Sisyphus en CO2

Sisyphus was een sluwe man, maar beging de vergissing de goden uit te dagen. Hij wist telkens aan hen te ontsnappen, maar verergerde hiermee zijn uiteindelijke straf. Die luidde dat hij tot het einde der tijden een rotsblok tegen een berg moest duwen. (bron : wikipedia ) 

Alle energie komt van Onze zon. De energie die ze al 4,5 miljard naar de aarde straalt wordt via fotosynthese omgezet in planten- biomassa – en fytoplankton en wordt bij verbranding weer terug omgezet in haar oorspronkelijke elementen. Zo wordt het brood dat we eten omgezet in energie en ademen we CO2 uit . Fossiele brandstoffen en biomassa zijn opgeslagen zonne- energie en bij verbranding daarvan komt de CO2 die werd opgenomen, weer terug in de atmosfeer.

Newcomen bedacht in 1710 een machine waarmee water uit de tinmijnen kon worden gepompt door een vuurtje te stoken onder een een ketel. De brandstof voor het vuurtje waren de kolen die het hout, dat ze tot toen gebruikten om hun huizen te verwarmen ging vervangen. Net op tijd, want door de sterk groeiende bevolking en bouw van oorlogsschepen waren Engeland en Nederland voor een groot deel van hun bossen ontdaan.

60 jaar later wist James Watt het ontwerp van Newcomen zodanig te verbeteren dat de stoommachine kon worden ingezet bij de productie ,waarmee de  aanzet was gegeven voor een industriële revolutie, waarin machines in een razendsnel tempo arbeid zouden gaan vervangen en de ene na de andere uitvinding het leven van mensen zou verbeteren. In het begin door stoommachines,  maar, nadat Edwin Drake honderd jaar later – dankzij die stoommachine – in Titusville Pennsylvania voor het eerst  succesvol olie oppompte van 21 meter diep, werden die al  heel snel vervangen door machines die werkten door het verbranden van olie : verbrandingsmotoren.  Die motoren worden nu nog steeds gebruikt. Bijvoorbeeld om generatoren aan te drijven waarmee stroom kan worden opgewekt.

Kolen werden een belangrijk ingrediënt bij het bereiden van staal, eerst in het Mannesmann procedé,  later het Oxy staal procedé.  Staal maakte de bouw van de Eiffeltoren mogelijk. Metallurgie zou een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van nieuwe staalsoorten .  Olie werd een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, die zich snel ontwikkelde ( Bayer, AKZO Nobel ) Uit derivaten daarvan werden de nieuwe synthetische stoffen gemaakt,  waarmee derivaten uit natuurlijk bronnen ( cellulose ) konden worden vervangen.  Wederom een redding voor de bossen waarop de druk snel groter werd door de razendsnel groeiende bevolking. Uit die synthetische harsen worden nu bijvoorbeeld wieken van windmolens vervaardigd.

Het leven van de mens en de economie werd dus volkomen gebaseerd op het verbranden van (fossiele ) brandstoffen en olie als grondstof. Nu meer dan ooit tevoren, sinds we ook vrijwel volledig afhankelijk werden van het internet dat werkt dankzij de elektrische energie die door middel van machtige turbines wordt opgewekt met generatoren, die we te danken hebben aan Nicolai Tesla . Nóg meer in de toekomst, waarin uiteindelijk robots het laatste restje arbeid zullen overnemen.  Dit allemaal met machines die werken door brandstoffen te verbranden,  exact volgens hetzelfde principe als de eerste stoommachine van 250 jaar geleden.

Naar mijn idee was de relatie tussen een economie en brandstoffen zonneklaar, maar dat was niet zo. Er kwamen organisaties en wetenschappers die vertelden dat er geen brandstoffen meer nodig zouden zijn en dat we de kapitalistische economie zouden gaan inruilen voor een ‘ betekenis ‘ economie zonder energie en dat we moesten gaan ‘ consuminderen ‘ , minder vlees eten, niet meer vliegen .

Maar het energiegebruik reikt verder dan het huishouden. Dankzij brandstoffen worden wegen gebouwd, draaien fabrieken, zijn er scholen , ziekenhuizen en publieke gebouwen die verwarmd worden; werken Nutsvoorzieningen, de drinkwatervoorziening, de riolering , kortom, alles waardoor we leven in de meest welvarende tijd ooit.

Zó welvarend dat  veel mensen geen benul meer lijken te hebben van het feit dat de wereld waarin ze leven 24/ 7 draait op het verbranden van fossiele brandstoffen. Sterker , ze willen dat we die brandstoffen uitbannen en vervangen door windmolens, zonnepanelen en biomassa. Maar die worden ook gemaakt met die brandstoffen die ook CO2 uitstoten.

En zo zullen ze, tot in eeuwigheid, net als Sisyphus, de bal tegen de berg blijven opduwen zonder vooruit te komen.  Behalve dan dat ondertussen grondstoffen en brandstoffen worden verspild en de vervuiling toeneemt.

Alle activiteiten vormen samen de economie en zolang die groeit, neemt de consumptie van brandstoffen toe ; de CO2- uitstoot én de vervuiling.  De activiteiten om de energietransitie vorm te geven zijn daarvan niet uitgesloten . Integendeel, daardoor worden die versneld. !

De gegevens voor het samenstellen van de grafieken hieronder, komen van de  66 ste editie van de BP Statistical Review of World Energy June 2017 en de, door Hans Rosling opgerichte, Gapminder Foundation en zijn voor iedereen toegankelijk.

In de grafieken worden de energieconsumptie, het aandeel renewables en de CO2 uitstoot van verschillende landen en groepen landen weergegeven.

De energieconsumptie betreft ALLE brandstoffen, INCLUSIEF RENEWABLES en wordt weergegeven in miljoenen tonnen  olie- equivalenten; de CO2 uitstoot in miljoen Ton .

De periode loopt van 2006 tot 2017

Als eerste de grafiek van de wereldconsumptie en CO2 uitstoot

De grafiek van de wereldenergieconsumptie en de CO2 uitstoot laat een lineaire stijging zien over de periode 2006 tot 2017 met een gemiddelde groei van 1,8 % en die van de CO2 uitstoot 1,6 %. Uit deze cijfers mag blijken dat economische groei en het gebruik van fossiele brandstoffen een directe relatie met elkaar hebben.  Dat het over fossiele brandstoffen gaat wordt ook duidelijk uit de verhouding tussen de consumptie en de CO2 uitstoot .  Het aantal miljoenen tonnen van CO2 is een factor 2,5 groter, hetgeen overeenkomt met de gemiddelde hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding van verschillende brandstoffen:

  • Steenkool: 2,6 kg per kg
  • Gas : 1,8 kg per m3
  • Benzine    :     2,4 kg/ltr
  • Dieselolie      2,7kg/ltr  ( bron : energiefeiten .nl )

Van de wereld gaan we naar Nederland.  In de media lezen we regelmatig dat ons land onderaan eindigt op de lijstjes, maar dat geldt niet voor de energieconsumptie en de CO2 uitstoot, want die daalden in de periode van 2006 tot 2017, beide met een gemiddeld 1,6% per jaar. De CO2 uitstoot daalde in die periode 12 % ,van 242 miljoen Ton in 2006 naar 212 miljoen Ton CO2 in 2016.

