in het web gesponnen

Hoe de burger in het financiële web werd gesponnen.  

Het pré- energietransitie- tijdperk werd gedreven door technologische vooruitgang waarbij het streven naar meer brandstofefficiëntie de drijvende kracht was.   

Het tijdperk van de energietransitie is gebaseerd op financiële hocus pocus uit de keuken van de financiële wereld; waar men de spelregels tijdens het spel kan veranderen naar wens om de winsten maximaal te houden. Overheden verzorgen daarvoor de benodigde wetgeving.

Het principe van de burger als onderdeel van het financiële systeem begon ongeveer aan het begin van de 70 er jaren toen de maakindustrie gaandeweg werd verdrongen door handel en financiële dienstverlening.  

Dat was weer het gevolg van de autonome werking van kapitaal en arbeid.(1) Enerzijds was arbeid steeds duurder geworden doordat werknemers steeds hogere lonen hadden afgedwongen en anderzijds door technologische vooruitgang.  Mechanisering maakte dat arbeid werd verdrongen door kapitaal, waardoor de maakindustrie verhuisde naar lage lonen landen of ‘derde -wereld’- landen, zoals we China toen nog noemden. De toegenomen mogelijkheden van transport -vliegen – en communicatie -ook weer gedreven door kapitaal, versterkten die ontwikkeling.      

Blauwe boorden werden gaandeweg wit en steeds meer mensen vonden werk bij verzekeringsmaatschappijen en banken in de financiële dienstverlening die ook steeds internationaler ging opereren. 

Tot de 70 er jaren bestond het grootste  gedeelte van de werkende bevolking uit arbeiders bij fabrieken die woonden in huurhuizen die de werkgever vaak had laten bouwen voor hen. ( tot die tijd was de aanwezigheid van een fabriek of werk de spil geweest in sociale gemeenschappen )  maar vanaf de 70 er jaren konden steeds meer burgers een eigen huis kopen.  Dat werd door de politiek mogelijk gemaakt met de introductie van de hypotheekrente aftrek, waarbij de rentelasten konden worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Dat was de eerste stap waarbij burgers , althans voor een groot gedeelte van hun inkomen, zouden worden vastgeklonken aan het financiële systeem.       

In 1957 was de AOW ingevoerd. Een ongelofelijke stap vooruit in termen van welvaart nu mensen niet meer hoefden te werken tot ze er dood bij neervielen, maar het was geen vetpot. De nieuwe economie bood de mogelijkheid van een pensioenregeling, gebaseerd op beleggingen, maar pensioenfondsen zouden alleen succesvol kunnen zijn als werknemers verplicht werden daaraan deel te nemen en zo geschiedde. Werkgevers, overheid en vakbonden bepaalden dat deelname aan het pensioenfonds verplicht zou zijn, zodat pensioenfondsen bestaansrecht zouden hebben. Het pensioenfonds was een tweede belangrijke stap in het vastklinken van de burger aan het financiële systeem dat daarna ook op globale schaal als kool begon te groeien. 

In 2006  voerde Hans Hoogervorst (VVD)  de nieuwe zorgverzekering in. In plaats van het ‘ziekenfonds’ kwam de ziektekosten verzekering waarvoor elke burger verplicht werd een maandelijkse premie te betalen.    

Ook de auto en kinderopvang werden geïntegreerd in de financiën van een typisch huishouden waarin beide partners moeten werken. 

Een hele speciale vorm van burgers vastklinken aan het financiële systeem is het warmtenet. Op dit moment erg actueel. Hoewel een voorwaarde voor de geprivatiseerde markt was dat burgers een vrije keus van energieleverancier zouden hebben, was de leverancier van warmte een monopolist. Afnemers van warmte van een warmtenet zijn zo -indirect- vastgeklonken aan het financiële systeem. In het geval de prijzen stijgen – zoals nu het geval is – kunnen mensen die een aansluiting hebben niet naar een andere leverancier overstappen.   https://bureaulesswatts.nl/ultieme-verspilling/ 

Het mag duidelijk zijn dat de welvaart een enorme sprong maakte sinds de geldeconomie haar intrede deed en het welzijn van mensen in het algemeen verbeterde, maar dat de keerzijde ervan is dat de moderne mens vastgeklonken zit aan het financiële systeem als onderdeel van de globale geldmachine.     

De plannen voor een energietransitie /Greendeal zijn bedoeld om de macht van de financiële sector nog verder te versterken. De energievoorziening, die vanaf het begin als een ‘voorziening ten behoeve van het algemeen nut ‘ -NUTS- werd beschouwd, werd door Laurens jan Brinkhorst – die daarvoor in de geschiedenisboeken zal worden genoemd als aanstichter – geprivatiseerd, hetgeen betekende dat vanaf dat moment de energievoorziening niet meer werd beschouwd als basale voorwaarde voor het functioneren van de industriële economie, maar daarvan deel werd gemaakt.  Daarmee legde Brinkhorst de bijl aan de wortel van het principe van de economie ( concurrentievermogen )  Immers, nu werd energie niet meer geleverd tegen zo laag mogelijke kosten aan burgers en bedrijven opdat ze konden floreren(winst maken), maar tegen zo hoog mogelijke prijzen ten koste van  koopkracht en verdienvermogen van bedrijven ( MKB)  Een en ander volgens het vooropgezette plan van de leiders van de westerse wereld om de burgers nog verder vast te klinken aan het financiële systeem en waarvoor ze al 10 jaar eerder opdracht hadden gegeven voor de productie van 10tallen miljoenen slimme meters.   

De slimme meter maakt het mogelijk om tussen ingaande en uitgaande stroom onderscheid te maken en te meten.  Als burgers wettelijk verplicht zullen worden om stroom op te wekken met eigen zonnepanelen of windmolens, zullen ze in de fiscale val zijn gelopen van Vendrik (GL) en Samsom. Kon men met de salderingsregeling nog geld verdienen, ineens zal het betalen worden en men, vanwege de inmiddels wettelijke verankering van de regeling, vastgeklonken zitten aan het financiële systeem.  

Het voorlopige sluitstuk om burgers aan het financiële systeem te koppelen is een plan, zoals dat onlangs werd gepresenteerd door de CEO van de ‘koolstofbank van de RABO- bank’, mevrouw Baarsma . Om burgers een CO2 budget te geven. Hebben die dan een tekort aan CO2 rechten. Bijvoorbeeld omdat ze veel vliegen of in de nabije toekomst te veel vlees eten – dan kunnen ze bij haar koolstofbank CO2-rechten bijkopen.  

Zo is het de bedoeling dat middels ‘financial engineering’ burgers steeds verder in het web van het financiële systeem zullen worden gesponnen.  

 1.  Vanaf de start van de industriële revolutie werd arbeid verdrongen door kapitaal  https://www.bertpijnsevanderaa.nl/arbeid-en-kapitaal/ 

de Fuik

De LessWatts Post  

Juni 2022 

Hoe mensen steeds verder De Fuik van de energietransitie inzwommen.   

 • Het voorportaal  
 • fysiek energie besparen
 • ”Climate gate” : de introductie van het klimaatverhaal
 • de fuik
 • de slimme meter als sluitstuk

Het was medio 2010 dat ik me begon te verdiepen in energie, eerst nadat de plannen voor de Hilversumse Energiewinkel -later de Utrechtse Energiewinkel- op de klippen waren gelopen als gevolg van de introductie van het ‘boekhoudkundig’ energie besparen en de gemeente Utrecht een eigen energiewinkel opende, met subsidie loket.  ( Aanleiding voor de Hilversumse en Utrechtse energiewinkel was de hoge olieprijs geweest. Een vat olie was toen 140 dollar en de voorspelling was dat de prijzen nog verder zouden stijgen. Investeringen in- fysiek- energie besparen zouden rendabel zijn.)   

