetten van de Thermodynamica weet: dat voor het produceren van een eenheid ”hernieuwbare energie”( dat dus niet bestaat )  altijd meerdere eenheden fossiele energie nodig zullen zijn, een mechanisme wat inzichtelijk werd met de praktijk van het verbranden van hout in biomassa centrales, gekoppeld aan warmtenetwerken, om woningen en gebouwen te verwarmen.  

Het verhaal van de klimaatopwarming – het narratief – was nodig om de Nieuwste Economie in de steigers te zetten. Niemand had de leiders geloofd zonder dat verhaal. (probeer je voor te stellen wat het nut zou zijn geweest van het ombouwen van ruwweg 300 miljoen -superzuinige – auto ’s en de aanleg van een dekkend laadpalen netwerk en bijbehorende groene energievoorziening, zonder het klimaatverhaal )    

Ja, het mag duidelijk zijn dat de Green deal onnoemelijk veel banen zal opleveren over de gehele wereld in de bouw, automobielindustrie, energievoorziening en gehele nieuwe ketens zoals de biomassaverbranding icm warmtenetwerk-industrie. Nieuwe en lucratieve markten in de financiele sectoren en de handel in CO2.  Al deze nieuwe economische activiteiten echter hebben onverkort als kenmerk dat ze gedreven worden door het verbranden van fossiele brandstoffen als onderdeel van de industriele revolutie die begon in 1710 en gaande zal zijn tot de fossiel brandstoffen zullen zijn opgesoupeerd.  

De rol van de media om het verhaal te verkopen aan de burger – draagvlak te creëren – werd duidelijk uit de teneur van de artikelen in de MSM, waarbij de Trouw, als  ‘de groenste krant ‘ schreef : ” de green deal is onontkoombaar, dus omarm hem”.  Frank Kalshoven schreef: ” Vergroeningscontract: de Green Deal is een voorstel om vrolijk van te worden”.