De  grafieken van andere OECD landen vertonen eenzelfde beeld . In die landen was het beleid kennelijk : om energie- intensieve – CO2- uitstoot / productie te verplaatsen naar lage lonen landen .  

Behalve Duitsland dan.  Duitsland is een land met veel maakindustrie dus energie – intensief. Dat is te zien aan de lijn. Uit de cijfers blijkt ook dat de CO2 uitstoot evenredig afnam met de energieconsumptie. En dat de energiewende kennelijk géén of weinig invloed had op de hoogte van de CO2 uitstoot . In het rijtje met Frankrijk en Nederland eindigd Duitsland op de derde plaats.

 

Sommige landen die de productie overnamen behoren tot de  ‘snelle groeiers “: Vietnam,  Bangladesh, Peru, Algerije, Kazachstan  en Turkije , maar ook Brazilië en Chili bijvoorbeeld waar dan weer derivaten uit natuurlijke grondstoffen – biofuels – grondstoffen voor de productie van hippe bioplastics worden geproduceerd ( door tropische oerwouden te kappen )

 

Maar het grootste gedeelte van de CO2 uitstoot  exporteerden de westerse landen naar China en India . ( In deze grafiek zijn ook de energieconsumptie en CO2 uitstoot van de VS opgenomen ter vergelijking .  De CO2 uitstoot daalde in de VS met 11 % )

Daar bestellen we graag onze spullen via internet die dan per zeeschip en het busje bij de deur worden afgeleverd en waar alle grote bedrijven van de wereld hun producten laten fabriceren vanwege de goedkope arbeid.  Windmolens en zonnepanelen worden er gemaakt, smartphones en tablets in de beroemde, of beter gezegd,  beruchte Foxconn fabrieken.  Dát verklaart de astronomisch grote energieconsumptie , 23 % van het wereldtotaal , en de bijbehorende CO2 uitstoot; het verklaart waarom  de  energieconsumptie en CO2 uitstoot van de OECD landen daalde.   Dat China en India het milieu bij de hun productie niet zo nauw nemen, blijkt uit de veel grotere factor tussen de energieconsumptie en CO2 uitstoot ten opzichte van de factor op wereldschaal die zeer waarschijnlijk het gevolg is van het grote aantal centrales met een slechte verbranding.

CO2 – uitstoot  China is in absolute termen de grootste veroorzaker van CO2 uitstoot in  de wereld en wordt daarom in de media altijd in een adem genoemd met the USA , maar als de uitstoot per capita wordt weergegeven onstaat een heel ander beeld . China heeft  1,39 miljard inwoners ( capita )  en buurland India 1,29 miljard inwoners . The USA heeft 318 miljoen inwoners .  Uitgedrukt in  CO2 uitstoot per capita ( inwoner ) scoren de USA dan vele malen hoger dan de Chinezen en is de uitstoot van de Indiërs vrijwel nihil. 

Conclusie  De energietransitie is de nieuwe economie die net als alle andere is gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen.  Net als Sisyphus zal de mens  eeuwig de steen de berg oprollen als ze volhoudt dat te ontkennen.

 

bureaulesswatts ©

Zoninstraling en fytoplankton

8000 keer meer ! De zon straalt wel 8000 keer meer energie naar de aarde dan de gehele mensheid verbruikt. Een veelgehoorde uitspraak , zelfs van onze Koning. Met die uitspraak wordt onderstreept, dat het toch mogelijk zou moeten zijn directe zonne- energie te oogsten en om te zetten in bruikbare energie.  “het is zo simpel”: zie Jan Terlouw , maar dat is het helemaal niet . (Als er iemand wist dat dat niet zo eenvoudig was, dan was hij dat wel .  )

Gelukkig maar dat het grootste gedeelte van de energie die de zon naar de aarde straalt  weer wordt teruggekaatst de ruimte in, anders zou de temperatuur op aarde oplopen tot wel 480 ºCelcius. Net zoals op Venus .

Een heel klein deel van die energie blijft maar over. Zie bijgaand schema van de KNMI.

Energie, die uiteindelijk overblijft wordt dan middels het proces van fotosynthese, omgezet in planten die weer door dieren worden gegeten ,waaronder de Mens.  (de koolstofkringloop tussen Plantae en Animalia )  De aarde biedt zo voldoende voedsel voor de wereld, maar niet om daarmee te voorzien in de vraag naar ‘bio’- brandstoffen,  grondstoffen voor groene plastics en zo meer .

Belangrijk is het om te weten:  dat van de  zonne-energie slechts 1% overblijft in de vorm van planten en fytoplankton. (biomassa)  Zo laag is het rendement van fotosynthese, het proces dat al 4000 miljoen jaar oud is en de basis vormt van al het leven op aarde.

Maar “Alles van waarde is weerloos”  ( Lucebert )  Ik doel hierbij op de ‘ natuur ‘ die door de politiek en het bedrijfsleven van (geldelijke ) waarde werd voorzien om te verhandelen in de ‘nieuwe economie ‘.

Onlangs keek ik de indrukwekkende BBC serie ‘ ‘Blue Planet’ over het leven in de oceanen. Spectaculaire beelden van vissen die levensgrote vogels uit de lucht grijpen; een school Manta’s die in een science fiction film te lijkt te figureren; een reuzen- inkvis die een aanval van een haai afslaat door een tentakel in zijn kieuwen te steken en verder schitterende beelden van al die levensvormen en wonderlijke creaturen, die allemaal een functie hebben in een ontzagwekkend ecosysteem waarin we leven en waarin alles met elkaar verbonden is .

Fytoplankton vormt de basis van de voedselketen van alles wat leeft in de oceanen en wordt gevormd door exact hetzelfde proces van fotosynthese waar ook planten door groeien.  De oceanen beslaan 75 % van het aardoppervlak dus ook 75 % van de zoninstraling vindt daar plaats waar het in de eerste processtap wordt omgezet in fytoplankton dat  de basis vor mt van al het leven in de zeeën.

Fytoplankton (een combinatie van de Griekse woorden, φυτον(phyton) “plant” en πλαγκτός(planktos) “dwaler”) maakt gebruik van fotosynthese om energie te verkrijgen, waardoor ze behalve een belangrijke voedselbron, ook van essentieel belang zijn voor het zuurstofgehalte in het water. Fytoplankton staat aan de basis van de voedselketen in het aquatisch milieu’ (bron wikipedia ) 

Onlangs las ik in een artikel van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland dat ‘biomassa onuitputtelijk is’.  Dat is onwaar !  Biomassa is juist NIET onuitputtelijk , maar beperkt door de jaarlijkse zoninstraling .

“The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.”