In de jaren ervoor had ik me verdiept in de aspecten van het fysiek isoleren van bestaande woningen en gebouwen, zoals damptransport en verschillende methoden , een rekenmodule gemaakt enzovoorts, maar tegen de gemeente als bedrijf en haar PR  kon ik – en met mij verschillende andere bureaus – natuurlijk niet op. Energie besparen werd het domein van ‘hoogopgeleiden ‘ en voortaan financieel gedreven. In het begin nog heel bescheiden. De flamboyante Wethoudster Mirjam de Rijk (GL) van Utrecht, sprak van ongekende mogelijkheden voor het bedrijfsleven – hun vrinden van de UVU waar het allemaal begonnen was – revolverende Fondsen en megalomane plannen.  Op het buurtfeestje keek ik, als aankomend energiebesparings- adviseur beteuterd toe, hoe mijn gearriveerde buurmannen pochten over de subsidies die ze hadden gescoord. 

De klimaatreus lag nog vredig te snurken.   

Nu ook deze poging om een business te starten was mislukt, besloot ik me te verder te gaan verdiepen in Energie. Op linked in was de censuur nog niet ingevoerd en er werden vele interessante discussies gevoerd waarbij ik veel leerde van mensen uit de praktijk.  We hadden zelfs een project dat we energie 2.0 hadden genoemd om te onderzoeken waarop energie bespaard zou kunnen worden in de toekomst.  Een PhD natuurkunde – werkzaam bij TNO – was de begeleider waar ik goed contact mee had.  Later bekeerde hij zich tot het klimaatgeloof.   

Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden, althans voor huishoudens beperkt zijn, gezien het simpele feit dat huishoudens slechts een klein gedeelte van de hoeveelheid primaire energie opsouperen en fysieke maatregelen bovendien vaak bouwkundig niet mogelijk bleken.  Enkel isolatiegas plaatsen was zinvol om de energieprestatie van een woning te verbeteren, temeer daarmee ook het wooncomfort sterk verbetert.   

Ook de efficiëntie van brandstofmotoren -ICE’s en turbines – had, door technologische reuzensprongen in de afgelopen decennia, een voorlopig hoogtepunt bereikt, afgedwongen door de tweede wet van de thermodynamica en geresulteerd in enorme besparingen op brandstof. Tegenwoordig legt een gemiddelde auto 15 kilometer af op 1 liter benzine, tegen slecht 3 in de jaren 70. Optimalisering van het verbrandingsproces had eveneens geresulteerd in een enorme verbetering van de luchtkwaliteit in steden.  Brandstofbesparing in fabrieken dan, roepen politici en milieu organisaties, maar energie-intensieve bedrijven doen juist niets anders dan energie besparen op straffe van faillissement. ( de grootste kostenpost voor een airliner zijn brandstofkosten )  Besparen op energie in publieke gebouwen en scholen, ja, dat zou zeker zoden aan de dijk hebben gezet .  

Nu begrijp je dat het nooit ging om energie besparen, maar een nieuwe economische entiteit te bouwen. In plaats van dat ze op scholen en publieke gebouwen de thermostaat 1 graad lager instelden – hetgeen enorme besparingen kan opleveren- verschenen er 100den adviesbureaus die rapporten gingen schrijven. Of de school of het kantoor gebouw werd afgekeurd, waarna het niet zelden leeg kwam te staan of vervangen door een nieuw gebouw. Relatief jonge gebouwen werden gesloopt tegengesteld aan wat duurzaam is. ( duurzaam zijn gebouwen die lang meegaan )  Dat ging ook gelden voor apparatuur. Hoewel een koelkast 15 jaar mee kan, werd van overheidswege geadviseerd de koelkast na slechts enkele jaren dienst te vervangen om energie te besparen. Fijn voor de fabrikant die zijn omzet zag stijgen, maar slecht voor het milieu en tegengesteld aan besparen van energie.  Zelf deed ik een test met een koelkast van 15 jaar oud en een nieuwe koelkast, waarbij de oude koelkast het won van de nieuwe.    

Ondertussen begon de lobby van Kees Vendrik (GL) en Diederick Samsom (PvdA) op stoom te komen. Ik herinner me dat ik een site volgde van een  ‘early adopter’ met zonnepanelen op zijn dak, waarvan de prestaties werden getoond middels grafieken.  ( waaruit bleek dat zonnepanelen ongeschikt waren om te voorzien in de stroombehoefte )  In de rechterbovenhoek van de site prijkte prominent het anti kernenergie embleem. ( Samsom was toen nog activist en campagne leider bij Greenpeace )  Het zou niet lang meer duren voordat Kees Vendrik en Diederick Samsom de salderingsregeling door de Kamers wisten te jassen.  

Ook herinner ik me uit die tijd een uitgebreid onderzoek naar de werking van kleine windmolens. De conclusies waren eenduidig en duidelijk: ongeschikt.  De karakteristieken van windmolens, waarvan het vermogen en daarmee ook de opbrengst toenemen met de derde macht van de windsnelheid ( v3) , de wet van Betz en voorts het gegeven dat de opbrengst asynchroon verloopt met de vraag naar elektrische energie, maken dat de inzet van windmolens haaks staat op een efficiënte energievoorziening, zowel energetisch als financieel.( volgens de normale economische wetten )  Windmolens zouden van zelf uitsterven was de gedachte, maar dat liet de industrie niet zomaar gebeuren. Onlangs waren koolstofvezels uitgevonden waarmee – in combinatie met harsen – zgn composiet materialen konden worden vervaardigd. Die zijn waanzinnig sterk en tegelijkertijd super licht in gewicht.  Hét materiaal om wieken van windmolens van te vervaardigen en zo kwam het dat de anti-kernenergie en antikapitalistische -beweging; het Greenpeace van Samsom , de industrie en het grootkapitaal elkaar vonden in windmolens. ( en we daarom nooit een woord van milieu bewegingen hoorden over hoe schadelijk deze thermoharders en de productie daarvan wel niet zijn)   

Een van de eerste aanwijzingen voor het ware gezicht van de energietransitie was de bouw van een windmolen in Medemblik met de veelzeggende naam ‘de ambtenaar’ en waarmee Rijkman Groenink- de gewezen topman van de ABN AMRO bank en zijn vrinden – enorme winsten konden maken dankzij hun voorkennis.  Rijkman Groeninck kocht 15 % van de aandelen en mocht het aankoopbedrag van deze groene investering verrekenen met zijn aanslag over 2007, toen hij 26 miljoen had binnengesleept met de overname van de bank door het trio RBS, Fortis en Banco Santander. Deze handelswijze zou de opmaat worden voor de biljoenen -projecten die zouden gaan komen.   