Deze bekende uitspraak van Mahatma Gandi  heeft direct betrekking op de mate waarin natuurlijke grondstoffen – ‘biomassa’ –  geoogst kunnen worden.  Daaraan zit de limiet van de instraling van de zonne- energie .

Vreemd toch, dat groene partijen deze spreuk van Mahatma Gandi ook zo graag gebruiken.  Zelfs om bijvoorbeeld het verbranden van houtsnippers te legitimeren .

Om daarna heel hard te toeteren in de media dat ‘overshoot – day’ steeds eerder valt.

biobased

Cellulose is een polysacharide die door nagenoeg alle planten wordt gemaakt (vooral bomen). De stof zit in veel natuurlijke vezels. Hout bestaat voor een groot deel uit cellulose, maar bevat ook andere stoffen als lignine en hemicellulose. Katoen en watten zijn nagenoeg zuivere cellulose. Cellulose is ook een van de stoffen die zich bevindt in de celwand van planten. Cellulose is slechts een van de polymeren die kunnen worden gemaakt van glucose; andere zijn bijvoorbeeld zetmeel en glycogeen. ( bron wikipedia ) 

Cellulose is het meest voorkomende natuurlijke polymeer. 

Biobased is een steeds vaker terugkerende term. Naast het streven om veeteelt en landbouw- weer- op biologische leest te schoeien, is het streven om ook de bouw en de productie van goederen weer te baseren op het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Die worden nu aangeduid met de term ‘biobased’ , in lijn met producten in de voedselindustrie die ‘biologisch’  zijn.  Naast het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen , zoals voorgesteld in de energietransitie ( de kantelklok ) zou dit uiteindelijk moeten leiden tot de duurzame economie van de toekomst.

Tot ongeveer de vijftiger jaren van de vorige eeuw, toen de chemische industrie nog in opkomst was, werd alle kleding gemaakt uit de natuurlijke grondstoffen: katoen, vlas ( linnen ), wol, zijde, melk(caseïne) ,hennep en cellulose.  Die kleding was niet alleen duurzaam omdat ze van deze grondstoffen was vervaardigd, maar ook omdat ze veel langer meeging dan moderne kleding. ( en bovendien veel comfortabeler was )  Nu wordt het straatbeeld gevuld met voor het grootste deel mensen die gekleed gaan in kleding van synthetische garens gemaakt of zelfs gerecyclede petflessen.   In elke ooghoek ontwaren we wel een overheids dienaar, official of werkmens in synthetisch gifgroen, geel of oranje. : moderne bedrijfskleding die oa de oerdegelijke en esthetische Manchester kleding verving.  Wollen, katoenen en linnen kleding wordt alleen nog gedragen door de happy few, die het kan betalen.  Omdát synthetische stoffen zo veel goedkoper geproduceerd konden worden, toen de chemische industrie in de vijftiger jaren die op de markt bracht.  Niet alleen overigens omdat ze veel goedkoper waren, maar ook omdat het gebruiksgemak groot was. (wassen strijken )

Vóordat de synthetische stoffen hun intrede deden, was cellulose – zie hierboven – ongeveer de belangrijkste basis grondstof voor heel veel processen en materialen. In het geval van garens voor de fabricage van kleding was dat ‘ rayon ‘, ofwel kunstzijde dat een goede vervanger was voor echte zijde. ( ENKA )

Het werd verkregen door hout te versnipperen in machines, waarna het werd gescheiden in cellulose en lignine.  Met ingewikkelde en energieverslindende processen werden daaruit heel verschillende andere grondstoffen en materialen gehaald. ( derivaten )  Naast de kunstzijde – Rayon – is celluloid- het eerste ‘bioplastic’  daarvan een van de bekendste.

Regelmatig lezen we nu ronkende aankondigingen van de chemische industrie dat ze een afbreekbaar ‘bioplastic’ hebben ontwikkeld, maar die bestonden juist tóen. Om de simpele reden dat er nog geen synthetische plastics bestonden.  Die zouden daarna echter een snelle opmars gaan maken en nu verwerkt in vrijwel elk product.

Echt bio-based bouwen wordt tegenwoordig geassocieerd met  ‘bouwen met stro ‘ in bepaalde kringen .  Stro werd vroeger wel toegepast  als versterking van leemwanden en later, in de vorige eeuw in plafonds .  Verder was stro een belangrijke grondstof voor de productie van karton. Maar zelfs karton als verpakkingsmateriaal moest het afleggen tegen  goedkopere plastic verpakkingen en toepassingen.

Het toppunt van ‘biobased bouwen’ is de bouw van wolkenkrabbers als we sommige berichten mogen geloven . Misschien dat architecten toch beter andere materialen kunnen toepassen om hun duurzame ontwerpen in uit te voeren.  Dan hebben de bossen in ieder geval al weer een grotere kans te overleven, nu ze ook al worden opgestookt in centrales en gekapt om plaats te maken voor plantages om ‘biodiesel’ te produceren.

Misschien moeten ze eens  denken aan  “ natuur-‘     steen .

deelculaire ® economie

Het was in 1973 toen Premier Joop den Uyl in een toespraak op Tv het Nederlandse volk vertelde dat het nooit meer zou worden zoals het was geweest na de tweede wereldoorlog : als gevolg van de ‘olieboycot’ die Nederland had getroffen waren de prijzen van olie (grondstof) met wel 70 % gestegen en was de economie ernstig aangetast geraakt.

In datzelfde jaar kwam het boek “ grenzen aan de groei “ uit met daarin alarmerende berichten over de almaar uitdijende wereldbevolking in relatie tot schaarser wordende grondstoffen.

Weer 15 jaar later werd, naar aanleiding van de Bruntland conferentie het rapport ‘Our common future’  gepubliceerd met daarin de aanbeveling aan politici en beleidsmakers om te sturen op een economie die zodanig was ingericht dat voorraden niet zouden worden uitgeput en vooral : “ dat volgende generaties geen hinder zouden ondervinden van het handelen van de generatie die hen was voorgegaan ”.

Dat sprak veel mensen aan, maar hoe kon de economie groeien en tegelijkertijd de aanspraak op grondstoffen worden verminderd ?

Een van de eerste initiatieven om de doelstelling te realiseren was de cradle2 cradle beweging van William McDonough & Michael Braungart.  Braungart was chemicus en maakte zich zorgen om het verschijnen van steeds meer materialen –kunststoffen – die waren ontstaan na de synthese van verschillende grondstoffen die dan niet meer konden worden teruggewonnen en die meestal ook de eigenschap hadden niet meer te kunnen worden hergebruikt of gerecycled.  Dat had geleid tot de Cradle 2 Cradle ontwerp- filosofie. Afgezien van Herman Miller, een fabrikant van dure burostoelen, die het succesvol toepaste, werd er niet veel meer van gehoord, mede vanwege het probleem van de hierboven genoemde onomkeerbaarheid alsook de inzameling.