Inmiddels was ook de klimaatreus wakker geworden en belandde ik op de site van Climategate die naar aanleiding van het Climate-gate-schandaal was opgericht. Climate-gate ging over de mail wisseling tussen ‘Peers ‘zeg maar – wetenschappers die onderzoeken deden in opdracht van het IPCC: het International Panel on Climate Change – waaruit bleek dat de uitkomsten van de onderzoeken niet zo dramatisch waren als de initiators van het IPCC – Maurice Strong – wilden dat ze waren, want dat zou de uitrol van de energietransitie ernstig in gevaar brengen.   Op de site van Climategate verschenen en verschijnen nog steeds artikelen van gerenommeerde (klimaat) wetenschappers die daar worden besproken. Over de werking van CO2 en of dat de oorzaak van de opwarming kan zijn; over de zogenaamde ‘consensus’ dat 97 % van alle wetenschappers op aarde het eens zouden zijn over de conclusie dat de opwarming van de atmosfeer was toe te schrijven aan het verbranden van fossiele brandstoffen en dat de mensheid daar schuld aan had /heeft (Ja, wie of wat anders) en dat die daarvoor zou moeten boeten door zich te bekeren tot het klimaatgeloof. Exact volgens hetzelfde principe zoals dat werkte in de Middeleeuwen, maar nu in de vorm van gedwongen winkelnering. Dus bijvoorbeeld door het aanschaffen van zonnepanelen kon de schuld worden afgekocht. In de Middeleeuwen werden de kerkelijke leiders er rijk van, nu de banken en de bedrijven.  Wetenschappelijke onderzoeken zijn onderhevig aan zogenaamde Peer reviews voordat ze worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.  Wist ik ook niet, maar Peer reviewed  betekent in de wetenschappelijke wereld – dus ook die van de klimaatwetenschap – een garantie voor onafhankelijk en objectief wetenschappelijk onderzoek. Als iemand verwees naar een wetenschappelijk onderzoek galmde het over de site: ‘is dat wel peer reviewed ‘ ?  Zo niet dan werd het artikel direct afgekeurd; ‘debunken’ zoals dat in academische kringen heet. Ook de datum van verschijning was van belang want met een nieuw rapport vervielen automatisch de conclusies van het oude rapport en zo kon het gebeuren dat de zogenaamde AGW – hypothese – tot op de dag van vandaag, 13 jaar na het Climategate schandaal nog steeds niet is opgehelderd en ook nooit zal worden opgehelderd. Niet dat dat nodig is want voor het verloop van de energietransitie zal het niet meer uitmaken omdat daarvan het point of no return allang werd gepasseerd.  Overigens vond ikzelf het verhaal over CO2 heel plausibel en vond ik het voor de hand liggend dat een verband werd gelegd tussen de toegenomen hoeveelheid CO2 en de vermeende ópwarming ‘Immers wat hadden ze anders moeten bedenken.  ‘verbranden’ is het omgekeerde proces van fotosynthese, waarbij de CO2 weer vrijkomt die tijdens de synthese – groei werd opgenomen, zoals aangetoond door de experimenten van Joseph Priestley en Antoine Lavoisier.  Daar was niets aan te veranderen dus wat was dan de bedoeling achter de paniekzaaierij geweest, gezien het feit dat de economie voor 100 % is gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen.  Het verhaal van de klimaatverandering is dan ook een HOAX: een verzonnen verhaal, bedoeld om de mindset van mensen te beïnvloeden teneinde daaraan gewin te ontlenen, zoals eerder gebeurde met het verhaal van de Pilt Down- man, dat maar liefst 41 jaar stand hield. 

Dankzij de jarenlange inwerking van de media echter was de mens zodanig geconditioneerd geraakt dat die nog weigerde te geloven in een hoax. 

Inmiddels was de saldering regeling van Kees Vendrik en Samsom – in combinatie met het klimaatverhaal – behoorlijk succesvol en werd het tijd om de energietransitie op te gaan schalen. Op de achtergrond werd daar hard aan gewerkt want er lagen enorme kansen voor compleet nieuwe industrieën in het verschiet als het zou lukken het volk zo gek te krijgen dat ze gingen geloven dat windmolens werkelijk centrales konden vervangen, vooral die welke werden gestookt met kolen. Daartoe werd in de media een campagne gevoerd, zodanig, dat mensen zouden walgen bij het woord kolen alleen al, en dat lukte. Steeds duidelijker werd ook dat de media mensen echt alles kunnen doen laten geloven en dat dat de media dus marketing vehikels zijn van het eco-industrieel complex, zoals we dat inmiddels waren gaan noemen, bestaande uit verschillende echelons van overheden: vanaf de VN, NGO’s zoals Greenpeace, WNF en het WRI, de financiële sector en het bedrijfsleven. In het Wereld Economic Forum, waarover nu zoveel te doen is waren de bedrijven al jaren verenigd.  De bedoeling was het dus een geheel nieuwe economische entiteit te bouwen – bovenop de bestaande- op basis van het verhaal van de opwarming van de aarde. Van bedrijven in de grondstofwinning, ketens van industrieën betrokken bij de bouw van windmolenparken, zonneparken en alles daaromheen, tot en met ketens van industrieën, betrokken bij de verwerking van de restanten tot formidabele afvalbergen waarover voorlopig nog niets werd verteld. Deze nieuwe ketens van industrieën zouden biljoenen aan investeringen uitlokken wereldwijd en de wereldeconomie een boost geven. 

Dat alles werd openlijk zo gebracht door de leiders, maar niemand die opmerkte dat ook de economie van de energietransitie -net als alle andere vormen van economie – gedreven wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen en dat de CO2 uitstoot dus zou toenemen in plaats van afnemen.      

Probleem was dat zonnepanelen veel te duur waren en slechts het speeltje van gearriveerde pensionado’s die toch ergens hun geld aan moesten uitgeven. Binnen enkele jaren was dan ook de opkomende zonnepanelen -industrie de nek omgedraaid en verhuisd naar China, die ze vele malen goedkoper kon leveren vanwege de goedkope arbeid en vooral het ontbreken van milieuregels want er komen nogal wat giftige stoffen vrij bij de productie van zonnepanelen. Die giftige stoffen verwerken volgens Europese -westerse – milieu normen zou ze onbetaalbaar hebben gemaakt, maar in China worden giftige hulpstoffen gewoon geloosd op de Gele rivier. ( die daardoor gifgroen werd)   Zelfs een forse importheffing van de EU op Chinese zonnepanelen kon de Europese industrie niet meer helpen. 

Nu zonnepanelen en windmolens steeds meer in het economische verkeer integreerden, werden daar weer nieuwe business modellen op gefundeerd. Het all elektric-model, het ‘nul op de meter’ huis en het gasloze huis werden geïntroduceerd , gebaseerd op gedwongen winkelnering.  Wetten die daarvoor nodig waren, werden ingevoerd. 

Steeds verder werd het dagelijkse gesprek doordesemd met het woord ‘groen en duurzaam’ en geen bedrijf kon achterblijven.  Groene vliegvakanties, groene verzekeringen, kortom alles werd als groen aangeprezen en de burgers volgden braaf. ‘  ik doe genoeg aan het klimaat’ hoorde ik iemand zeggen die het dak vol had laten leggen met zonnepanelen als aflaat om vier keer per jaar een groene vliegreis te maken.  

Gaandeweg werd het debat over de -klimaatopwarming en de maatregelen inzake de energie transitie steeds complexer en werd de verwarring met de dag groter. Zelfs bedrijven als Shell gingen een ‘net zero ‘ strategie volgen en pensioenfondsen verklaarden voortaan niet meer in fossiele bedrijven te investeren. Zelfs het PME, waarvan alle aangesloten bedrijven in de fossiele sector werkzaam zijn, verklaarde niet meer te beleggen in fossiele bedrijven.    