Een nieuw concept  Thomas Rau pakte de handschoen jaren later weer op met een nieuw concept : ‘ de  deelculaire economie’ : deel economie en circulaire economie in één. Op de site van de organisatie Turntoo®, die daarvoor werd opgericht, wordt een en ander als volgt verwoord:

“ economie is de georganiseerde relatie tussen mens en natuur. Deze relatie voorzien wij van een nieuwe systeemarchitectuur. “

Welk een hoogmoed spreekt hieruit . Depletie van grondstoffen zou versnellen en de afvalberg groter worden:

De producent,  blijft eigenaar van het product en neemt het weer terug als het afgeschreven is.  Een wasmachine die in de praktijk makkelijk 15 jaar meegaat, wordt in 5 jaar afgeschreven.  Dat is niet ‘ duurzaam ‘ maar wel circulair en uiteraard zeer profijtelijk voor de fabrikant en de bank die deze verkapte lease constructie graag van een financiering voorzag tegen een aantrekkelijk tariefje .  Het was nog maar een paar jaar na de grote hypotheekfraude.

De cyclus van grondstoffen tot product en weer terug  zou gesloten zijn en tegelijkertijd  zou het probleem van de inzameling integraal opgelost zijn . Een win win situatie .   Helaas ontbraken er wat schakeltjes in de ketting.  Bijvoorbeeld dat veel grondstoffen nooit meer terugkwamen in de keten omdat ze omgezet werden in irreversibele stoffen, verbrand waren of verdampt.  ( irreversible |ɪrɪˈvəːsɪb(ə)ladjective : not able to be undone or altered ) Dat soort materialen, waar Braungart zich zorgen over maakte, komen er steeds meer.  De energie die het had gekost om het product te maken was omgezet in warmte en had CO2 uitstoot opgeleverd. 

Circulair zou  het omgekeerde betekenen van deze aanpak namelijk : maak producten zodanig dat ze zo lang mogelijk meegaan en zodanig dat slijtdelen kunnen worden vervangen .  dat kon natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van het circulaire model .

Nog gekker wordt het met  de Universele Verklaring voor de rechten van het Materiaal .   Thomas Rau :

  “ Dat mensen rechten hebben vinden we inmiddels een vanzelfsprekendheid. Maar welke rechten zijn er eigenlijk voor de materialen die ons leven mogelijk maken? Daarover is niets vastgelegd. Daar gaan wij wat aan doen “.

Wat hierachter zit is dat turntoo dan de certificaat houder wordt waaraan iedereen moet betalen voor het gebruik , analoog aan de gouden , zilveren en koperen certificaten van  Braungard en Mc Donough.  Lyrisch was men erover.

Onlangs werd, na vele maanden de nieuwe Ministerraad voorgesteld en desgevraagd benadrukten de bewindslieden die duurzaamheid in hun portefeuille hadden gekregen, dat het hen vooral ging om het inpassen van duurzaamheid in de doelstelling voor groei van de economie.  Maar economische groei is in tegenspraak met duurzaamheid.  Immers duurzaam betekent ‘volhoudbaar’ volgens de definitie van het Brunland rapport.  Het bouwen van 1000den funderingen voor windmolens  met relatief schaars (scherp )zand echter, is niet volhoudbaar en ook niet de productie en recycling van miljarden accu ’s van zeldzame grondstoffen ( zie artikel ).  Ook niet omdat in veel gevallen de natuur en het milieu ernstige schade wordt toegebracht en last but not least er niet zelden kinderarbeid aan te pas komt en mensen worden uitgebuit.  Daarom werden definities van ‘ Our common future’ een beetje opgerekt en aangepast,  zodanig dat ze hanteerbaar werden bij het realiseren van de groene doelen van het bedrijfsleven en grootkapitaal .

Daardoor is het nu bijvoorbeeld mogelijk om hout uit Amerikaanse bossen, geheel duurzaam en ethisch verantwoord, te verbranden in elektriciteitscentrales en warmtecentrales.  Ook al kost dat meer energie en is de CO2 uitstoot hoger.

Misschien dat die Universele Verklaring voor de Rechten van Materialen nog niet zo’n gek idee was bij nader inzien.  Wellicht dat dan hout , als natuurlijke grondstof en materiaal,  eindelijk de rechten krijgt die het verdient en de sloop van bossen stopt .  Veel grondstoffen worden juist uitgeput voor de  bouw van windmolens,  installaties en niet te vergeten circulaire economie ‘

links :

over het kappen van bossen in Amerika “Pulp fiction”

http://reports.climatecentral.org/pulp-fiction/2/#section-1

Staatsbosbeheer : hout is handel .

https://www.biobasedpress.eu/2012/10/staatsbosbeheer-wood-is-competitive/

Schaarste aan gronstoffen

Es gibt zu wenig Rohstoffe: Traum vom Elektroauto könnte platzen

 

 

de verbrandingsmotor

In dit artikel gaat het over de werking van de verbrandingsmotor. Alvorens we daaraan beginnen eerst een lijst waarin ze worden toegepast . De grootste groep is uitgerust met een motor met een ‘ interne verbranding ( internal combustion )  : de ‘explosiemotor’ . ( er bestaat ook een motortype met ‘externe’  verbranding : de stirling motor )

personenauto’ (8 miljoen) , bestelbussen, vrachtwagens, zandauto’s, pizza- couriers, taxi’s  stadsbussen, vuilnisauto’s, brommers , motoren,  scooters, vrachtschepen, jachten, binnenvaartschepen, cruiseschepen, ijsbrekers! , dieseltreinen, militaire voertuigen, tanks,  graafmachine’s,  hijskranen,bulldozers,betonkrakers, gemalen, hijmachines, bulldozers, tractoren, machines om grondstoffen te delven,  oogstmachines, agregaten voor ziekenhuizen en gebouwen en datacenters, grasmaaimachines, straatveegmachines, onkruidverdelgings machines met gasverbrander, hondendrollen- opzuigmachines, bladblazers,bladopzuigers..  

De tweede groep wordt aangedreven door motoren die werken met ‘ turbine- motoren’ Het is maar een kleine groep in vergelijk met de eerste, maar wel verantwoordelijk voor een héel erg groot aandeel in totale consumptie van fossiele brandstoffen:

1) Elektriciteits centrales, waarin elektrische energie wordt opgewekt voor  miljoenen elektrische motoren in fabrieken, verlichting in gebouwen en huizen,  miljarden apparaten, accuboormachines, computers, smartphones en niet te vergeten datacenters  

2) vliegtuigen!  Burger vliegtuigen en militaire vliegtuigen.  Vliegtuigen zonder welke de ‘ globale ‘ economie niet zou bestaan.

Alle verbrandingsmotoren uit de lijst hierboven, alsook de stoom– en gasturbines  werken door het verbranden van een ‘ brandstof ‘.  De warmte die vrijkomt bij verbranding wordt omgezet in mechanische arbeid; nog net zo als de eerste ‘stoommachine ‘ die Thomas Newcomen uitvond in 1710 en die James Watt zodanig zou verbeteren dat ze bruikbaar werd. ( zie energiebibliotheek )

Zoals bekend is, zijn de brandstoffen waarop deze verbrandings- motoren en vliegtuigmotoren ( gasturbines ) werken :  benzine, dieselolie of kerosine.  Voor het overgrote gedeelte van de elektriciteitscentrales is aardgas de brandstof.