Persbericht PME 03 september 2021: Pensioenfonds PME heeft afscheid genomen van alle beleggingen in de fossiele olie- en gasindustrie. Het metaalfonds wil zich meer richten op ‘sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag’, zegt PME-bestuurder Eric Uijen ” 

Nog groter werd de verwarring toen Milieu Defensie Shell voor de rechter daagde, terwijl het bedrijf voldeed aan alle eisen in het kader van het akkoord van Parijs. 

Larry Fink – CEO van Black Rock dat de pensioenfondsen ABP en PME als klanten heeft, schreef in zijn 2022 brief aan de klanten:  

”We richten ons op duurzaamheid, niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten zijn en het vertrouwen van onze klanten niet beschamen willen “.  

De Babylonische spreekverwarring was compleet, maar de vissen bleven blijmoedig doorzwemmen richting het einde van de fuik.  Volgens het principe van verdeel en heers was het de media – in opdracht van het eco industrieel complex – gelukt om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Elke discussie die men begint lokt inmiddels 100 nieuwe discussies uit.  Het proces verliep op dezelfde manier als een bundeltje spaghetti dat gekookt wordt; eerst overzichtelijk en geordend, daarna als het spreekwoordelijk voorbeeld van chaos. Trekt er iemand aan het draadje warmtepomp, wordt hij of zij getrakteerd op een tirade over apocalyptische opwarming of andersom.  Niet alleen bestrijden alarmisten en sceptici elkaar, maar ook sceptici vechten elkaar de tent uit, waarop alarmisten weer handig inspelen.         

Een van de belangrijkste pijlers van de economie van de energietransitie is ‘bio’ massa. Biomassa omvat al het leven op de aarde en komt -direct of indirect – voort uit het proces van fotosynthese. In dit geval wordt met biomassa houtachtige biomassa bedoeld en nog preciezer: hout.  Hout was brandstof, vóórdat turf , kolen en later gas in de loop van enkele eeuwen, hout als brandstof verdrongen.  Dat was maar goed ook want, als gevolg van de exponentieel groeiende wereldbevolking, verdwenen bossen sneller dan ze konden bijgroeien. Niet in de laatste plaats vanwege de enorm snel stijgende vraag in het begin van de 20ste eeuw naar cellulose voor de productie van krantenpapier, kunstzijde ( Rayon ) en een heel gamma aan grondstoffen.   

In het kader van de energietransitie werd de klok echter weer teruggedraaid naar het begin van de 18de eeuw.  Hout wordt nu als vervanger van fossiele brandstoffen ingezet. Dat was het gevolg van de beslissing van Europese TECHNOCRATEN om de verbranding van houtachtige biomassa – hout – CO2 neutraal te verklaren.  ( De definitie van ‘ verbranden ‘ zoals door Antoine Lavoisier was aangetoond is: een proces waarbij zuurstof nodig is en waarbij de opgeslagen CO2 weer vrijkomt.)   Dat was nodig, want zonder dat verhaal zou er geen energietransitie bestaan en geen grondslag voor de uitrol van de biomassa icm warmtenetwerk-industrie, noch die van biobrandstoffen. Wetenschappers verwezen naar de korte – ‘CO2 kringloop die geldt voor eenjarige gewassen, maar niet voor bomen van 100 jaar oud natuurlijk.   In de aankondiging van de bouwaanvraag schreef Eneco dat de 650 ton hout, die in de biomassacentrale van Utrecht op koude dagen verstookt zou gaan worden om het warmtenetwerk mee te voeden, afkomstig zou zijn van in de omgeving van Utrecht afkomstig sprokkelhout. Niemand die wat zei, niemand die bezwaar maakte en de centrale werd een paar jaar later met veel bombarie geopend als een voorbeeld van duurzaamheid. Uiteindelijk bleek dat de 650 ton sprokkel houtjes werden aangevoerd met 30 vrachtwagens. In een sommetje rekende ik uit dat in het meest gunstige scenario de CO2 uitstoot van de biomassacentrale 2 miljoen kilogram meer CO2 zou uitstoten ten opzichte van separate CV ketels, afgezien van de energie in de keten van biomassacentrales icm warmtenetwerken.  

In het begin was iedereen euforisch over zoveel innovatie en groen linkse partijen die dit alles hadden mogelijk gemaakt sloegen zich op de borst, totdat de twijfel begon toe te slaan toen de onnozele geesten begrepen dat je natuurlijk niet elke dag zomaar ff 650 ton sprokkelhoutjes verzameld of afgedankte pellets, maar gewoon van bomen die overal op de aarde werden gekapt, bijvoorbeeld zuidoost Amerika, Estland en Oekraïne.  En uiteraard niet hadden geluisterd naar mensen die ze verafschuwden: mensen die wel eerst rekenen.  

En toen kozen de milieu organisaties en linkse Politiek voor de bekende aanval naar voren en het handen wassen in onschuld, gelijk Pontius Pilatus en verklaarden in hun PR voortaan dat zij niets te maken hadden gehad met de komst van biomassacentrales; dat ze het verbranden van hout sterk afkeuren. Nu begonnen ze zich te verenigen in actiegroepen en internationale organisaties zoals forest defenders , waar – nota bene – Greenpeace internationaal op de lijst prijkt als veroorzaker van dit wereldwijde inferno van bosverbranding, zoals te zien is in de film Planet of the Humans. De brutaliteit van deze organisatie kent geen grenzen. Dat ‘biomassa ‘ nog uit het palet van ‘ hernieuwbare energie zou verdwijnen is natuurlijk een lang gepasseerd station. Alle bedrijven in de keten van de bouw en exploitatie van biomassacentrales en belanghebbenden, zouden biljoenen claims indienen, warmtenetwerken zouden weer uit de grond gegraven moeten worden en gasleidingen er weer ingegraven, maar vooral zou Frans Timmermans van de EU moeten toegeven dat zijn Greendeal op de klippen was gelopen, want biomassa vormt veruit het grootste aandeel ‘hernieuwbare’ energie.  

Het einde van de fuik komt in zicht       

Op 17 mei 2022 maakt de overheid bekend bij monde van de Ministers Rob Jetten en Hugo de Jonge dat: “‘ inzake de ‘bestrijding van het klimaatprobleem’ medio 2026 enkel nog zogenoemde hybride warmtepomp- systemen zullen zijn toegestaan om woningen te verwarmen. 

2 dagen later volgt de aankondiging dat medio 2025 zonnepanelen op grote daken verplicht worden en op 30 mei volgt de aankondiging dat vanaf 2030 huurwoningen moeten voldoen aan de eisen inzake het energielabel A t/m D. 

Als klap op de vuurpijl – net voor het publiceren van dit artikel – wordt op 09 juni bekend gemaakt dat het Europese Parlement heeft ingestemd met het verbod op auto’s met brandstofmotoren in 2035.     

Kees Vendrik – inmiddels directeur van de Triodos bank die speciaal werd opgericht om groene geldstromen te accommoderen en Diederick Samsom, inmiddels  opgeklommen tot kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid, kunnen tevreden zijn over het feit dat zij aan de poort stonden van de fuik , vele jaren geleden om het volk – de vis- naar het kapitaal te leiden via gedwongen winkelnering met als lokaas de salderingsregeling.  

warmtepompen, elektrische auto’s; het land en de zee bezaaid met windparken en zonneparken, ‘biomassacentrales, batterijen flats en waterstof fabrieken, alles bijeen gehouden door steeds meer draden pijpen en buizen.  Dat is het Arcadie waar we naar op weg zijn.  

Op het programma staan nog de ‘Farm to Fork’ en het ‘fit for 55’projecten, maar het einde van de fuik komt in zicht waarop geoogst kan gaan worden.  

De slimme meter als sluitstuk : betalen in plaats van ontvangen.  

Ondertussen worden overal de draaistroommeters vervangen door de slimme meter waarvoor enkele 10 tallen jaren geleden de orders waren geplaatst.   Nu het zover is dat veel mensen en bedrijven zonnepanelen op hun dak hebben geschroefd en of lid geworden van een coöperatie; warmtepompen hebben aangeschaft en/of een elektrische auto, wordt het tijd voor het sluitstuk van de plannen zoals ze ooit waren bedacht: de slimme meter. Met de slimme meter wordt het mogelijk zowel de uitgaande als inkomende stroom te meten en daaraan het momentane tarief te koppelen, hetgeen in veel gevallen zal betekenen dat moet worden betaald. Onlangs ontving ik bericht Van Stedin dat ze een Slimme meter kwamen plaatsen onder het motto ‘we gaan vooruit ‘ . Onder de kop ‘wat zijn de voordelen van de slimme meter “. staat het letterlijk geschreven :  

geschikt voor variabele tarieven –Energieleveranciers zullen in de nabije toekomst variabele tarieven bieden. Dan is energie bijvoorbeeld goedkoper als de zon volop schijnt. Met de slimme meter kan uw energieleverancier dan uw verbruik  én levering ( dat staat er niet bij ) verrekenen tegen momentane tarieven ”  ( negatieve tarieven)  

inmiddels werd de aankondiging van STEDIN door een hoog geplaatste medewerker van ENECO bevestigd op 24-08-2022 met de woorden : ” ENECO beroept zich op de werkelijke energieprijs als argument om de terugleververgoeding te verlagen. ”

Gedwongen winkelnering via wetgeving.  

Zo worden alle burgers van Europa vastgeklonken aan de financiële sector via wetgeving waarvan het principe veel wegheeft van dat van gedwongen winkelnering, zoals de industrie baronnen aan het begin van de 19de eeuw oplegden aan hun werknemers en veel lijkt op het rauwe kapitalisme van toen.  In de film kapitalism in the 21 ste Century legt Thomas Piketty, de schrijver van het gelijknamige boek, de werking helder uit.   

Bert Pijnse van der Aa 

De LessWatts Post  

De Ocean clean up

De samenleving is doordesemd met positivisme en optimisme en dat is maar gelukkig ook.  Positief in het leven staan is een belangrijke eigenschap voor het functioneren van mensen. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van een onderneming is altijd een positieve grondhouding en onvoorwaardelijk geloof in het te behalen doel en het is ongebruikelijk om de plannen van een ondernemer ter discussie te stellen of te bekritiseren. Zelfs al weet je – wellicht uit eigen ervaring- dat het plan weinig kans van slagen heeft. De gewoonte is dat we het glas heffen en de ondernemer goede zaken toewensen. Daarop maakte het plan van TUD -Boyan Slat om the great pacific garbage patch te gaan opruimen geen uitzondering Wereldwijd werd het plan juichend onthaald en Boyan Slat, werd een held.  Ja, en wie zou er nu ook kritiek willen leveren op een plan om de plastic afval – waarin zeedieren verstrikt raken – uit de zee te verwijderen. Wie durft zich nog negatief uit te spreken tegen zo ’n mooi en nobel plan als de  financiering  daarvoor kwam van de grootste plasticvervuiler(s) waaronder Coca Cola.     

Bij ondernemen hoort ook het vermogen om schijnbare tegenstellingen te laten samenvallen en dat was bij het opstellen van een business plan voor het  project Ocean Clean-up niet anders: hoe een bedrijf geld kan verdienen met het opruimen van een vuilnisbelt op zee en die vervolgens op het land weer opslaan. Een vuilnisbelt, twee keer zo groot als de Staat Texas, drijvend in het midden van een oceaan zo groot als het Europese continent en Afrika samen. Dat bleek mogelijk met Goede PR door peperdure communicatiebureaus, betaald door Coca Cola en Akzo Nobel.  Grote veroorzakers van plastic afval hebben belang bij een goed imago als het gaat over het opruimen van hun afval.  Daarom steunen zij het project.  De RVO – de Rijksdienst voor ondernemend Nederland – betaalde ook een groot deel van de kosten om Nederland, als exporteur van groene technologieën, te promoten in het buitenland.    

De great pacific garbage path blijkt echter een verzinsel te zijn en plastic blijkt ook niet schadelijk voor dieren te zijn.  Voorzover dieren verstrikt raken, is dat meestal in visgerei.           

In zijn artikel – the-great-pacific-garbage-patch-twice-the-size-of-texas-is-fake -legt Patrick Moore – oprichter van Greenpeace- uit, dat plastic niet giftig is en dat veel zeedieren juist dankbaar gebruikmaken van plastic voorwerpen die in de zee drijven of zijn gezonken naar de bodem. De heremietkreeft bijvoorbeeld, maakt dankbaar gebruik van gezonken plastic bekertjes en zeevogels gebruiken plastic ‘pebbels’ als vervanging van steentjes etc om het voedsel te ‘kraken’ ;  zeevogels hebben geen tanden. Het voedsel wordt ‘gekraakt’ in een soort maag die de gizzard wordt genoemd , zo legt patrick uit.     

 ” There is a large distinction between pollution in the sea, and litter, the latter of which is often not harmful to the environment and can actually be beneficial to ecological systems” 

Dat alles wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gedaan zou moeten worden aan de toenemende hoeveelheid plastic die terechtkomt op de afvalbergen, maar daarvoor zouden betrokken milieu – organisaties de hand in eigen boezem moeten steken. Om te beginnen door wél kritisch te zijn op dit vervuilende en verspillende project, dat zelf in grote mate bijdraagt aan de plastic afvalberg, CO2 uitstoot en andere – NOx- vervuilende stoffen.     

Plastic vervuiling verminderen en voorkomen begint logischerwijs bij minder plastic. Met name bij de keus van kleding en schoeisel, zouden mensen al een groot verschil kunnen maken.   

De vraag is, waarom de overheid onnodig plastic niet zou verbieden. Dat kan ze wel , maar wil ze niet. De overheid, de plastic – industrie en de plastic verwerkende industrie zijn namelijk nauw met elkaar verbonden en hebben gezamenlijke belangen. Bedrijven in de keten van plasticproductie tot verwerking maken vaak deel uit van wereldwijd opererende Conglomeraten. Een verbod op onnodig plastic zou schadelijk zijn voor de economie, veel werkgelegenheid kosten en vooral de aandeelhouders schaden. Vandaar dat de overheid regels uitvaardigt die het gebruik van plastic juist bevorderen.    

Niet de vervuiler betaalt, maar de burgers betalen met z’n allen -via oa de afvalstoffenheffing – de vervuiling die plastic bedrijven veroorzaken en die afvalbedrijven weer opruimen.

Stientje van Veldhoven ( vertrok naar het WRI ) werkte graag mee aan het afsluiten van convenanten met de sector want die hadden er dan weer een nieuw verdienmodel bij. De kosten worden verhaald op de burger die er zelf om had gevraagd. Een van de laatste aanwinsten was het statiegeld op kleine flesjes. Veel nieuwe bedrijven en organisaties, zoals de ocean clean up-organisatie, ontlenen hun bestaan aan die nieuwe geldstromen (subsidies). Zo houden de burgers zelf de keten(s) van industrieën in stand – versterken ze die in feite- en betalen ze, bovenop de afvalstoffenheffing, blijmoedig de subsidies die lagere overheden opleggen. Grosso modo is dat principe van toepassing op alle activiteiten in het kader van ‘de economie van de energietransitie’.