Maar brandstof kan alles zijn wat brandt.   Bijvoorbeeld hout of olie uit planten gewonnen.  Een bekende brandstof is koolzaadolie.  Net als aardolie ook opgeslagen zonne energie.  Het verschil echter is dat aardolie komt van de voorraden, die in miljoenen jaren werden gevormd en de olie uit koolzaad wordt gevormd in een groei – seizoen. Ter onderscheiding van fossiele olie wordt koolzaad-olie dan ‘bio- olie’ (diesel) genoemd, maar in het verbrandingsproces is geen verschil. ( Rudolf Diesel gebruikte in zijn eerste motoren pinda- olie )

De reden waarom fossiele brandstoffen dus worden gebruikt is dat ze ‘ op voorraad zijn’ en dat ‘bio -brandstoffen’ moeten worden gewonnen uit gewassen en dat vergt heel erg veel landoppervlak, water en meststoffen én natuurlijk fossiele brandstoffen, waarmee de machines werken en de tractoren rijden om het gewas te verbouwen, oogsten  en de olie eruit te persen en raffineren.

Een rekensommetje :  De 4 motoren van een boeïng 747 verbranden 200.000 liter kerosine tijdens een vlucht  naar Sydney . ( ca. 16.642 km)  ( bron : energiefeiten ) Met een vliegtuig dat op 200.000 liter koolzaadolie vliegt kun je duurzaam naar Australië vliegen zeggen ze.    Voor de heen-vlucht is dan de jaar opbrengst nodig van 125 hectare, ofwel 1,25 miljoen m2 landbouwgrond met koolzaad en voor de terug-vlucht hetzelfde . totaal 2,5 miljoen. De uitstoot van CO2 is dan  geen gram minder ( veel hoger; zie boven ) dan die van kerosine.

Aan de werking van de verbrandingsmotor is, sinds de uitvinding van Newcomen in 1710, niets veranderd en ook aan de (warmte )machines, waaronder dus automotoren en scheepsmotoren, is vrijwel niets veranderd sinds  de uitvinding van de viertakt-motor door Nikolaus Otto in 1867.  Alleen verbeterde materialen  en vooral verbrandings – technieken hebben ervoor gezorgd dat ze steeds zuiniger met brandstoffen omgingen en vooral ook dat de verbranding steeds ‘ schoner ‘ werd. De grenzen daarin werden al jaren geleden bereikt.

Tot slot : het feit dat verbrandings- motoren overal toegepast worden komt door de eigenschap die fossiele brandstoffen hebben: een hoge energie – inhoud per liter.    Er bestaan geen andere brandstoffen met deze eigenschappen.

Ook niet in 2020, 2030 of 2050

 

het voorzorgs beginsel

Het voorzorgs- beginsel is een nobel beginsel. Het betekent dat je nadenkt over de toekomst en daar vast maatregelen op neemt.  In het westen sparen mensen voor hun oude dag en nemen ze twee kinderen.  In ontwikkelingslanden kunnen ze niet sparen zonder bronnen en daarom nemen ze veel kinderen. Die zijn niet zelden hún oudedagsvoorziening, maar ook onmisbaar bij het vergaren van voldoende inkomen voor het gezin.

Volgens de ‘Carbon bubble theorie’ luidt het voorzorgsbeginsel van actiegroep Urgenda: dat 80 % van de wereldwijde reserves aan fossiele bronnen in de grond moeten blijven zitten  ‘omdat ‘wij’ willen dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt ‘.  ‘Stuitend’ is het enige woord dat hier van toepassing is, wetend dat miljoenen mensen op deze aarde verstoken zijn van de toegang tot energie waardoor ze nog steeds in grote armoede leven in landen waar ‘wij’ de grondstoffen uit de bodem komen halen en die we stelselmatig buitensluiten in de WTO . Nog stuitender dat ze innig samenwerken met fossiele bedrijven om hun ideeën uit te dragen. En nóg stuitender dat ze het vluchtelingen probleem direct koppelen aan een niet bewezen klimaatprobleem.

Op de afbeelding hierboven zie je Hans Rosling bij een van zijn bekende grafieken.  Hans Rosling werkte oa voor Artsen zonder grenzen en de WHO. Hij overleed in 2017 en zou zich in zijn graf omdraaien als hij kennis kon nemen van de morbide ideeën van Urgenda.  Hij ergerde zich eraan dat mensen klakkeloos de informatie uit de mainstream- media voor waar aannamen en stichtte de Gapminder foundation om informatie en feiten meer toegankelijk te maken door middel van interactieve grafieken. ( trendalyzer software ).  Een van die onderwerpen betreft de toegankelijkheid tot ( goedkope ) energie en grondstoffen, die het verschil maken tussen rijk en arm en dat armoede alleen kan worden bestreden als mensen in die landen daar ook toegang toe hebben. Iets wat Urgenda ze wil ontzeggen vanuit haar ‘ Carbon Bubble ‘ doctrine.  Zie hier de bevlogen ‘Ted talk’ van Hans Rosling over de toegankelijkheid en juiste interpretatie van data. 

De uitstoot van CO2 per Nederlander (capita ) bedraagt 10,1 Ton per jaar bij een inkomen van 46.914 US dollar.  Een inwoner van Nigeria, een van de rijkere landen van Afrika door de olie-inkomsten, heeft een GDP van 1.222 US dollar en veroorzaakt een CO2 uitstoot van 0,6 TON.  China, dat in de berichtgeving over het akkoord van Parijs, steevast werd aangeduid als de grootste vervuiler ter wereld, samen met de USA, heeft een uitstoot van CO2 per capita van 4,5 Ton tegen 19 TON per inwoner van de USA en verdient 4.428 US dollar per jaar, tegen  47.198 dollar van de Amerikaan.   China is nog altijd een straatarm land en de CO2 uitstoot is laag.  De grootste ‘vervuilers’  zijn overigens niet de Amerikanen, maar de Belgen, met 22,2 Ton per capita, een en ander volgens de gegevens van  Carbon Footprint of Nations.  Finland eindigt een fractie onder de USA.

Dat er een relatie is tussen hoe rijk / welvarend een land is en het gebruik van fossiele brandstoffen is mag duidelijk zijn. Zie het lijstje.