En de plastic -en afvalbaronnen ? Die heffen nog eens de glazen, gezeten op hun miljarden jachten.   Lees via deze link het artikel van Patrick Moore        

https://www.heartland.org/news-opinion/news/the-great-pacific-garbage-patch-twice-the-size-of-texas-is-fake

De muur van de media

Van dorpsomroeper naar moderne media Van de dorpsomroeper in de middeleeuwen waren de media geëvolueerd tot media conglomeraten van heden, waarvan de eigenaren zeer machtig en invloedrijk zijn. Rupert Murdoch, een bekend media tycoon…. ” ( uit De Nieuwste Economie )

Mainstream media berichten niet onafhankelijk en objectief over de economie van de energietransitie. Maar waaróm doen ze dat niet ?

Bovenstaande fragment uit “De nieuwste Economie ” geeft het antwoord : ‘ wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Zo simpel is het . De mainstream media maken deel uit van het eco- industrieel complex waarvoor ze fungeren als communicatie- en marketing kanaal om het publiek te overtuigen van de noodzaak en aan te sporen producten en diensten af te nemen van gelieerde bedrijven. Alle Media brengen dezelfde boodschap van het eco-industrieel complex waarvan ze deel uitmaken en veruit de belangrijkste taak vervullen: de boodschap in het brein planten. Het eco – industrieel complex is de kongsi van overheden, de financiële sector ( Black Rock ), machtige NGO ’s zoals Greenpeace en het WRI ( Stientje van Veldhoven vertrekt ) en machtige bedrijven, verenigd in het World Economic Forum ( WEF )

De media aldus schrijven over zegeningen van de ‘groene’ economie – als nieuwe economische entiteit- met als doel de geldstromen dáárheen te dirigeren. Daartoe werden richtlijnen opgesteld door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) . Brussel heeft haar ‘Taxonomie’. In 2021 werd ‘biomassa ‘ – als hoogste categorie aangewezen, ten gunste van oa gas. Reden was, dat biobrandstoffen CO2 – neutraal verklaard waren in het kader van de energietransitie. Hard wordt gewerkt aan de invoering van bio-kerosine door oa Shell en het Finse Neste Oil. ( zie via ‘ videos’ de film Planet of the Humans hoe de financiele secor, NGO’s en het bedrijfsleven daarin samenwerken en begrijp dan waarom de film in de media werd en wordt verzwegen )

Media die een tegengeluid laten horen, leiden per definitie een marginaal bestaan en worden, als het even kan, door de mainstream-media aangevallen en uitgeschakeld en steeds vaker zelfs verboden. Onlangs werd omroep ” Ongehoord Nederland’ door de NPO gedreigd met uitzetting uit het bestel vanwege tegengeluiden .

‘Als gevolg van de jarenlange inwerking door de mainstream media en het achterwege blijven van informatie uit andere kanalen, raakte het verhaal ingebed in het maatschappelijk en economisch leven. Grote groepen mensen ontlenen inmiddels hun bestaansrecht aan de economie van de energietransitie en werken bij groengewassen bedrijven. De muur van de media biedt bescherming tegen andere geluiden.

De meeste mensen vinden het prima want De communis opinio volgen betekent veiligheid, geeft rust en schept kansen voor een mooie carrière bij instituten en bedrijven. Als het betekent dat men de wetten van de natuur moet verloochenen of dat de waarheid geweld moet worden aangedaan, dan accepteert men dat.   

 • Alexis de Tocqueville (1805-1859 ) was min of meer de ‘uitvinder van Democratie ”. De belangrijkste voorwaarden daarvoor, zo stelde hij, waren Persvrijheid en onafhankelijke Rechtsspraak.

”Het idee dat een ‘democratie zich democratisch kan opheffen’ is terug te vinden in Tocquevilles werken, alsmede De Republiek van Plato. Om een absoluut en despotisch regime te vermijden, stelt Tocqueville maatregelen voor. Zo moet het bestuur niet volledig in handen van de overheid zijn, maar deels uitgevoerd worden door tijdelijk verkozen bestuursambtenaren. Vereniging van burgers, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak zijn belangrijk om te grote staatsmacht te voorkomen. ”  ( wikipedia )      

kleptocratie

VERPLICHTE WINKELNERING EN OPLICHTING zijn pijlers van de economie van de energietransitie

verplichte winkelnering , waarbij burgers via wetgeving worden verplicht of gedwongen diensten of producten af te nemen.

Kleptocratie. Een regering van dieven die geld bij de burgers ophaalt en geeft aan een geselecteerde groep bedrijven/ personen. Een soort van Robin Hood, maar dan andersom.

De ACM – de Autoriteit Consumenten Markt– had erop moeten toezien dat de consument beschermd werd tegen pure misleiding en onversneden oplichterspraktijken, maar deed dat niet. Integendeel .

Beschrijving van de inhoud van het boek ‘kleptocratie francaise’ (2017) Eloïse Benhammou onthult het boekhoudsysteem waarmee Franse en buitenlandse banken elke dag miljarden van Frankrijk en de Fransen kunnen stelen. De auteur laat zien dat het sociale en fiscale systeem het ultieme kapitalisme dienen. Frankrijk- de wereld- is volledig onderworpen aan de wil van de grote bankiers die, als gevolg daarvan, en ondanks dat, niet worden vervolgd omdat de financiële sector en Staat samenvallen. Belangrijke katalysatoren voor die ontwikkelingen waren machtige NGO’s als Oxfam Novib en Greenpeace ) In de recensie verder: ” Een onverzoenlijk boek voor bankiers en politici ‘.

13-04-2021 : Bijeenkomst van kleptocraten  

Presentatie rapport: ‘ Groene Industriepolitiek, bouwen aan een groene eeuw ‘, door het Wetenschappelijk bureau van Groen Links, geschreven door Evert Nieuwenhuis (GL, UVA, drs psychologie ). Aanwezigen : Tom van der Lee ( Oxfam Novib, GL, UVA political science ), Diederik Samsom ( kabinetschef van EU Commissaris Frans Timmermans, belast met de invoering van Green deal /energietransitie ) , Marjolein Demmers ( Natuur en Milieu – De Postcode Loterij, Nyenrode ), Heleen de Coninck ( ‘klimaatwetenschapper’ ), Bas Eickhout ( EU Parlement GL, msc chemistry ), Joris Thijssen ( Greenpeace, TU Delft ), Noortje Thijssen ( directeur wetenschappelijk bureau GL, UVA, social science ). Tom van der Lee is voorzitter van de Parlementaire enquete-commissie ‘aardgaswinning ‘ die hij zelf organiseerde middels een motie op 5 maart 2019.