CO2 TON/ Inwoner GDP ( US dollars )
USA 19 47.198
China 4,5 4.428
Nigeria 0,6 1.222
België 22,2 43.144
India 1,5 1.224
Finland 18,7 44.512
Denemarken 12,8 55.890
Duisland 12,3 40.152
nederland 10,1 46.914
Frankrijk 9 39.459
Guinea 523

Guinea is het armste land op deze aarde en heeft reeds een volledig fossiel arme economie.  Dat is wat Urgenda voor je in petto heeft.  lees verder het artikel ‘alfa’s kun je alles wijsmaken 

bronnen : VN statistieken

Carbon Footprint of Nations ( Norwegian University of Science and technology )

Gapminder ( Hans Rosling )

Guinea, het armste land van de wereld waar het gemiddelde inkomen per inwoner 523 dollar bedraagt.

eerst het zoet dan het zuur

‘ Het produceren van waterstof door elek­tro­lyse van water kost 1,25 keer meer energie dan het oplevert.’  ( bron energie feiten ) 

In het verleden waren het altijd technologische doorbraken geweest.  Bijvoorbeeld: pas nadát het mogelijk was geworden constructie-staal te produceren, pompen te maken die elektrisch aangedreven waren en liften te bouwen ( Otis ), werden wolkenkrabbers als het Empire State Building mogelijk. Of:  nadát het proces van vulcanisatie banden mogelijk had gemaakt,  kon Henry Ford van start met de massa- productie van de T- Ford. (  om de aanvoer van rubber te garanderen stichtte hij de stad Fordlandia )

Bij de ‘ vernieuwing’ van de elektrische energievoorziening werd dat pad verlaten. Een methode om elektrische energie in zeer grote hoeveelheden en in real time op te slaan, bestond niet toen werd gestart met de grootschalige bouw van wind- en zonneparken. Maar als er steeds meer windmolens, particuliere zonnepanelen en zonneparken stroom gaan produceren op -dezelfde-momenten, zonder vraag, dan is een opslag nodig die enorme hoeveelheden stroom in real time moet kunnen opslaan.

Grootschalige opslag van elektrische energie was deze week erg actueel bij de onthulling van een bus in Eindhoven die op Mierenzuur rijdt en de aankonding van energiebedrijf RWE, dat het elektrische energie gaat opslaan in ammoniak. In beide gevallen speelt waterstof een hoofdrol

De mierenzuurbus Begrijpelijk, dat het ontwikkelen van een bus, die op mierenzuur zou rijden, voor de studenten een onwijs gave opdracht was.   Bovendien is het een goed streven om (openbaar) vervoer in stedelijke agglomeraties schoner te maken, zodat Peking- achtige situaties kunnen worden voorkomen.

De opdracht was dus: om de opslag van energie in dieselolie met zéer hoge energie- inhoud per liter , te vervangen door opslag in waterstof, dat een extreem lage energie- inhoud per liter (inhoud ) heeft.  Vanwege die eigenschap moet waterstof worden samengeperst of afgekoeld als het wordt opgeslagen, maar dat kost meer energie – en uitstoot -dan dat er wordt opgeslagen. Daarom kwam men op het idee het waterstofgas op te lossen in mierenzuur: CH²O² (HCOOH)  Door het mierenzuur vervolgens langs een katalysator te leiden, wordt de waterstof weer vrijgemaakt om in een brandstofcel stroom op te wekken, die dan weer de elektrische motoren van de bus aandrijft en de accu’s oplaadt:

Mierenzuur > waterstofgas > stroom > elektromotor + accu.

Mierenzuur wordt geproduceerd door synthese van methanol, water en CO (koolstofmonoxide) Methanol is een grondstof die in veel processen wordt gebruikt en wordt verkregen uit cellulose:  de stof waaruit planten voornamelijk zijn opgebouwd.  Niet zelden is de biomassa afkomstig van gewassen waarvoor oerwouden worden gekapt.  Koolstofmonoxide vervolgens, dat nodig is voor het proces moet natuurlijk ook geproduceerd worden op industriële schaal. Al inzoomend is de  werkelijkheid anders dan de theorie, zoals wel vaker.   En ook pervers. Oerwouden met kostbare ecosystemen worden verwoest met als doel hier een duurzaam opslagmedium te produceren .  Transport over de wereld met schepen en vrachtwagens kost zoveel energie,  dat aan het einde van de keten geen sprake is van winst, maar verlies in termen van energiebalans en CO2 uitstoot. ( zie ook het artikel ‘ met een blik olie op reis  ) Tenslotte  werd de grond, waarop de biomassa werd geteeld, onttrokken aan grond voor voedselproductie. Anders gezegd : de tank van de auto wordt gevuld met voedsel .

De keten wordt nu wat langer:  methanol + water + koolmonoxide + fossiele energie > waterstofgas > stroom > elektromotor + accu

Een Trolly bus, die stroom direct omzet in arbeid zou wellicht vele malen schoner, goedkoper en milieu-vriendelijker zijn.

Een tweede veelbelovende methode om energie op te slaan werd eveneens deze week aangekondigd : in ammoniak.  Misschien snapt u er nu niets meer van want ammoniak ? Was dat ook niet waarom de boeren in Brabant moeten stoppen?  Ja, maar in deze ammoniak kan ook de overtollige stroom, die steeds meer windmolens en zonnepanelen produceren, worden opgeslagen volgens dit proces  recept :

80% (Noors)Aardgas + 20 % windstroom ( vaker waait het niet )  > stroom > waterstofgas + stikstof > ammoniak >stoom> stroom.

Fritz haber

Het proces waarbij met behulp van waterstofgas en stikstof uit de lucht, ammoniak wordt gemaakt, staat bekend als het Haber Bosch procedé en werd uitgevonden door Fritz Haber in 1910.   Het werkt bij zeer hoge temperaturen en druk en vergt daarom veel fossiele energie. De hoeveelheid energie die uiteindelijk opgeslagen wordt in ammoniak zal daarom minder zijn dan de hoeveelheid die nodig was om het te maken.  ( the energy return on energy invested EROEI < 1 ) waarmee kan worden vastgesteld dat geen sprake is van opslag in de zin van ‘voorraad’.  Als bij de verbranding in de centrale uiteindelijk, nog eens ca. 50 % verloren gaat in de vorm van warmte ( zie energiebibliotheek:  verbranden van fossiele brandstoffen/ Carnot ) wordt de vergelijking met de methode, waarbij aardgas direct wordt verbrand nog veel slechter.

Uit het artikel waarin het plan wordt aangekondigd :  ” Ter compensatie wordt bij deze manier van ‘opslag’ de CO2 opgeslagen in Noorwegen waar het wél als duurzaam geldt ( In Nl is men ertegen ) ‘  Bovendien was er nog wel wat subsidie uit de SDE pot voor nodig: een slordige 200 miljoen per jaar, ofwel ruwweg 10 euro per inwoner in Nederland, gedurende minimaal 15 jaar, bovenop de kosten van de ‘energietransitie’. die werden ingeboekt . 

op de leidse fles

In een ‘Leidse fles’ werd voor het eerst elektriciteit opgeslagen  in 1746

Op de afbeelding hierboven is de ‘grote elektriseermachine’ van Martinus van Marum te zien. Hij was de eerste directeur van het Teylers museum in Haarlem. Met deze machine werd statische elektriciteit opgewekt die voor het eerst werd opgeslagen in de batterij  ‘leidse flessen’.

De ‘batterij’ Leidse flessen

Die waren in 1746 uitgevonden door de Nederlandse natuurkundige Pieter van Musschenbroeck.  Rond 1800 was het Allessandro Volta die de ‘Zuil van Volta’ uitvond die de basis werd voor de huidige batterijen.