het amazone oerwoud

24-04-2021  Iedereen is het erover eens dat het Amazonegebied de levensader is van de planeet waarop wij wonen. Niettemin wordt haar voortbestaan bedreigd door de immens toegenomen vraag naar ‘bio’ brandstoffen die fossiele brandstoffen moeten vervangen volgens de plannen van Joe Biden, Frans Timmermans en de aanhangers van de energietransitie. Joe Biden, de nieuwe President van de VS, organiseerde de ‘Leaders summit on Climate’ om spreekwoordelijk nog wat olie op het vuur te gooien: in dit geval wat ‘bio’brandstoffen. De invoering van zijn nieuwe economische orde wordt zo verpakt als ‘redding van de planeet’. En passant was het de aanloop naar de eliminatie van de nog enige overgebleven ‘ontkenner’ Bolsenaro, die vervangen moet worden door Lulo da Silva, wiens straf inmiddels door de Rechter ongedaan werd gemaakt. In zijn verslag vatte journalist en columnist van de Volkskrant, Bart Wagendorp de Summit samen als:  ‘Nederlandse boeren die hun koeien en varkens vetmesten met Braziliaanse soja’, waarmee de toon weer was gezet. Brazilië is een gigantisch groot land, waarvan-slechts- het noorden deel uitmaakt van het Amazone bekken. Het grootste deel strekt zich uit over Venezuela, Peru ( waar de Amazone rivier ontspringt ), Colombia, Bolivia, Suriname en Guyana. Olie ( Venezuela op de derde plaats met de grootse reserves aan olie in de bodem),  goud ( Suriname ), uranium, ijzererts en diamant zitten er in de bodem en de bomen leveren kostbaar en gewild hout.  Maar vooral leveren de plantages derivaten voor de productie van ‘bio’ brandstoffen en ‘bio’ plastics ( gewild in groene kringen ) om de klimaatplannen van Biden en de EU te realiseren.   Logisch natuurlijk dat Biden, de de Europese Unie en in hun kielzog de internationale media,  Bolsenaro de schuld in de schoenen schuiven als afleiding van het feit dat in werkelijkheid ZIJ verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van tropisch regenwoud en gematigde bossen. ( kijk de film Planet of the humans )

15-04-2021 : Soja & Bolsenaro Koppel de woorden soja, tropisch oerwoud en Bolsenaro aan elkaar en algehele verontwaardiging golft over het land. Zinloos om nog in verweer te gaan. Dát is wat het laatse bericht van het WNF beoogt, ondertussen de aandacht afleidend van de betrokkenheid van Boskalis en Arcadis bij de aanleg van een 1000 km lange weg door het oerwoud van Brazilië en de bouw van een haven. Over soja zelf schrijft ‘Agrarisch verweer ‘ op haar site: “Soja wordt primair verbouwd voor sojaolie. Eenieder kan zelf opzoeken in welke producten het wereldwijd allemaal verwerkt zit. In de Verenigde Staten staat bij elke soja-plantage een fabriek waar eerst sojaolie uit de bonen wordt geperst. Wat overblijft is sojaschroot en dat wordt gebruikt als veevoer. Beter dan het weg te gooien lijkt me. Tegenwoordig wordt ook bierbostel, na het brouwen van bier, gebruikt als veevoer. Ook dat betreft een restproduct. En er is een project gestart, met succes, om olijfschroot te gebruiken als veevoer, na het uitpersen voor olijfolie. Met andere woorden: ook al zouden we geen sojaschroot meer invoeren/doorvoeren, dan nog wordt dezelfde hoeveelheid soja verbouwt voor de olie. ”

parasieten

boktorren, houtwormen en parasieten, hebben als overeenkomst ondermijnend te zijn    

Boktorren leggen hun eitjes in het spint achter de boomschors en de larven eten zich door het hout heen in de loop der jaren.  Bijvoorbeeld in een dakconstructie die dan zomaar- op een geheel onverwacht moment – met donderend geraas instort. Parasieten zijn organismen die leven ten koste van een ander organisme. Als we het over parasieten hebben in het dagelijkse taalgebruik dan bedoelen we daarmee vaak mensen die op kosten van iemand anders leven.  Dat beschouwen we normaal gesproken als asociaal en immoreel gedrag.   

In de wereld van hernieuwbare energie echter is het precies omgekeerd ( zoals daar alles is omgekeerd ) parasiteren op de buurman wordt juist aangeprezen als gewenst gedrag. Terecht kan worden gesteld dat bezitters van zonnepanelen parasiteren op de niet-bezitters. De niet-bezitters betalen de rekening die de bezitters indienen. Sinds een aantal jaren wordt de salderingsregeling als een ‘recht’ beschouwd van hen die zonnepanelen bezitten, want wettelijk vastgelegd. ( een wet waarin feitelijk ongelijkheid is vastgelegd ) Niet zelden ontsteken de bezitters van zonnepanelen, windparken ( coöperaties ) en inmiddels ook een gesubsidieerde elektrische auto in woede als je voorzichtig wijst op het feit dat jij zijn zonnepanelen en auto betaalt .Het werd zo ‘normaal’ dat mensen zonder gene dit soort teksten gingen plaatsen:    

”Toen ik elf jaar geleden een eerste installatie zonnepanelen op mijn dak liet leggen verklaarde men mij voor gek. De EDF ging mij nooit 58 cent per KWH betalen en mijn contract was niks waard want dat gingen ze vast en zeker niet betalen en dat zouden ze open breken etc. etc. Maar zie – ze betalen het wel degelijk en er is niks niet na gekomen en/of open gebroken. En nu beginnen de besparingen van de 2 e installatie hun rendement af te werpen en komen de opbrengsten van de leveringen aan EDF en de subsidies binnen. Nu laat ik er nog effe een hybride warmtepomp bij zetten. Al met al verdien ik dik aan dat hele klimaat gedoe.”   ( oscar in Frankrijk )  

Of deze :  

‘Bij mij liggen genoeg panelen om die halve accu bak te laden en nooit aan een betaalt paaltje hoeven te hangen… Heb dat Boodschappen hok niet voor het milieu maar wel voor de portemonnee. Reeds half jaar in bezit slechts één keer getankt 40 liter ofzo. Voor de lange afstand gewoon V6 diesel ”.  

of deze :

 ” Gelukkig net vorig jaar van het gas af gegaan, door naar een EPC0 woning te verhuizen. Geen energielasten, sterker nog we krijgen geld toe”.   

Je moet weten dat deze regelingen, die alleen gelden voor de welgestelden dus, werden bedacht door Kees Vendrik van Groen Links – nu directeur van de Triodos bank – en Diederick Samsom van de PvdA , kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermans.  Beide lid van politieke partijen die het gelijkheidsbeginsel als een van de belangrijkste punten hebben staan in hun programma’s en zeggen zich te keren tegen het ongebreidelde kapitalisme .  

Het mag duidelijk zijn dat een economie, gefundeerd op parasitisme en verplichte winkelnering, uiteindelijk van binnen uit zal worden uitgehold door boktorren en houtwormen en met een donderend geraas ineenstorten. Net als het dak .       

pensioenfonds PME

PME. Onlangs maakte PME, het pensioenfonds van de metaal en elektro-sector bekend te stoppen met beleggen in fossiele bedrijven.  

Op z’n zachts gezegd nogal een vreemde stap voor een sector die, meer dan welke sector dan ook energie-gedreven is, vooral dat deel wat zich bezighoudt met de bouw van windmolenparken. Voor de bereiding van staal voor de windmolens zijn fossiele kolen nodig; voor de wieken van een Vestas 4.3, 210 ton olie-derivaten. Voor de bouw en onderhoud van windmolenparken met bijbehorende hubs op zee worden zware ‘supplyers – schepen met wel 20.000 pk’s- ingezet en vele speciale schepen, zoals kabelleggers.  Als er éen energie-intensieve industrie bestaat, dan is het wel de windmolenindustrie waarin de leden van het PME ( FME) actief zijn. Niet meer beleggen in Vestas en Orsted zou zelfmoord voor de industrie betekenen en de koersen doen instorten. Niet alleen deze groengewassen bedrijven, maar ook uit de hardcore fossiele bedrijven stappen, zou erg onverstandig zijn voor pensioenfondsen gezien de resultaten op de beurzen, die juist worden gehaald vanwege de grote vraag naar fossiele brandstoffen in de hernieuwbare energie sector. Een vaartochtje naar het Gemini park, 68 kilometer uit de kust op een oppervlak van 8 bij 8 kilometer vergt enorme hoeveelheden brandstof. 

De bekendmaking is een nieuwe stap in de uitrol van De Nieuwste Economie die wordt gedreven door het grootkapitaal van Black Rock waarvan pensioenfondsen ‘klant’ zijn.

Larry Fink – CEO van Black Rock :

”We richten ons op duurzaamheid, niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten zijn “.  

  

de petten van Shell

Shell is een van de 6 grootste bedrijven ter wereld dat voldoet aan alle ESG-richtlijnen inzake Corporate Governance en zegt te streven naar ‘Net zero ” ( Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Je zou kunnen zeggen haast, dat Shell behoort tot het beste jongetje of meisje van de klas.

Al weer geruime tijd geleden, nog ver voordat het bedrijf werd ‘aangeklaagd’ door Milieu Defensie, kondigde Shell aan dat ze de grootste stroomleverancier ter wereld wilde worden.  ‘Powering progress’ luidt de titel van het programma waaronder Shell zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid met als doel om blijvend de belangen van de aandeelhouders en beleggers te dienen:  

 • Powering Progress generates value for our shareholders. It provides the financial strength to transform our company as the world makes the transition to cleaner energy.  Na de rechtzaak, door Milieu defensie aangespannen en dankzij de inspanningen van de stichting ‘follow this’ steeg de koers van het aandeel van 1345 GBX op 24 mei 2021 naar 2030 GBX op 8 juli 2022 .
 • It focuses on working with our customers and across sectors to accelerate the transition to net-zero emissions, in step with society. A net-zero world is where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere.  Als moeder van alle economische sectoren is Shell als een van de leveranciers van de brandstoffen daarvoor, eveneens de moeder van de ‘economie van de energietransitie’.  De ‘net zero’ wereld zal dus bereikt worden als de fossiele reserves zijn uitgeput.   ( Shell zegt dus niets verkeerds als ze zegt: ”where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere. ”)
 • Powering Progress means powering lives and livelihoods through our products and activities, and by supporting an inclusive society.  Als bedrijf dat voorziet in de meest basale voorwaarde voor de economie ( gebaseerd op het verbranden  van fossiele brandstoffen ) maakt ze de inclusieve maatschappij mogelijk. 
 • It also means respecting nature by protecting the environment, reducing waste and making a positive contribution to biodiversity.  Hoe kan de natuur worden gerespecteerd als in het kader van de energietransitie bossen worden gekapt om fossiele brandstoffen te vervangen en hoe kunnen afvalbergen worden verminderd  als daar miljarden zonnepanelen op zullen belanden en 10 duizenden wieken van windmolens.   
 • Powering Progress is underpinned by our core values of honesty, integrity and respect for people, and our focus on safety.  Als het gaat om de ethiek die hoort bij verspilling en destructie en afnemende brandstofefficiëntie, dan passen daar bovenstaande woorden allerminst bij.     

Shell is niet volgend , maar leidend in de greendeal als moeder van alle economische activiteit. De fossiele en groene pet zijn in feite dezelfde pet dus. Als het gaat over waterstof, dan zet Shell haar mooiste groene pet op en bij de productie haar mooiste fossiele pet. In alle schakels van de keten maakt het bedrijf winst, incasseert subsidies én kan zich afficheren als net zero bedrijf. Vandaar de onverminderd grote belangstelling op de beurs en bij pensioenfondsen, waarvan de leden dachten dat die gingen beleggen in fossiel-vrije bedrijven.    

Het laatste wapenfeit in de opbouw naar een groen imago als ‘net zero’-bedrijf, is het plaatsen van 50.000 laadpalen in Engeland, uitgevoerd door het  Duitse laadpalenbedrijf Ubitricity dat Shell onlangs had gekocht.  Een en ander tot grote vreugde van Boris Johnson die wel wat positieve geluiden kon gebruiken tegen Brexit-sceptici. Als beloning beloofde hij maar liefst driekwart van de kosten te betalen.

de grote zwendel

ABP

pensioenfonds ABP

A-BP en omdenken. ( hoe groenwassen werkt )  Medio oktober 2021 ontvingen de 3 miljoen leden van het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, een brief met de mededeling dat hun pensioenfonds zou stoppen met beleggen in ‘ wat men ‘ fossiele bedrijven was gaan noemen, ter onderscheiding van bedrijven die niet fossiel zouden zijn. Daarover verder in dit artikel meer.  Vrijwel zeker is het dat alle pensioenfondsen zullen volgen. 

Het zat al een tijd in de lucht, maar belangrijk was geweest dat eerst druk van onderaf zou worden opgebouwd, want nu kon het pensioenfonds bij haar besluit verwijzen naar de wens van de leden. De afgelopen periode hadden met name leden van de extinction rebellion – waaronder veel leraren aan (hoge)scholen- de druk opgevoerd om in te stemmen met de ‘groene’ koers.

De stap was echter geheel in overeenstemming met de richtlijnen vanuit Agenda 2030 . Het doel vormt dezelfde kant van de medaille waardoor ook het pensioenfonds zelf ooit was opgericht: alle wereldburgers vastklinken aan het financiële stelsel: het globale piramide spel.  in het web gesponnen

Pensioenfondsen waren opgericht in een tijd dat de vooruitzichten nog heel anders waren en het demografisch model nog niet het waterhoofd vertoonde zoals nu. Werknemers in loondienst werden via CAO’s verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds waarmee ze konden sparen voor de oude dag. Maar Pensioenfondsen waren er niet alleen voor om mensen een mooi pensioen te bezorgen, maar vooral voor zichzelf.  Tegelijkertijd met de opkomst, groeiden de wolkenkrabbers in de steden en de winsten van de financiële bedrijven die daarin gevestigd waren bijna letterlijk ’tot in de Hemel’.  Beleggen in Groengewassen bedrijven – zoals Shell en Neste – vormt het voorlopig hoogtepunt in dit ultieme kapitalisme, met dank aan  extinction rebellen. (lees ook het artikel over Roxane van Iperen over hoe mensen meewerken aan hun eigen onderdrukking)       

Het idee, dat Pensioenfondsen niet meer zouden beleggen in fossiele bedrijven is te krankzinnig voor woorden, want direct of indirect zijn alle economische activiteiten gedreven door het verbranden van fossiele brandstoffen. Juist ! in de industriele ketens van ‘hernieuwbare’ energie. ( duurzaam=verspilling )

Deze stap van pensioenfondsen moet dus worden gezien in het kader uitrol van De nieuwste Economie, die gedreven wordt door geld. Wereldwijd stijgt de consumptie van brandstoffen als gevolg van de bouw van windparken, zonneparken en waterstoffabrieken en vooral ook bij de winning van biofuels uit natuurlijke bronnen. Kenmerk is dat in de respectievelijke ketens de CO2 uitstoot vele malen hoger is ten opzichte van het energetisch optimum dat bestond vóór de energietransitie werd bedacht. Ook het PME , het pensioenfonds waarbij alle bedrijven uit de metaal-elektro zijn aangesloten, liet weten , zogenaamd niet meer in fossiele bedrijven te beleggen. artikel over PME