Zuil van Volta Museum Boerhaave leiden.

Met de plaatsing van de eerste windturbine werd de teerling geworpen voor de onontkoombare volgende fase in de energie-transitie namelijk: de opslag van elektrische energie.

Onlangs werd het Gemini windpark geopend  dat een maximaal vermogen van 600 MW kan leveren. Tenminste. Als! het waait en de windcondities optimaal zijn ( zie windenergie  in de energiebibliotheek )  Het kan zijn dat er veel stroom geleverd kan worden bij een winderige dag,  maar het komt ook voor dat het twee weken windstil is als een hogedruk- gebied zich boven Europa nestelt.  Via deze link kun je zien hoeveel stroom het park levert van die 600 MW   http://www.livemegawatt.com/gemini

In de toekomst, als alle elektrische energie afkomstig zou zijn van windmolens, zonnepanelen en zonneparken,  zoals voorzien in de plannen van de EU en onze overheid, dan zou opslag (in real time  ) noodzakelijk zijn. Bij gebrek aan stuwmeren met een hoog verval,  waarvan ze er in  Noorwegen wel 600 hebben, zou de accu/ batterij de enige optie zijn . ( naschrift : Sinds het plaatsen van dit artikel op 13 mei 2017 is ook waterstofgas in de race.  (eerst het zoet, dan het zuur )

Bij optimale wind condities produceert het Gemini park  14.400.000 kWu in een etmaal.  Opslaan voor één dag vergt met de huidige batterij technologie dan 72.000.000 kg aan batterijen (0.2 kWu/kg) ,  plus een tweede Gemini park . Voor 14 dagen opslag 15 (14 extra ) Gemini parken die dan 14 keer 72.000.000 kg aan batterijen opladen.

Het wordt haast lachwekkend, vooral als je beseft dat deze enorme hoeveelheden nog niet kriebelen bij de totale hoeveelheid elektriciteit die per dag gemiddeld wordt geconsumeerd ( ca. 350.000.000 kWu ) ; die bovendien nog exponentieel zou gaan groeien als auto’s elektrisch zouden gaan rijden en huizen elektrisch verwarmd.  Het hele land zou vol komen te staan met windturbines, accuflats en draden.

Technologische vernieuwingen volgden altijd de ontdekkingen in de wetenschap. Zo is het tijdperk waarin we nu leven een direct gevolg van de uitvinding van de transistor, die in 1948 in het Bell laboratorium werd gedaan, niet andersom. Zo heeft ook de ontwikkeling van de huidige batterij de ontwikkeling vanaf  ‘the Partian battery’, via de ‘Leidse fles’ en ‘de Zuil van Volta’, geleid tot de huidige technologie, waarbij maximaal 200 Wattuur in een kilogram kan worden opgeslagen. Het wordt hard werken om binnen enkele jaren te komen met een oplossing voor het opslagprobleem.  De persoon of bedrijf die dat zou lukken zou in ieder geval eeuwige roem ten deel vallen.

Opslaan van elektrische energie in een accu verloopt volgens een elektro-chemisch proces, waarbij ionen (elektronen) ,in een medium, van de Anode naar de Kathode bewegen en omgekeerd.  Dat proces verloopt volgens natuurwetten. Het laden en ontladen is omgeven met de nodige problematiek en er gaat veel energie bij verloren door warmteontwikkeling. ( hoe sneller laden en ontladen, hoe meer verliezen ) Accu’s hebben een beperkte levensduur en zijn chemisch afval.

Isodor Buchman van de ‘Battery University’ over batterijen:

“De batterij bestaat uit twee geïsoleerde elektroden die zijn ondergedompeld in een elektrolyt die de ionen geleiden. Nieuwe materialen, elk met unieke eigenschappen zijn getest, maar geen van alle leidend naar de oplossing.  De verbeteringen gaan heel erg langzaam. Waar het aantal transistoren in een chip elke twee jaar verdubbelde, is de capaciteitswinst van lithium-ion batterijen blijven steken op 8 % per jaar. Theoretische modellen van batterijen, onthullen energie niveau’s die 10 keer hoger zijn dan commerciele batterijen; het blijven theoriën. In werkelijkheid zullen de doelen ( lofty goals ) nooit gehaald worden”.  Aldus Isodor Buchman van  The batterij Universiteit.

Leiden in last ?

De batterij universiteit : www.thebatteryuniversity.com

Lijst van elektriciteits centrales in  Nederland   lijst van centrales in Nederland:

de kantelklok

Lang geleden bezochten we in de Grote kerk van Amsterdam een tentoonstelling over tijdmeting.

In het begin werd de tijd gemeten met kaarsen, zandlopers, waterklokken en  zonnewijzers, later met mechanische klokken en uiteindelijk met de atoomklok. Telkens waren er verbeteringen geweest als gevolg van technologische ontwikkelingen die voortkwamen uit ontdekkingen in de Wetenschap.   In dit artikel introduceer ik de ‘kantelklok’  zoals hierboven afgebeeld. Die tikt mee terug het ‘kantel-tijdperk’ in dat werd ingeluid door professor ‘ Kantel’

De ‘kantel’ beweging, staat een ‘paradigma shift‘  voor, waarbij, via een ‘(energie)- transitie’, fossiele brandstoffen worden ‘uitgefaseerd ‘, landbouw en veeteelt (weer ) biologisch worden en de productie van goederen ‘circulair’ en ‘biobased’.  Woningen en gebouwen en zelfs hele steden (Utrecht ) worden ‘energie-neutraal’ in 2050 en we zullen, voorzover dat nog nodig zal zijn, alleen nog ‘hernieuwbare’ (1) energie gebruiken. Gas aansluitingen, zoals we die nu nog kennen, bestaan niet meer.   Zo tenminste, kunnen wij lezen in kranten, zien en horen op ‘sociale media’,  TV en radio.

De ideeën worden breed gedragen. Voor de komende verkiezingen hebben vrijwel alle politieke partijen het onderwerp  ‘duurzame samenleving’ prominent in hun programma’s opgenomen en de overheid stimuleert bedrijven met subsidies.

Op dit moment bezitten 2 miljard mensen een ‘smartphone’. Op elkaar gestapeld een berg van 16.000 kilometer.  “Smart” is een understatement voor het wonderdoosje waarmee ook kan worden getelefoneerd.  Er kunnen foto’s en filmpjes mee worden gemaakt van hoge kwaliteit. Verder zit er een computer in, die een rekenkracht en geheugencapaciteit heeft, die de eerste mainframe- computers, die zo groot  waren als een balzaal, vele malen overtreft. Muziek van een complete bibliotheek op het geheugen wordt hifi weergegeven. Met een GPS- ontvanger kan op elke plek van de aarde de positie worden getoond op een internet browser.   De werking van de satellieten is gebaseerd op de atoomklok, die de tijd meet in nanoseconden ( miljardste deel van een seconde )

De kantelklok van professor ‘Kantel’ loopt niet meer vooruit, maar achteruit: terug naar een ‘fossiel arme’ en weer ‘biobased’ wereld.  Wellicht, bij nader inzien misschien toch niet zo’n fijn idee. Vooral niet voor de meisjes en jongens van nu, die opstaan met de smartphone en ermee naar bed gaan.  Samen met nog 2 miljard wereldburgers hangen ze 24 /7 aan het energie- infuus.

Gaandeweg tikt de kantelklok ons welvarende digitale leventje weg, dat verantwoordelijk was geweest voor een explosieve stijging van het energie gebruik vanaf  de 50 er jaren :  vraag naar elektrische energie 16 keer groter dan in 1950.   De volgende fase in het digitale tijdperk,  het ‘internet of things’  (Big Data ) , dat de vraag naar elektrische energie, nóg sneller dan ooit, zou hebben opgestuwd, kon gelukkig net op tijd een halt worden toegeroepen door de kantelbeweging. 

Onverstoorbaar marcheert de beweging voort o.l.v ‘professor Kantel’ .  Al terugtikkend komt de klok, via de laserdiode, de CD, het cassettebandje en de LP , langzaam maar zeker weer terug in het analoge tijdperk toen we nog katoenen, linnen en wollen kleding droegen.

Toen was de economie nog geheel ‘biobased’ ;was de productie van goederen nog  hoofdzakelijk écht circulair en veroorzaakte daardoor ook weinig afval. ( lees ook ” is het ‘de’ circulaire economie of circulaire economie )   Synthetische stoffen bestonden nog niet.  Hout was een belangrijke bron voor de productie van de basis – grondstof cellulose, waaruit weer stoffen werden gewonnen voor de productie van een heel scala aan materialen.  Bioplastics bijvoorbeeld!  Polyethyleen en PVC, waren nog niet uitgevonden, maar dat zou niet lang meer duren sinds de kennis van chemie snel was toegenomen.  Daardoor ontstond de mogelijkheid om goedkoop en in  grote hoeveelheden kunststoffen te produceren die het leven van mensen totaal zou veranderen .  ( bakeliet , Terlenka )

Gelukkig werd met de komst van kunststoffen de uitputting van natuurlijke grondstoffen een halt toegeroepen en begonnen de bossen weer te groeien. Helaas niet lang meer als de ideeën van de lucide professor Kantel werkelijkheid zullen worden.  Dan zullen de bossen over de gehele wereld snel verdwijnen in hun biobased economie.

CU leider Segers noemt het rentmeesterschap .    

fabriek voor cellulose in de 50 er jaren

Ad 1: ‘hernieuwbare’ energie is een term die werd geïntroduceerd om het verhaal ‘ rond te krijgen’. Hernieuwbare energie kan namelijk niet bestaan volgens de wet van behoud van energie ( Eerste Wet van de Thermodynamica) Als dat zo was zou de tank altijd vol zijn en zouden de reserves nooit opraken. Dan zou het Perpetuum mobile écht bestaan. Lees ook wat Carlo Rovelli, natuurkundige en schrijver van het boek ‘het mysterie van de tijd ”  , daarover zegt in de laatste alinea op de homepage.   

cleantech

Dit is Boy Cleantech, die ervan houdt een klusje te doen als de baas van huis is. Boy is een ondernemend hondje .

Vorig jaar had de VPRO een serie op televisie over ‘ Cleantech’  De naam zegt het al: technologie om de problemen van milieu vervuiling, energie- en grondstoffen schaarste en het  ‘klimaatprobleem’ op te lossen. Vanuit zijn Londense kantoor schetste een investeerder de mogelijkheden voor de toekomst en als voorbeeld was gekozen voor een waterzuiverende water-zak van een Canadese ondernemer. Die had bij een bezoek aan een Afrikaans land ontdekt dat het drinkwater ernstig verontreinigd was geraakt. De oplossing die ze hadden ontwikkeld was een plastic zak waarin het water werd gezuiverd door UV straling, wanneer die aan het zonlicht werd blootgesteld.  Na gebruik werd de zak weggegooid, want die kon maar één keer worden gebruikt.

Bij  de uitleg van de werking van het product, keek de directeur in de camera zoals onze brave Boy ook doet en wie kan zo’n onweerstaanbaar snoetje nu weerstaan. Goed gedaan Boy ! Zal de baas zeggen, ofwel, wie kan er nu tegen zo’n goed plan zijn, zal het publiek in koor roepen.

Maar boy had wel de hele deur gesloopt ! Boy had het symptoom van de dichte deur bestreden door die volledig te slopen. De oorzaak was waarschijnlijk geweest dat de baas de deur had dichtgedaan. Als de deur open was gebleven ,had Boy naar de andere kamer gekund en de deur heel gelaten.

De overeenkomst met de plastic zuiveringszak is duidelijk. Waarom was dat water vervuild, had de eerste vraag moeten zijn.  Nu was het probleem van het vervuilde water ingeruild voor het probleem van afval  en in dit geval wellicht  zelfs giftig afval. wat voor stoffen waren in die plastic zak verwerkt om dat water te zuiveren ? En hoeveel grondstoffen en energie had deze oplossing wel niet gekost ? Was het niet goedkoper geweest het probleem bij de kern aan te pakken ?

Mensen weten natuurlijk wel dat met het wegnemen van de oorzaak ook meestal het probleem is opgelost.  In – wat we primitieve culturen noemen – is het een een magiër of de stam- oudste die geesten kan uitdrijven en ook de problemen oplost. Tegenwoordig gaan we naar de dokter, de psychiater of de coach, die tegen betaling het symptoom bestrijdt met een pilletje of oefeningen. Zo is het ook met de ‘ problemen ‘ van milieu vervuiling, energie- en grondstoffen schaarste en het complete ‘klimaatprobleem’. Cleantech bedrijven gaan die problemen oplossen met het symptoommodel waarmee ze zo bekend zijn.

Wellicht zou het model van ‘wegnemen van de oorzaak’ effectiever zijn geweest, maar dan was er geen business- model geweest en ook geen Cleantech.

Daarom gaan we nu de de ‘plastic soep’ bestrijden door nóg meer plastic te produceren en/of in te zetten op circulaire productie, terwijl productie juist steeds meer lineair (1) wordt.  Zie ook de andere artikelen over deze onderwerpen op deze site.

En daar helpt Boy graag een pootje bij, sinds kort samen met z,n vriendinnetje ,want de zaken gaan goed.

205

 

 

1) Lineaire productie is het omzetten van grondstoffen tot een materiaal, dat daarna niet meer kan worden teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstoffen. Beton bijvoorbeeld is zo’n materiaal. Cement, zand en grind harden uit tot beton door toevoeging van een klein beetje water en zal daarna nooit meer zand grind en cement worden. Ook kunststoffen uit de groep ‘thermoharders’ die in grote hoeveelheden worden toegepast voor de fabricage van wieken van windmolens en superlichte fietsen zullen uiteindelijk als afval eindigen .